لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1858000 تومان
2145000 تومان
1650000 تومان
1000000 تومان
daima biz
5
U.ALL
1990000 تومان
2370000 تومان
1710000 تومان
1000000 تومان
cartoon
4
B.B
1990000 تومان
2370000 تومان
1710000 تومان
1000000 تومان
lion
4
B.B
2125000 تومان
2575000 تومان
1780000 تومان
1000000 تومان
2130000 تومان
2620000 تومان
1780000 تومان
1000000 تومان
melas
5
U.ALL
2245000 تومان
2785000 تومان
1840000 تومان
1000000 تومان
birbey
4
B.B
2250000 تومان
2750000 تومان
1840000 تومان
1000000 تومان
club sara
5
U.ALL
2295000 تومان
2890000 تومان
1860000 تومان
1000000 تومان
berjer
3
B.B
2300000 تومان
2890000 تومان
1860000 تومان
1000000 تومان
konak
4
B.B
2325000 تومان
2935000 تومان
1875000 تومان
1000000 تومان
concord
5
U.ALL
2380000 تومان
3020000 تومان
1900000 تومان
1000000 تومان
almajed
4
B.B
limak lara
5
U.ALL
2455000 تومان
3110000 تومان
1950000 تومان
1000000 تومان
almajed
4
B.B
2455000 تومان
3110000 تومان
1950000 تومان
1000000 تومان
2880000 تومان
3755000 تومان
2160000 تومان
1000000 تومان
2760000 تومان
3615000 تومان
2100000 تومان
1000000 تومان
adam eve
5
U.ALL
2810000 تومان
3590000 تومان
2120000 تومان
1000000 تومان
2995000 تومان
3965000 تومان
2215000 تومان
1000000 تومان
3020000 تومان
3965000 تومان
2230000 تومان
1000000 تومان
3020000 تومان
3965000 تومان
2230000 تومان
1000000 تومان
3280000 تومان
4480000 تومان
2345000 تومان
1000000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1858000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2125000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2785000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2325000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2935000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2455000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2455000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3755000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3615000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

آنتالیا استانبول ویژه بهار

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب

تاریخ اعتبار

12 اردیبهشت

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی اینترنت رایگان گشت خرید

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.858.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان میباشد.

پروازو هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.

در صورت تغییر کلاس پرواز داخلی مابه التفاوت به پکیج اضافه می گردد


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس جت . 4شب آنتالیا و3 شب استانبول - لیدر فارسی زبان در هر دو شهر و ترانسفر فرودگاهی

: Air Line

Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا ویژه21 خرداد

  ,6 شب و 7 روز

  21 خرداد

  قیمت : ,1390000تومان

  Caspian airlines
 • تور استانبول ویژه 4 خرداد

  ,5 شب 6 روز

  4 خرداد

  قیمت : ,895.000تومان

  Iran Aseman Airlines
 • تور آنتالیا ویژه 1 آذر

  ,6 شب و 7 روز

  1 آذر

  قیمت :

  Mahan Air