09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Himeros Life درجه هتل ALL

1390000 تومان

1690000 تومان

1190000 تومان

890000 تومان

Matiate درجه هتل ALL

1490000 تومان

1690000 تومان

1190000 تومان

890000 تومان

Lykia World Links Golf Antalya درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

2090000 تومان

1190000 تومان

890000 تومان

Catamaran Resort درجه هتل U.ALL

1690000 تومان

2090000 تومان

1390000 تومان

890000 تومان

Grand Park Kemer درجه هتل ALL

1690000 تومان

2290000 تومان

1290000 تومان

890000 تومان

Wind of Lara درجه هتل U.ALL

1790000 تومان

2190000 تومان

1390000 تومان

890000 تومان

Daima Biz درجه هتل U.ALL

1790000 تومان

2290000 تومان

1290000 تومان

890000 تومان

Lara Family Club درجه هتل U.ALL

1890000 تومان

2390000 تومان

1190000 تومان

890000 تومان

Grand Park Lara درجه هتل ALL

1890000 تومان

2390000 تومان

1290000 تومان

890000 تومان

Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL

2090000 تومان

2490000 تومان

1390000 تومان

890000 تومان

Orange County درجه هتل U.ALL

2090000 تومان

3190000 تومان

1390000 تومان

890000 تومان

Crystal Waterworld درجه هتل U.ALL

2090000 تومان

2590000 تومان

1290000 تومان

890000 تومان

Crystal Sunset درجه هتل U.ALL

2190000 تومان

2790000 تومان

1590000 تومان

890000 تومان

WOW Kremlin Palace درجه هتل ALL

2390000 تومان

3290000 تومان

1690000 تومان

890000 تومان

Concorde DeLuxe Resort درجه هتل U.ALL

2590000 تومان

3690000 تومان

1790000 تومان

890000 تومان

Amara Prestige درجه هتل U.ALL

1990000 تومان

2490000 تومان

1390000 تومان

890000 تومان

Amara Dolce Vita Luxury درجه هتل U.ALL

2790000 تومان

3690000 تومان

1590000 تومان

890000 تومان

Miracle resort درجه هتل U.ALL

2790000 تومان

3890000 تومان

1890000 تومان

890000 تومان

Barut Hotels Lara درجه هتل U.ALL

2790000 تومان

3690000 تومان

1790000 تومان

890000 تومان

Rixos Sun gate hotel درجه هتل U.ALL

3090000 تومان

4490000 تومان

1790000 تومان

890000 تومان

Rixos Tekirova درجه هتل U.ALL

3190000 تومان

4290000 تومان

1890000 تومان

890000 تومان

Nirvana Lagoon درجه هتل U.ALL

3490000 تومان

4690000 تومان

1590000 تومان

890000 تومان

Rixos Premium درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

6390000 تومان

1590000 تومان

890000 تومان

Himeros Life
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1690000 تومان

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Matiate
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1690000 تومان

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lykia World Links Golf Antalya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Catamaran Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Park Kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Wind of Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Crystal Waterworld
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Crystal Sunset
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Kremlin Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Concorde DeLuxe Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Amara Prestige
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Amara Dolce Vita Luxury
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Miracle resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Barut Hotels Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Sun gate hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Tekirova
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Nirvana Lagoon
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه21 خرداد

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

21 خرداد

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه سه وعده غذایی و خدمات ویژه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1390000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Caspian airlines


بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ،6 شب اقامت در هتل ، ترانسفرفرودگاهی،راهنمای فارسی زبان.
@value

: Air Line

Caspian airlines
  • تور آنتالیا 13 مهر 97

    ,6 شب و 7 روز

    13 مهر 97

    قیمت : ,2790000تومان

    Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved