09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Belkon درجه هتل ALL
2265000 2445000 1990000 1795000
Nazar Beach درجه هتل ALL
2290000 2490000 1990000 1795000
GRAND PARK LARA درجه هتل U.ALL
2595000 2945000 1990000 1795000
Diamond Premium درجه هتل U.ALL
2640000 2965000 2150000 1795000
Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL
2725000 3195000 2195000 1795000
Sueno درجه هتل U.ALL
2860000 3245000 2180000 1795000
Kilikya Palace درجه هتل U.ALL
2925000 3370000 2190000 1795000
Club Sera درجه هتل U.ALL
2960000 3425000 2190000 1795000
Magic Life Belek درجه هتل U.ALL
2980000 3395000 2190000 1795000
Orange County درجه هتل U.ALL
2995000 3745000 2465000 1795000
WOW Topkapi درجه هتل U.ALL
3090000 3800000 2280000 1795000
Maritim Pine Beach درجه هتل U.ALL
3090000 3800000 2280000 1795000
WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL
3260000 3940000 2480000 1795000
Trendy Lara درجه هتل U.ALL
3280000 3960000 2490000 1795000
Bellis Deluxe درجه هتل U.ALL
3300000 3800000 2600000 1795000
Liberty Lara درجه هتل U.ALL
3350000 4065000 2535000 1795000
Ela Quality درجه هتل U.ALL
3495000 4350000 2595000 1795000
Baia Lara درجه هتل U.ALL
3500000 4450000 2500000 1795000
Miracle resort درجه هتل U.ALL
3535000 4390000 2600000 1795000
Limak Lara درجه هتل U.ALL
3595000 4425000 2635000 1795000
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL
3660000 4860000 2650000 1795000
Susesi Luxury Resort درجه هتل U.ALL
3840000 4800000 2740000 1795000
Sueno Deluxe Belek درجه هتل U.ALL
3840000 4800000 2740000 1795000
Calista درجه هتل U.ALL
3840000 4800000 2740000 1795000
Titanic Deluxe Belek درجه هتل U.ALL
3995000 5045000 2845000 1795000
Royal Wings درجه هتل U.ALL
4095000 5200000 2895000 1795000
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
4200000 5370000 2935000 1795000
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
4300000 5690000 2990000 1795000
Mardan Palace درجه هتل U.ALL
4300000 5690000 2990000 1795000
Kempinski Dome Thalasso درجه هتل U.ALL
4475000 5775000 3090000 1795000
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
4600000 6095000 3120000 1795000
Regnum Carya Golf Spa Resort درجه هتل U.ALL
5090000 6700000 3390000 1795000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2265000
نرخ اتاق 1 تخته
2445000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2490000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
2945000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2640000
نرخ اتاق 1 تخته
2965000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2725000
نرخ اتاق 1 تخته
3195000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2860000
نرخ اتاق 1 تخته
3245000
کودک با تخت
2180000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2925000
نرخ اتاق 1 تخته
3370000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2960000
نرخ اتاق 1 تخته
3425000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2980000
نرخ اتاق 1 تخته
3395000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3745000
کودک با تخت
2465000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
3800000
کودک با تخت
2280000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
3800000
کودک با تخت
2280000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3260000
نرخ اتاق 1 تخته
3940000
کودک با تخت
2480000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3280000
نرخ اتاق 1 تخته
3960000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3300000
نرخ اتاق 1 تخته
3800000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3350000
نرخ اتاق 1 تخته
4065000
کودک با تخت
2535000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4350000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3500000
نرخ اتاق 1 تخته
4450000
کودک با تخت
2500000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3535000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4425000
کودک با تخت
2635000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3660000
نرخ اتاق 1 تخته
4860000
کودک با تخت
2650000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3840000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
کودک با تخت
2740000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3840000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
کودک با تخت
2740000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3840000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
کودک با تخت
2740000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5045000
کودک با تخت
2845000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5200000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4200000
نرخ اتاق 1 تخته
5370000
کودک با تخت
2935000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4300000
نرخ اتاق 1 تخته
5690000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4300000
نرخ اتاق 1 تخته
5690000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4475000
نرخ اتاق 1 تخته
5775000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4600000
نرخ اتاق 1 تخته
6095000
کودک با تخت
3120000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5090000
نرخ اتاق 1 تخته
6700000
کودک با تخت
3390000
کودک بدون تخت
1795000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

6 شب 7 روز

تاریخ اعتبار

29 اسفند الی 12 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2395000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

sun express


تور آنتالیا نوروز 96

6 شب و 7 روز.

رفت: 29 و 30 اسفند - 5 , 6 فروردین.

پرواز رفت ساعت 16:10 و پرواز برگشت ساعت 19:20 می باشد.

پرواز مستقیم به آنتالیا

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هوایی با پرواز سان اکسپرس (از طریق استانبول)، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب اقامت در هتل با منوی هتل، بیمه مسافرتی، راهنمای فارسی زبان.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد.

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد، در صورت کنسلی، تغییر تاریخ یا نام کل مبلغ سوخت می گردد.

در هتل رویال هالیدی کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود.

: Air Line

sun express
 • تور مارماریس + کوش آداسی نوروز 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 13 فروردین

  قیمت : ,2695000تومان

  Ata air
 • تور استانبول نوروز 96

  ,4 شب و 5 روز

  30 اسفند الی 16 فروردین

  قیمت : ,1675000تومان

  Iran Air
 • تور ترکیبی کوش آداسی+بدروم

  ,7 روزه

  22 و 29 اردیبهشت

  قیمت : ,1.980.000تومان

  Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved