لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7250000 تومان
8195000 تومان

6305000 تومان
5360000 تومان
KEMER
7250000 تومان
8375000 تومان

6305000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
7465000 تومان
8560000 تومان

6410000 تومان
5360000 تومان
BELEK
7520000 تومان
8825000 تومان

6440000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
7695000 تومان
8915000 تومان

6530000 تومان
5360000 تومان
KEMER
8075000 تومان
9895000 تومان

6695000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
8375000 تومان
9860000 تومان

6840000 تومان
5360000 تومان
KEMER
8390000 تومان
9890000 تومان

6890000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
MUKARNAS
5
U.ALL
8395000 تومان
10260000 تومان

6855000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
8555000 تومان
10400000 تومان

69350000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
8560000 تومان
10140000 تومان

6940000 تومان
5360000 تومان
BELEK
8560000 تومان
10500000 تومان

6940000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
8560000 تومان
10500000 تومان

6940000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
HAYDAR PASHA
5
U.ALL
8560000 تومان
10500000 تومان


5360000 تومان
ALANYA
8640000 تومان
10310000 تومان

7025000 تومان
5360000 تومان
SIDE
8645000 تومان
10310000 تومان


5360000 تومان
LARA
8645000 تومان
10580000 تومان

7025000 تومان
5360000 تومان
KONYALTI
PORTEBELLO
5
U.ALL
8645000 تومان
10580000 تومان

70250000 تومان
5360000 تومان
CONYALTI
8925000 تومان
11760000 تومان

7140000 تومان
5360000 تومان
ALANIYA
9410000 تومان
12610000 تومان

7385000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
9410000 تومان
11435000 تومان

7380000 تومان
5360000 تومان
KEMER
9545000 تومان
12110000 تومان

7520000 تومان
5360000 تومان
LARA
9735000 تومان
11960000 تومان

7545000 تومان
5360000 تومان
KEMER
10040000 تومان
12830000 تومان

7700000 تومان
5360000 تومان
ALANYA
12770000 تومان
16495000 تومان

9085000 تومان
5360000 تومان
BELEK
13505000 تومان
17645000 تومان

941000 تومان
5360000 تومان
BELEK
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6305000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8375000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6305000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7465000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8825000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8915000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8075000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8375000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6855000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8555000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

69350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

8645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
KONYALTI
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

70250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
CONYALTI
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11760000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANIYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12610000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7385000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11435000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9735000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11960000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
ALANYA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9085000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

13505000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17645000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

941000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5360000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا نوروز 99 (پرواز تیلویند)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

فروردین 99

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

7250000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Tailwind Airlines


پرواز رفت و برگشت تیلویند

ترنسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان


پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد

: Air Line

Tailwind Airlines
  • تور آنتالیا

    ,6 شب 7 روز

    22-24-25 آبان

    قیمت :

    sun express