09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ASEL درجه هتل ALL

2575000 تومان

2965000 تومان

2190000 تومان

2395000 تومان

HIMEROS LIFE درجه هتل ALL

2770000 تومان

3255000 تومان

2285000 تومان

2395000 تومان

BELKON درجه هتل ALL

3040000 تومان

3690000 تومان

2430000 تومان

2395000 تومان

NAZAR BEACH درجه هتل ALL

3095000 تومان

3785000 تومان

2455000 تومان

2395000 تومان

LARA HARDIANUS درجه هتل U.ALL

2995000 تومان

3835000 تومان

2395000 تومان

2395000 تومان

ARMAS GUL درجه هتل ALL

3785000 تومان

5575000 تومان

2795000 تومان

2395000 تومان

IMPERIAL SUNLAND درجه هتل U.ALL

4270000 تومان

6445000 تومان

3035000 تومان

2395000 تومان

GRAND RING درجه هتل ALL

4195000 تومان

6880000 تومان

2995000 تومان

2395000 تومان

VIKING درجه هتل ALL

3740000 تومان

4695000 تومان

2770000 تومان

2395000 تومان

TRANS ATLANTIK درجه هتل U.ALL

4195000 تومان

5430000 تومان

2995000 تومان

2395000 تومان

KARMIR RESORT درجه هتل U.ALL

4850000 تومان

6980000 تومان

3325000 تومان

2395000 تومان

GRAND PARK LARA درجه هتل ALL

4795000 تومان

6295000 تومان

3295000 تومان

2395000 تومان

DAIMA BIZ درجه هتل ALL

5335000 تومان

7125000 تومان

3570000 تومان

2395000 تومان

KERVANSARAY KUNDU درجه هتل U.ALL

5385000 تومان

7175000 تومان

3595000 تومان

2395000 تومان

KERVANSRAY LARA درجه هتل U.ALL

5625000 تومان

7560000 تومان

3695000 تومان

2395000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL

5795000 تومان

9835000 تومان

3795000 تومان

2395000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL

5480000 تومان

9155000 تومان

3640000 تومان

2395000 تومان

AMARA PRESTIGE درجه هتل U.ALL

5965000 تومان

8045000 تومان

3885000 تومان

2395000 تومان

XANADU درجه هتل U.ALL

7895000 تومان

13125000 تومان

4850000 تومان

2395000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL

7195000 تومان

9930000 تومان

4495000 تومان

2395000 تومان

SHERWOOD DREAMS درجه هتل U.ALL

7895000 تومان

10945000 تومان

4850000 تومان

2395000 تومان

TITANIC BEACH درجه هتل U.ALL

7850000 تومان

10895000 تومان

4825000 تومان

2395000 تومان

RIXOD SUNGATE درجه هتل U.ALL

9155000 تومان

15095000 تومان

5480000 تومان

2395000 تومان

BARUT LARA درجه هتل U.ALL

8695000 تومان

12195000 تومان

5260000 تومان

2395000 تومان

TITANIC BELEK درجه هتل U.ALL

8090000 تومان

11235000 تومان

4945000 تومان

2395000 تومان

DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL

9495000 تومان

13365000 تومان

5650000 تومان

2395000 تومان

RIXOS PREMIUM BELEK درجه هتل U.ALL

10855000 تومان

18895000 تومان

6335000 تومان

2395000 تومان

CALISTA درجه هتل U.ALL

11895000 تومان

16995000 تومان

6860000 تومان

2395000 تومان

ASEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2965000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
HIMEROS LIFE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3255000 تومان

کودک با تخت

2285000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELKON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

2430000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
NAZAR BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3785000 تومان

کودک با تخت

2455000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARA HARDIANUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3835000 تومان

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARMAS GUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5575000 تومان

کودک با تخت

2795000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6445000 تومان

کودک با تخت

3035000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND RING
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6880000 تومان

کودک با تخت

2995000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
VIKING
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
TRANS ATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5430000 تومان

کودک با تخت

2995000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6980000 تومان

کودک با تخت

3325000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

کودک با تخت

3295000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7125000 تومان

کودک با تخت

3570000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7175000 تومان

کودک با تخت

3595000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSRAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7560000 تومان

کودک با تخت

3695000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9835000 تومان

کودک با تخت

3795000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9155000 تومان

کودک با تخت

3640000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
AMARA PRESTIGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8045000 تومان

کودک با تخت

3885000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
XANADU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13125000 تومان

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9930000 تومان

کودک با تخت

4495000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10945000 تومان

کودک با تخت

4850000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10895000 تومان

کودک با تخت

4825000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15095000 تومان

کودک با تخت

5480000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12195000 تومان

کودک با تخت

5260000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11235000 تومان

کودک با تخت

4945000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13365000 تومان

کودک با تخت

5650000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18895000 تومان

کودک با تخت

6335000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
CALISTA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

کودک با تخت

6860000 تومان

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه 7و8و9 تیر 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

پنجشنبه جمعه

مدت اقامت

6شب 7 روز

تاریخ اعتبار

7و8و9 تیر 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2575000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


بلیط رفت وبرگشت هوایی با پرواز سان اکسپرس-6شب و7 روز اقامت در هتل با منوی هتل-ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی -راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان

: Air Line

Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند

  قیمت : ,2020000تومان

  Qeshm Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند الی 8 فروردین

  قیمت : ,2.590.000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز95

  ,6شب و 7 روز

  2و4و8 فروردین

  قیمت : ,2.190.000تومان

  Iran Air Tours
 • تور آنتالیا نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved