لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4,190,000 تومان
5,190,000 تومان
3,590,000 تومان
3,390,000 تومان
4,590,000 تومان
5,290,000 تومان
3,690,000 تومان
3,390,000 تومان
4,590,000 تومان
5,290,000 تومان
3,690,000 تومان
3,390,000 تومان
4,790,000 تومان
5,820,000 تومان
3,790,000 تومان
3,390,000 تومان
4,856,000 تومان
5,940,000 تومان
3,790,000 تومان
3,390,000 تومان
5,290,000 تومان
6,460,000 تومان
3,890,000 تومان
3,390,000 تومان
5,350,000 تومان
6,790,000 تومان
3,890,000 تومان
3,390,000 تومان
5,790,000 تومان
6,990,000 تومان
4,690,000 تومان
3,390,000 تومان
5,890,000 تومان
7,690,000 تومان
4,690,000 تومان
3,390,000 تومان
6,250,000 تومان
9,090,000 تومان
4,890,000 تومان
3,390,000 تومان
6,530,000 تومان
8,040,000 تومان
5,090,000 تومان
3,390,000 تومان
6,750,000 تومان
8,490,000 تومان
5,290,000 تومان
3,390,000 تومان
6,950,000 تومان
8,690,000 تومان
5,390,000 تومان
3,390,000 تومان
7,690,000 تومان
11,940,000 تومان
5,690,000 تومان
3,390,000 تومان
8,090,000 تومان
10,890,000 تومان
5,790,000 تومان
3,390,000 تومان
8,450,000 تومان

6,090,000 تومان
3,390,000 تومان
8,650,000 تومان
11,270,000 تومان
6,490,000 تومان
3,390,000 تومان
8,790,000 تومان
14,170,000 تومان
6,690,000 تومان
3,390,000 تومان
9,090,000 تومان
13,140,000 تومان
6,690,000 تومان
3,390,000 تومان
9,130,000 تومان
12,580,000 تومان
6,990,000 تومان
3,390,000 تومان
9,350,000 تومان
13,140,000 تومان
6,990,000 تومان
3,390,000 تومان
9,550,000 تومان
12,290,000 تومان
7,490,000 تومان
3,390,000 تومان
9,690,000 تومان
15,990,000 تومان
7,490,000 تومان
3,390,000 تومان
10,590,000 تومان
14,190,000 تومان
7,490,000 تومان
3,390,000 تومان
11,460,000 تومان
15,450,000 تومان
8,090,000 تومان
3,390,000 تومان
11,590,000 تومان
17,750,000 تومان
8,190,000 تومان
3,390,000 تومان
12,200,000 تومان
16,550,000 تومان
8,390,000 تومان
3,390,000 تومان
12,350,000 تومان

8,590,000 تومان
3,390,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,190,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,820,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4,856,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,940,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,290,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,460,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,350,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,790,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,890,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,250,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,090,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,530,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,040,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,750,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,490,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,950,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,690,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,690,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,940,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,090,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,890,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,790,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,450,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,650,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,270,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,790,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14,170,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,090,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13,140,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,130,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,580,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,350,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13,140,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,550,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,290,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,690,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14,190,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,490,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11,460,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15,450,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11,590,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17,750,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12,200,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16,550,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12,350,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,590,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,390,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 3 مهر 98

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

پنجشنبه جمعه

مدت اقامت

6شب 7 روز

تاریخ اعتبار

3 مهر 98

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی شام راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4,190,000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines

خدمات آژانس


بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

6 شب و 7 روز اقامت در هتل با صبحانه نهار شام طبق بورد هتل

ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زباننرخ تور برای کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.

: Air Line

Qeshm Airlines