لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
RIVA BAKU HOTEL درجه هتل B.B

3,605,000 تومان

3,820,000 تومان

3,560,000 تومان

3,050,000 تومان

HOTEL BLUE STAR BAKU درجه هتل B.B

3,605,000 تومان

3,820,000 تومان

3,560,000 تومان

3,050,000 تومان

ASKAR BAKU HOTEL درجه هتل B.B

3,605,000 تومان

3,820,000 تومان

3,560,000 تومان

3,050,000 تومان

GORGUD HOTEL &SPA درجه هتل B.B

3,750,000 تومان

4,070,000 تومان

3,700,000 تومان

3,050,000 تومان

AZALEA BAKU HOTEL درجه هتل B.B

3,950,000 تومان

4,390,000 تومان

3,790,000 تومان

3,050,000 تومان

GOLDEN SHINE درجه هتل B.B

3,960,000 تومان

4,450,000 تومان

3,790,000 تومان

3,050,000 تومان

DIAMOND BAKU HOTEL درجه هتل B.B

4,050,000 تومان

4,750,000 تومان

3,840,000 تومان

3,050,000 تومان

AZCOT BAKU HOTEL درجه هتل B.B

4,030,000 تومان

4,760,000 تومان

4,010,000 تومان

3,050,000 تومان

DIPLOMAT BAKU HOTEL درجه هتل B.B

4,100,000 تومان

4,750,000 تومان

4,050,000 تومان

3,050,000 تومان

KHAZAR GOLDEN BEACH HOTEL RESORT درجه هتل B.B

4,100,000 تومان

4,850,000 تومان

4,000,000 تومان

3,050,000 تومان

AMARA HOTEL BAKU درجه هتل B.B

4,150,000 تومان

5,000,000 تومان

4,050,000 تومان

3,050,000 تومان

ANATOLIA BAKU HOTEL درجه هتل B.B

4,190,000 تومان

4,870,000 تومان

4,050,000 تومان

3,050,000 تومان

BAKU IN HOTEL درجه هتل B.B

4,200,000 تومان

4,900,000 تومان

4,100,000 تومان

3,050,000 تومان

ATLAS BAKU HOTEL درجه هتل B.B

4,250,000 تومان

5,230,000 تومان

4,300,000 تومان

3,050,000 تومان

QafqaZ Park City Hotel درجه هتل B.B

4,260,000 تومان

5,340,000 تومان

4,250,000 تومان

3,050,000 تومان

Atropat Hotel درجه هتل B.B

4,260,000 تومان

5,370,000 تومان

4,200,000 تومان

3,050,000 تومان

Ganjali Plaza hotel درجه هتل B.B

4,290,000 تومان

5,090,000 تومان

4,250,000 تومان

3,050,000 تومان

Nobel Hotel درجه هتل B.B

4,360,000 تومان

5,400,000 تومان

4,330,000 تومان

3,050,000 تومان

Boulevard Side Hotel درجه هتل B.B

4,360,000 تومان

5,390,000 تومان

4,190,000 تومان

3,050,000 تومان

QafqaZ Baku City Hotel & Residences درجه هتل B.B

4,420,000 تومان

5,320,000 تومان

4,300,000 تومان

3,050,000 تومان

QafqaZ Point Boutique Hotel درجه هتل B.B

4,790,000 تومان

6,100,000 تومان

4,700,000 تومان

3,050,000 تومان

BOULEVARD HOTEL BAKU AUTOGRAPH COLLECTION درجه هتل B.B

5,170,000 تومان

6,640,000 تومان

5,130,000 تومان

3,050,000 تومان

HYATT REGENCY BAKU درجه هتل B.B

5,470,000 تومان

7,740,000 تومان

5,650,000 تومان

3,050,000 تومان

SHAH PALACE HOTEL درجه هتل B.B

5,560,000 تومان

7,350,000 تومان

5,400,000 تومان

3,050,000 تومان

Fairmont Baku Flame towers درجه هتل B.B

7,350,000 تومان

10,900,000 تومان

7,200,000 تومان

3,050,000 تومان

RIVA BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,605,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,820,000 تومان

کودک با تخت

3,560,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
HOTEL BLUE STAR BAKU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,605,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,820,000 تومان

کودک با تخت

3,560,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
ASKAR BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,605,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3,820,000 تومان

کودک با تخت

3,560,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
GORGUD HOTEL &SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,070,000 تومان

کودک با تخت

3,700,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
AZALEA BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,950,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,390,000 تومان

کودک با تخت

3,790,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN SHINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3,960,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,450,000 تومان

کودک با تخت

3,790,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIAMOND BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,050,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,750,000 تومان

کودک با تخت

3,840,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
AZCOT BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,030,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,760,000 تومان

کودک با تخت

4,010,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIPLOMAT BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,750,000 تومان

کودک با تخت

4,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
KHAZAR GOLDEN BEACH HOTEL RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,850,000 تومان

کودک با تخت

4,000,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
AMARA HOTEL BAKU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,150,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,000,000 تومان

کودک با تخت

4,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
ANATOLIA BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,190,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,870,000 تومان

کودک با تخت

4,050,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
BAKU IN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,200,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4,900,000 تومان

کودک با تخت

4,100,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
ATLAS BAKU HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,250,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,230,000 تومان

کودک با تخت

4,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
QafqaZ Park City Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,260,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,340,000 تومان

کودک با تخت

4,250,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Atropat Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,260,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,370,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ganjali Plaza hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,290,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,090,000 تومان

کودک با تخت

4,250,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Nobel Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,360,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,400,000 تومان

کودک با تخت

4,330,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Boulevard Side Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,360,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,390,000 تومان

کودک با تخت

4,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
QafqaZ Baku City Hotel & Residences
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,420,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,320,000 تومان

کودک با تخت

4,300,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
QafqaZ Point Boutique Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,790,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,100,000 تومان

کودک با تخت

4,700,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
BOULEVARD HOTEL BAKU AUTOGRAPH COLLECTION
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,170,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,640,000 تومان

کودک با تخت

5,130,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY BAKU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,470,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,740,000 تومان

کودک با تخت

5,650,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHAH PALACE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,560,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,350,000 تومان

کودک با تخت

5,400,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fairmont Baku Flame towers
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,350,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,900,000 تومان

کودک با تخت

7,200,000 تومان

کودک بدون تخت

3,050,000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

شب تور باکو با پرواز آذربایجان مرداد و شهریور 98

مدت اقامت

3 شب | تور باکو تابستان 98

تاریخ اعتبار

31 مرداد 8 الی 13 شهریور

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1360000تومان

کشور مقصد

آذربایجان

شهر مقصد

باکو

خط هوایی

Azerbaijan Airlines


4 شب و 5 روز اقامت با صبحانه - بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آذربایجان- ترانسفر رفت و برگشت - ویزای عادی- یک گشت عمومی شهری همراه با نهار

سئو
ور باکو آذربایجان با قیمت ارزان برای تابستان شهریور 96,تور ارزان باکو پاییز شهریور ماه 96,رزرو هتل های آذربایجان باکو.

شرکت هواپیمایی شاهین گشت مجری مستقیم وتخصصی تورهای آذربایجان باکو اجرای تورهای زمینی وهوای ویژه دی ماه 96 و ژانویه 2018.

تور باکو,نرخ ویژه تور باکو,قیمت باکو,بهترین قیمت تور باکو,تور باکو با پرواز آتا,نرخ ویژه آذربایجان,تور باکو پاییز 96,رزرو تور باکو زمستان 96,بلیط آذربایجان و تور آذربایجان آذر ۹۶,خرید ارزان تور باکو دی 96,بهترین تور باکو بهمن۹۶ ,تورهای لحظه آخری باکو زمستان 96.

: Air Line

Azerbaijan Airlines
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines