لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3090000 تومان
3590000 تومان

2790000 تومان
2390000 تومان
3390000 تومان
4190000 تومان

2890000 تومان
2390000 تومان
LARA FAMILY
5
U.ALL
3690000 تومان
4290000 تومان

2990000 تومان
2390000 تومان
3790000 تومان
4390000 تومان

3090000 تومان
2390000 تومان
3850000 تومان
4450000 تومان

3190000 تومان
2390000 تومان
ORANG COUNTY
5
U.ALL
3990000 تومان
4690000 تومان

3290000 تومان
2390000 تومان
MELAS
5
ALL
4090000 تومان
4750000 تومان

3350000 تومان
2390000 تومان
PORT NATURE
5
U.ALL
4090000 تومان
4750000 تومان

3350000 تومان
2390000 تومان
SPICE
5
U.ALL
4190000 تومان
4790000 تومان

3390000 تومان
2390000 تومان
4190000 تومان
4790000 تومان

3390000 تومان
2390000 تومان
4450000 تومان
5590000 تومان

3390000 تومان
2390000 تومان
MIRACEL
5
U.ALL
4490000 تومان
5390000 تومان

3290000 تومان
2390000 تومان
4690000 تومان
5590000 تومان

3290000 تومان
2390000 تومان
4790000 تومان
5990000 تومان

3590000 تومان
2390000 تومان
ROYAL WINGS
5
U.ALL
4850000 تومان
6190000 تومان

3650000 تومان
2390000 تومان
4990000 تومان
6190000 تومان

3790000 تومان
2390000 تومان
4990000 تومان
6790000 تومان

3690000 تومان
2390000 تومان
5150000 تومان
6390000 تومان

3790000 تومان
2390000 تومان
AKRA BARUT
5
U.ALL
5190000 تومان
6390000 تومان

3790000 تومان
2390000 تومان
5450000 تومان
6990000 تومان

3990000 تومان
2390000 تومان
5590000 تومان
7290000 تومان

3790000 تومان
2390000 تومان
5790000 تومان
6900000 تومان

3790000 تومان
2390000 تومان
6990000 تومان
10290000 تومان

4290000 تومان
2390000 تومان
MAXX ROYAL
5
U.ALL
8390000 تومان
11290000 تومان

5390000 تومان
2390000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 اسفند الی 9 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3090000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Tailwind Airlines


خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز,6 شب اقامت در هتل, ترانسفرفرودگاهی,بیمه و راهنما , جشن نوروزی

روز های پرواز: 27، 28 ، 29 اسفند و 1 ، 2 ، 5 ، 6 ،8 ، 9 فروردین

• 23:30 رفت

• 17:00 برگشت

•پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

•نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

•مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.

•حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه می باشد.

•پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است.

•نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده در صورت اقامت 2 کودک در هر اتاق نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود

27 اسفند و 9 فروردین 200 هزار تومان کاهش نرخ

29 اسفند 100 هزار تومان افزایش نرخ


نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد

: Air Line

Tailwind Airlines
 • تور آنتالیا

  ,6 شب 7 روز

  22-24-25 آبان

  قیمت :

  sun express