بازیهای استان کردستان

بازی خلورتانی

ازمخروط های چوبی استفاده می کردند و دور آن را نخ محکمی می پیچاندند و به نوک آنها یک میخ فلزی ته گرد که بیشتر در نعل اسب و قاطر استفاده می گردد می زدند سپس با کشیدن نخ مخروط شروع به دوران روی زمین می نمود و با چنان سرعتی می چرخید که صدایی نیز ایجاد می کرد . برای به حرکت درآوردن آن می بایست سر بالایی نخ را به صورت حلقه ای در آورند و انگشت اشاره را در آن قرار دهند سپس مخروط ها را که در دست بود محکم به طرف زمین پرتاب می کردند و نخ را می کشیدند بعضی اوقات مخروط خود رابه مخروط افراد دیگری که در حال چرخش بود می زدند و به این ( خلورته مارانی ) یا مخروط شکستن می گفتند اگر مخروط شخصی بدون ترک برداشتن موفق می شد مخروط دیگران را بشکند یا ترک اندازد مخروط او بهترین مخروط محسوب می گردید .

بازی اوریزان

در این بازی افراد کلاهی را پر از سنگریزه می نمودند و ان را بر سطح زمین قرار می دانند و آن را باید طوری از زمین بر میداشتند تا سنگریزه ها بر زمین نریزند و ان شخص برنده اعلام میشد .

زوران قچله

در این بازی دو بازیکن در مقابل هم قرار میگیرند مانند بازی کشتی که یکی از بازیکنان یک دست خود را از رو و دست دیگر را از زیر بازو ی حریف قفل میکن و سعی می کند کمر حریف را به زمین خم کند و تا روی زمین بیفتد همچنین میتواند پاش قل هم انجام دهد تا تعادل بازیکنمقابل خود را برهم زند.

هیله مارانی

این بازی دو بازیکن دارد که هر کدام از بازیکنان تخم مرغی دارند و سر تخم مرغ ها را بگونه ای قرار میدهند تا یکی از تخم مرغ ها ترک برمی داشت و آن شخصی بازنده بود و اگر هر دو تخم مرغ ترک خورده باشندان شخصی که تخم مرغش بیشتر ترک خورده بود بازنده بود

www.shahinparvaz.com

نویسنده : گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز 1396/2/17

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران