لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
NAZAR BECH درجه هتل ALL

3090000 تومان

3590000 تومان

2790000 تومان

2390000 تومان

TRANS ATLANTIK درجه هتل U.ALL

3390000 تومان

4190000 تومان

2890000 تومان

2390000 تومان

LARA FAMILY درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

4290000 تومان

2990000 تومان

2390000 تومان

WIND OF LARA درجه هتل ALL

3790000 تومان

4390000 تومان

3090000 تومان

2390000 تومان

KERVANSARAY KUNDU درجه هتل ALL

3850000 تومان

4450000 تومان

3190000 تومان

2390000 تومان

ORANG COUNTY درجه هتل U.ALL

3990000 تومان

4690000 تومان

3290000 تومان

2390000 تومان

MELAS درجه هتل ALL

4090000 تومان

4750000 تومان

3350000 تومان

2390000 تومان

PORT NATURE درجه هتل U.ALL

4090000 تومان

4750000 تومان

3350000 تومان

2390000 تومان

SPICE درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

4790000 تومان

3390000 تومان

2390000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

4790000 تومان

3390000 تومان

2390000 تومان

ADALYA ELITE (SEA SIDE) درجه هتل U.ALL

4450000 تومان

5590000 تومان

3390000 تومان

2390000 تومان

MIRACEL درجه هتل U.ALL

4490000 تومان

5390000 تومان

3290000 تومان

2390000 تومان

SHERWOOD BREEZZES درجه هتل U.ALL

4690000 تومان

5590000 تومان

3290000 تومان

2390000 تومان

ELA QUALTY RESORT درجه هتل U.ALL

4790000 تومان

5990000 تومان

3590000 تومان

2390000 تومان

ROYAL WINGS درجه هتل U.ALL

4850000 تومان

6190000 تومان

3650000 تومان

2390000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6190000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

RIXOS DOWNTOWN درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6790000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

SELECTUM LAXURY RESORT درجه هتل U.ALL

5150000 تومان

6390000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

AKRA BARUT درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6390000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

TITANIC BEACH درجه هتل U.ALL

5450000 تومان

6990000 تومان

3990000 تومان

2390000 تومان

DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

7290000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

TITANIC DELUXE درجه هتل U.ALL

5790000 تومان

6900000 تومان

3790000 تومان

2390000 تومان

RIXOS LAND OF LEGENDS درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

10290000 تومان

4290000 تومان

2390000 تومان

MAXX ROYAL درجه هتل U.ALL

8390000 تومان

11290000 تومان

5390000 تومان

2390000 تومان

NAZAR BECH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
TRANS ATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARA FAMILY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
WIND OF LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4450000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ORANG COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
MELAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

کودک با تخت

3350000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
PORT NATURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

کودک با تخت

3350000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SPICE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ADALYA ELITE (SEA SIDE)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
MIRACEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5390000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELA QUALTY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

کودک با تخت

3650000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS DOWNTOWN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6790000 تومان

کودک با تخت

3690000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SELECTUM LAXURY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
AKRA BARUT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6900000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS LAND OF LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

کودک با تخت

4290000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAXX ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11290000 تومان

کودک با تخت

5390000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 اسفند الی 9 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3090000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Tailwind Airlines


خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز,6 شب اقامت در هتل, ترانسفرفرودگاهی,بیمه و راهنما , جشن نوروزی

روز های پرواز: 27، 28 ، 29 اسفند و 1 ، 2 ، 5 ، 6 ،8 ، 9 فروردین

• 23:30 رفت

• 17:00 برگشت

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

•نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.

•حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه می باشد.

•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.

•نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده در صورت اقامت 2 کودک در هر اتاق نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود

27 اسفند و 9 فروردین 200 هزار تومان کاهش نرخ

29 اسفند 100 هزار تومان افزایش نرخ

@value

: Air Line

Tailwind Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express