لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4529000 تومان
5129000 تومان
4469000 تومان
4159000 تومان
TRANSIT
3
B.B
ASEANIA
4
B.B
4569000 تومان
5169000 تومان
4509000 تومان
4169000 تومان
MAY TOWER
3
B.B
LANGKAWI
3
B.B
4589000 تومان
5239000 تومان
4519000 تومان
4179000 تومان
4679000 تومان
5429000 تومان
4609000 تومان
4219000 تومان
ASEANIA
4
B.B
4759000 تومان
5529000 تومان
4679000 تومان
4249000 تومان
ASEANIA
4
B.B
4819000 تومان
5679000 تومان
4729000 تومان
4269000 تومان
LANGKAWI
4
B.B
4989000 تومان
5959000 تومان
4879000 تومان
4339000 تومان
5049000 تومان
6129000 تومان
4929000 تومان
4359000 تومان
5059000 تومان
6169000 تومان
4949000 تومان
4369000 تومان
ISTANA
5
B.B
5079000 تومان
6139000 تومان
4969000 تومان
4379000 تومان
5159000 تومان
6289000 تومان
5029000 تومان
4409000 تومان
LANGKAWI
4
B.B
5239000 تومان
6499000 تومان
5099000 تومان
4439000 تومان
5309000 تومان
6649000 تومان
5169000 تومان
4469000 تومان
5389000 تومان
6719000 تومان
5239000 تومان
4499000 تومان
5429000 تومان
6869000 تومان
5269000 تومان
4509000 تومان
5479000 تومان
6899000 تومان
5329000 تومان
4539000 تومان
SHERATON
5
B.B
TANJUNG
5
B.B
5539000 تومان
7089000 تومان
5379000 تومان
4559000 تومان
5619000 تومان
7239000 تومان
5439000 تومان
4589000 تومان
5789000 تومان
7569000 تومان
5599000 تومان
4659000 تومان
WESTIN
5
B.B
WESTIN
5
B.B
5939000 تومان
7869000 تومان
5739000 تومان
4719000 تومان
SHANGRILA
5
B.B
THE DANNE
5
B.B
6069000 تومان
8129000 تومان
5849000 تومان
4769000 تومان
SANPIPER
3
B.B
4489000 تومان
5029000 تومان
4439000 تومان
4139000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4529000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5129000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4469000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4159000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4569000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5169000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4509000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4169000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4589000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5239000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4519000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4179000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4679000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5429000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4609000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4219000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4759000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5529000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4679000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4249000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4819000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5679000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4989000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5959000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4879000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4339000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5049000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6129000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4359000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6169000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4949000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4369000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5079000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6139000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4969000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4379000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5159000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6289000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5029000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4409000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5239000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4439000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5309000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6649000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5169000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4469000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5389000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6719000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5239000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4499000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5429000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6869000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5269000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4509000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5479000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5329000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4539000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5539000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7089000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5379000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4559000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5619000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7239000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5439000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4589000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5789000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7569000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4659000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5939000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7869000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5739000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4719000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6069000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8129000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5849000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4769000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4489000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5029000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4439000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4139000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی کوالالامپور لنکاوی ویژه نوروز

نوع تور

ورزش های آبی ماجراجویی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز(4شب کوالا+3شب لنکاوی)

تاریخ اعتبار

26 اسفتد الی 6 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4.489.000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور لنکاوی

خط هوایی

Mahan Air


پرواز ایرباس ماهان -7شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر بین شهری-لیدر فارسی زبان-بیمه-گشت شهری در کوالا با نهار و گشت در لنکاوی- سیم کارت به ازای هر اتاق-بلیط داخلی لنکاوی

تاریخ رفت16تا25 مارچ


پرواز و هتل چارتر میباشد.پاسپورت با 7 ماه اعتیار الزامی-نرخ کودک زیر 2 سال 600.000 تومان میباشد. تاریخ 16و17 مارچ 200.000 تومان افزایش نرخ خواهیم داشت.

: Air Line

Mahan Air
 • تور کوالالامپور + سنگاپور + بالی مهر 98

  ,۷شب ۸روز

  ۳الی ۱۴مهر ۱۳۹۸

  قیمت : ,13,795,000تومان

  Mahan Air
 • تور مالزی ویژه 28 دی ماه

  ,7 شب 8 روز

  28 دی ماه

  قیمت : ,1700000تومان

  Mahan Air
 • تور کوالالامپور ویژه 27 آذر ماه

  ,7 شب و 8 روز

  24و26 آذر ماه

  قیمت : ,1990000تومان

  Mahan Air