لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Belkon درجه هتل ALL

2265000 تومان

2445000 تومان

1990000 تومان

1795000 تومان

Nazar Beach درجه هتل ALL

2290000 تومان

2490000 تومان

1990000 تومان

1795000 تومان

GRAND PARK LARA درجه هتل U.ALL

2595000 تومان

2945000 تومان

1990000 تومان

1795000 تومان

Diamond Premium درجه هتل U.ALL

2640000 تومان

2965000 تومان

2150000 تومان

1795000 تومان

Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL

2725000 تومان

3195000 تومان

2195000 تومان

1795000 تومان

Sueno درجه هتل U.ALL

2860000 تومان

3245000 تومان

2180000 تومان

1795000 تومان

Kilikya Palace درجه هتل U.ALL

2925000 تومان

3370000 تومان

2190000 تومان

1795000 تومان

Club Sera درجه هتل U.ALL

2960000 تومان

3425000 تومان

2190000 تومان

1795000 تومان

Magic Life Belek درجه هتل U.ALL

2980000 تومان

3395000 تومان

2190000 تومان

1795000 تومان

Orange County درجه هتل U.ALL

2995000 تومان

3745000 تومان

2465000 تومان

1795000 تومان

WOW Topkapi درجه هتل U.ALL

3090000 تومان

3800000 تومان

2280000 تومان

1795000 تومان

Maritim Pine Beach درجه هتل U.ALL

3090000 تومان

3800000 تومان

2280000 تومان

1795000 تومان

WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL

3260000 تومان

3940000 تومان

2480000 تومان

1795000 تومان

Trendy Lara درجه هتل U.ALL

3280000 تومان

3960000 تومان

2490000 تومان

1795000 تومان

Bellis Deluxe درجه هتل U.ALL

3300000 تومان

3800000 تومان

2600000 تومان

1795000 تومان

Liberty Lara درجه هتل U.ALL

3350000 تومان

4065000 تومان

2535000 تومان

1795000 تومان

Ela Quality درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4350000 تومان

2595000 تومان

1795000 تومان

Baia Lara درجه هتل U.ALL

3500000 تومان

4450000 تومان

2500000 تومان

1795000 تومان

Miracle resort درجه هتل U.ALL

3535000 تومان

4390000 تومان

2600000 تومان

1795000 تومان

Limak Lara درجه هتل U.ALL

3595000 تومان

4425000 تومان

2635000 تومان

1795000 تومان

Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL

3660000 تومان

4860000 تومان

2650000 تومان

1795000 تومان

Susesi Luxury Resort درجه هتل U.ALL

3840000 تومان

4800000 تومان

2740000 تومان

1795000 تومان

Sueno Deluxe Belek درجه هتل U.ALL

3840000 تومان

4800000 تومان

2740000 تومان

1795000 تومان

Calista درجه هتل U.ALL

3840000 تومان

4800000 تومان

2740000 تومان

1795000 تومان

Titanic Deluxe Belek درجه هتل U.ALL

3995000 تومان

5045000 تومان

2845000 تومان

1795000 تومان

Royal Wings درجه هتل U.ALL

4095000 تومان

5200000 تومان

2895000 تومان

1795000 تومان

Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL

4200000 تومان

5370000 تومان

2935000 تومان

1795000 تومان

Delphin Imperial درجه هتل U.ALL

4300000 تومان

5690000 تومان

2990000 تومان

1795000 تومان

Mardan Palace درجه هتل U.ALL

4300000 تومان

5690000 تومان

2990000 تومان

1795000 تومان

Kempinski Dome Thalasso درجه هتل U.ALL

4475000 تومان

5775000 تومان

3090000 تومان

1795000 تومان

Rixos Premium درجه هتل U.ALL

4600000 تومان

6095000 تومان

3120000 تومان

1795000 تومان

Regnum Carya Golf Spa Resort درجه هتل U.ALL

5090000 تومان

6700000 تومان

3390000 تومان

1795000 تومان

Belkon
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2265000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2445000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2945000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Diamond Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2965000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3195000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sueno
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3245000 تومان

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kilikya Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Sera
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Magic Life Belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

کودک با تخت

2465000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Topkapi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Maritim Pine Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Kremlin Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3940000 تومان

کودک با تخت

2480000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Trendy Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3960000 تومان

کودک با تخت

2490000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Bellis Deluxe
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Liberty Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4065000 تومان

کودک با تخت

2535000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4350000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4450000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Miracle resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3535000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Limak Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4425000 تومان

کودک با تخت

2635000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4860000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Susesi Luxury Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sueno Deluxe Belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Calista
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe Belek
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

کودک با تخت

2845000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Wings
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5200000 تومان

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5370000 تومان

کودک با تخت

2935000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mardan Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kempinski Dome Thalasso
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5775000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

کودک با تخت

3120000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات
Regnum Carya Golf Spa Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

1795000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

6 شب 7 روز

تاریخ اعتبار

29 اسفند الی 12 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2395000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

sun express


تور آنتالیا نوروز 96

6 شب و 7 روز.

رفت: 29 و 30 اسفند - 5 , 6 فروردین.

پرواز رفت ساعت 16:10 و پرواز برگشت ساعت 19:20 می باشد.

پرواز مستقیم به آنتالیا

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هوایی با پرواز سان اکسپرس (از طریق استانبول)، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل با منوی هتل، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان.

@value

: Air Line

sun express
 • تور مارماریس + کوش آداسی نوروز 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 13 فروردین

  قیمت : ,2695000تومان

  Ata air
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines
 • تور کوش آداسی

  ,7 روزه

  24 فروردین

  قیمت : ,1195000تومان

  Kish Air