لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2790000 تومان
3390000 تومان

2490000 تومان
2090000 تومان
LARA
BELKON
4
ALL
3190000 تومان
3690000 تومان

2990000 تومان
2090000 تومان
BELEK
3290000 تومان
3890000 تومان

2990000 تومان
2090000 تومان
LARA
3390000 تومان
3990000 تومان

2990000 تومان
2090000 تومان
KEMER
3490000 تومان
4590000 تومان

2990000 تومان
2090000 تومان
KEMER
3690000 تومان
4790000 تومان

3090000 تومان
2090000 تومان
SIDE
CENDER
4
ALL
3790000 تومان
4490000 تومان

3190000 تومان
2090000 تومان
CITY
3790000 تومان
4590000 تومان

3290000 تومان
2090000 تومان
BELEK
3990000 تومان
5490000 تومان

3290000 تومان
2090000 تومان
BELEK
4290000 تومان
53900000 تومان

35900000 تومان
2090000 تومان
LARA
4390000 تومان
5690000 تومان

3590000 تومان
2090000 تومان
LARA
4390000 تومان
5790000 تومان

3590000 تومان
2090000 تومان
KEMER
4490000 تومان
5590000 تومان

3590000 تومان
2090000 تومان
KEMER
4690000 تومان
7390000 تومان

3590000 تومان
2090000 تومان
KENER
4990000 تومان
6790000 تومان

3890000 تومان
20900000 تومان
LARA
5890000 تومان
8690000 تومان

4390000 تومان
2090000 تومان
LARA
5990000 تومان
7990000 تومان

4490000 تومان
2090000 تومان
BELEK
6190000 تومان
8190000 تومان

4490000 تومان
2090000 تومان
LARA
6190000 تومان
8190000 تومان

4490000 تومان
2090000 تومان
KEMER
6790000 تومان
9190000 تومان

5190000 تومان
2090000 تومان
LARA
6990000 تومان
9390000 تومان

5290000 تومان
2090000 تومان
BELEK
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

53900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

35900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
KENER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

20900000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2090000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه چهارشنبه جمعه

مدت اقامت

6 شب 7 روز

تاریخ اعتبار

22-24-25 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

sun express


نرخ کودک زیر دو سال: 290000 تومان می باشد.

نرخ کودک بدون تخت : 2090000 تومان می باشد.


نرخ کودک بدون تخت : 2090000 تومان می باشد.

: Air Line

sun express
 • تور مارماریس + کوش آداسی نوروز 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 13 فروردین

  قیمت : ,2695000تومان

  Ata air
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines
 • تور کوش آداسی

  ,7 روزه

  24 فروردین

  قیمت : ,1195000تومان

  Kish Air