09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL
1690000 1890000 1410000 1290000 KEMER
Lara Family Club درجه هتل U.ALL
2010000 2350000 1520000 1290000 LARA
Club Sera درجه هتل U.ALL
2030000 2410000 LARA park room
Club Sera درجه هتل U.ALL
2080000 2470000 LARA club room
Club Sera درجه هتل U.ALL
2120000 2540000 1560000 1290000 KEMER elegenace room
Wind of Lara درجه هتل U.ALL
2100000 2510000 1550000 1290000 LARA
Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL
2030000 2460000 1530000 1290000 LARA FAMILY ROOM 4PAX 2290000 FAMILY ROOM 5PAX 2190000
Ramada Plaza Antalya درجه هتل U.ALL
2190000 2650000 1580000 1290000 LARA
Port Nature درجه هتل U.ALL
2260000 2780000 1600000 1290000 BELEK سرویس قلیان
Orange County درجه هتل U.ALL
2330000 3390000 1650000 1290000 kemer
WOW Topkapi درجه هتل U.ALL
2390000 3100000 1650000 1290000 LARA/برنامه ایرانی
Portobello درجه هتل ALL
2420000 2990000 1660000 1290000 KONIALTI
Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL
2370000 3060000 1640000 1290000 LARA
Spice درجه هتل U.ALL
2490000 3090000 1680000 1290000 BELEK
WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL
2540000 3260000 1720000 1290000 LARA
Liberty Lara درجه هتل U.ALL
2620000 3290000 1730000 1290000 LARA
Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL
2690000 3430000 1830000 1290000 LARA
Ela Quality درجه هتل U.ALL
2750000 3720000 1820000 1290000 BELEK
Baia Lara درجه هتل U.ALL
2690000 3430000 1830000 1290000 LARA
Miracle resort درجه هتل U.ALL
2770000 3690000 1790000 1290000 LARA
Sueno Golf Belek درجه هتل U.ALL
2960000 4040000 1920000 1290000 BELEK
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL
3000000 4010000 1870000 1290000 LARA
Calista درجه هتل U.ALL
3110000 4120000 1910000 1290000 BELEK/استخر آب گرم رو باز
Rixos Sun gate درجه هتل U.ALL
3160000 4240000 1920000 1290000 kemer
Titanic Deluxe درجه هتل U.ALL
3450000 4360000 2020000 1290000 BELEK
Sueno Deluxe Belek درجه هتل U.ALL
3420000 4800000 2080000 1290000 BELEK
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
3070000 4930000 1890000 1290000 LARA
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
3610000 4930000 2470000 1290000 lara/استخر آب گرم رو باز
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
3980000 5430000 2200000 1290000 BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
1890000
کودک با تخت
1410000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2010000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
کودک با تخت
1520000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2030000
نرخ اتاق 1 تخته
2410000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA park room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2470000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA club room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2120000
نرخ اتاق 1 تخته
2540000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
KEMER elegenace room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2510000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2030000
نرخ اتاق 1 تخته
2460000
کودک با تخت
1530000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA FAMILY ROOM 4PAX 2290000 FAMILY ROOM 5PAX 2190000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2650000
کودک با تخت
1580000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2260000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK سرویس قلیان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
3390000
کودک با تخت
1650000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3100000
کودک با تخت
1650000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA/برنامه ایرانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
KONIALTI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2370000
نرخ اتاق 1 تخته
3060000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
کودک با تخت
1680000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2540000
نرخ اتاق 1 تخته
3260000
کودک با تخت
1720000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3430000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2750000
نرخ اتاق 1 تخته
3720000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3430000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2770000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2960000
نرخ اتاق 1 تخته
4040000
کودک با تخت
1920000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3000000
نرخ اتاق 1 تخته
4010000
کودک با تخت
1870000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3110000
نرخ اتاق 1 تخته
4120000
کودک با تخت
1910000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK/استخر آب گرم رو باز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3160000
نرخ اتاق 1 تخته
4240000
کودک با تخت
1920000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3450000
نرخ اتاق 1 تخته
4360000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
کودک با تخت
2080000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3070000
نرخ اتاق 1 تخته
4930000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3610000
نرخ اتاق 1 تخته
4930000
کودک با تخت
2470000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
lara/استخر آب گرم رو باز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3980000
نرخ اتاق 1 تخته
5430000
کودک با تخت
2200000
کودک بدون تخت
1290000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

8 الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1690000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


تور آنتالیا نوروز 96

تاریخ رفت : 8 فروردین

ساعت رفت 01:30 بامداد و ساعت برگشت 04:00 با مداد

فرودگاه اسپارتا

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل -- بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد آژانس شاهین پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت .

پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد

در هتل رویال هالیدی کودک 10 سال به بالا بزرگسال محسوب می شود

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

    ,6 شب 7 روز

    29 اسفند الی 12 فروردین

    قیمت : ,2395000تومان

    sun express

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved