لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2,970,000 تومان
3,250,000 تومان
2,890,000 تومان
2,540,000 تومان
3,140,000 تومان
3,500,000 تومان
3,110,000 تومان
2,540,000 تومان
3,150,000 تومان
3,480,000 تومان
3,110,000 تومان
2,540,000 تومان
3,250,000 تومان
3,890,000 تومان
3,140,000 تومان
2,540,000 تومان
3,250,000 تومان
3,825,000 تومان
3,225,000 تومان
2,540,000 تومان
3,310,000 تومان
4,090,000 تومان
3,340,000 تومان
2,540,000 تومان
3,370,000 تومان
4,120,000 تومان
3,340,000 تومان
2,540,000 تومان
3,420,000 تومان
4,090,000 تومان
3,370,000 تومان
2,540,000 تومان
3,440,000 تومان
4,190,000 تومان
3,340,000 تومان
2,540,000 تومان
3,440,000 تومان
4,190,000 تومان
3,340,000 تومان
2,540,000 تومان
3,470,000 تومان
4,110,000 تومان
3,320,000 تومان
2,540,000 تومان
3,470,000 تومان
4,190,000 تومان
3,340,000 تومان
2,540,000 تومان
3,480,000 تومان
4,110,000 تومان
3,320,000 تومان
2,540,000 تومان
3,500,000 تومان
4,230,000 تومان
3,370,000 تومان
2,540,000 تومان
3,540,000 تومان
4,210,000 تومان
3,420,000 تومان
2,540,000 تومان
3,540,000 تومان
4,210,000 تومان
3,410,000 تومان
2,540,000 تومان
3,655,000 تومان
4,670,000 تومان
3,760,000 تومان
2,540,000 تومان
3,720,000 تومان
4,620,000 تومان
3,540,000 تومان
2,540,000 تومان
4,220,000 تومان
4,420,000 تومان
4,120,000 تومان
2,540,000 تومان
4,390,000 تومان
5,740,000 تومان
4,180,000 تومان
2,540,000 تومان
4,560,000 تومان
5,980,000 تومان
4,520,000 تومان
2,540,000 تومان
4,840,000 تومان
6,460,000 تومان
4,750,000 تومان
2,540,000 تومان
6,820,000 تومان
11,020,000 تومان
6,620,000 تومان
2,540,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2,970,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,250,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,140,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,500,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,110,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,150,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,480,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,110,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,250,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,890,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,140,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,250,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3,825,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,225,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,310,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,090,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,370,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,120,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,420,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,090,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,370,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,440,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,440,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,470,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,110,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,320,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,470,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,480,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,110,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,320,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,500,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,230,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,370,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,540,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,210,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,420,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,540,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,210,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,410,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,655,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,670,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,760,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,720,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,620,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,540,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,220,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,420,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,120,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,390,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,740,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,180,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,560,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,980,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,840,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,460,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,750,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,820,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,020,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,620,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,540,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور باکو 9 الی 12 آبان 1398

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب

تاریخ اعتبار

9 الی 12 آبان 1398

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای تور اخذ ویزای توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2,850,000تومان

کشور مقصد

آذربایجان

شهر مقصد

باکو

خط هوایی

Azerbaijan Airlines

مدارک لازم


اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

خدمات آژانس


بلیت رفت و برگشت پرواز آذربایجانی

اقامت با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

توضیح مهم: پرواز با بار 23 کیلو


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

: Air Line

Azerbaijan Airlines