لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1390000 تومان
1690000 تومان
1190000 تومان
890000 تومان
Matiate
4
ALL
1490000 تومان
1690000 تومان
1190000 تومان
890000 تومان
1590000 تومان
2090000 تومان
1190000 تومان
890000 تومان
1690000 تومان
2090000 تومان
1390000 تومان
890000 تومان
1690000 تومان
2290000 تومان
1290000 تومان
890000 تومان
Wind of Lara
5
U.ALL
1790000 تومان
2190000 تومان
1390000 تومان
890000 تومان
Daima Biz
5
U.ALL
1790000 تومان
2290000 تومان
1290000 تومان
890000 تومان
1890000 تومان
2390000 تومان
1190000 تومان
890000 تومان
1890000 تومان
2390000 تومان
1290000 تومان
890000 تومان
2090000 تومان
2490000 تومان
1390000 تومان
890000 تومان
2090000 تومان
3190000 تومان
1390000 تومان
890000 تومان
2090000 تومان
2590000 تومان
1290000 تومان
890000 تومان
2190000 تومان
2790000 تومان
1590000 تومان
890000 تومان
2390000 تومان
3290000 تومان
1690000 تومان
890000 تومان
2590000 تومان
3690000 تومان
1790000 تومان
890000 تومان
1990000 تومان
2490000 تومان
1390000 تومان
890000 تومان
2790000 تومان
3690000 تومان
1590000 تومان
890000 تومان
2790000 تومان
3890000 تومان
1890000 تومان
890000 تومان
2790000 تومان
3690000 تومان
1790000 تومان
890000 تومان
3090000 تومان
4490000 تومان
1790000 تومان
890000 تومان
3190000 تومان
4290000 تومان
1890000 تومان
890000 تومان
3490000 تومان
4690000 تومان
1590000 تومان
890000 تومان
4190000 تومان
6390000 تومان
1590000 تومان
890000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه21 خرداد

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

21 خرداد

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه سه وعده غذایی و خدمات ویژه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1390000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Caspian airlines


بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس ،6 شب اقامت در هتل ، ترانسفرفرودگاهی،راهنمای فارسی زبان.


تمامی پرواز ها به صورت چارتر بوده و در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمی گردد. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده می باشد . کوددک زیر 2 سال 150.000 تومان میباشد.

: Air Line

Caspian airlines
 • تور آنتالیا ویژه 1 آذر

  ,6 شب و 7 روز

  1 آذر

  قیمت :

  Mahan Air