لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
7990000 تومان
9090000 تومان
7290000 تومان
5790000 تومان
8290000 تومان
9890000 تومان
7190000 تومان
5790000 تومان
kemer
9690000 تومان
11490000 تومان
8090000 تومان
5790000 تومان
LARA
kaya belek
5
U.ALL
9390000 تومان
11390000 تومان
7690000 تومان
5790000 تومان
KEMER
9690000 تومان
11490000 تومان
8090000 تومان
5790000 تومان
lara
10090000 تومان
13590000 تومان
8290000 تومان
5790000 تومان
lara
10090000 تومان
11790000 تومان
8290000 تومان
5790000 تومان
belek
10090000 تومان
12590000 تومان
8290000 تومان
5790000 تومان
BELEK
13190000 تومان
18190000 تومان
9590000 تومان
5790000 تومان
BELEK
trendy lara
5
U.ALL
10490000 تومان
12490000 تومان
8490000 تومان
5790000 تومان
LARA
10490000 تومان
13490000 تومان
8490000 تومان
8490000 تومان
LARA
10990000 تومان
13390000 تومان
8490000 تومان
5790000 تومان
lara ramada
11190000 تومان
14490000 تومان
8890000 تومان
5790000 تومان
lara
liak deluxe
5
U.ALL
11290000 تومان
14190000 تومان
8890000 تومان
5790000 تومان
lara
ramada plaza
5
U.ALL
10190000 تومان
12390000 تومان
8390000 تومان
5790000 تومان
11590000 تومان
14190000 تومان
9090000 تومان
5790000 تومان
LARA
ela quality
5
U.ALL
12090000 تومان
14890000 تومان
9290000 تومان
5790000 تومان
BELEK
11990000 تومان
14690000 تومان
929000 تومان
5790000 تومان
12890000 تومان
16790000 تومان
9690000 تومان
5790000 تومان
belek
12390000 تومان
15290000 تومان
949000 تومان
5790000 تومان
belek
11590000 تومان
14690000 تومان
8490000 تومان
5390000 تومان
lara
12790000 تومان
15890000 تومان
9690000 تومان
5790000 تومان
lara
11990000 تومان
14690000 تومان
9290000 تومان
5790000 تومان
lara
13390000 تومان
16790000 تومان
9990000 تومان
5790000 تومان
belek
13690000 تومان
17290000 تومان
10090000 تومان
5790000 تومان
belek
13990000 تومان
17790000 تومان
10290000 تومان
5790000 تومان
belek
14290000 تومان
18190000 تومان
10390000 تومان
5790000 تومان
belek
13990000 تومان
17690000 تومان
10290000 تومان
5790000 تومان
lara
15390000 تومان
21490000 تومان
10990000 تومان
5790000 تومان
belek
regnum carya
5
U.ALL
18590000 تومان
24690000 تومان
12590000 تومان
5790000 تومان
lara
21390000 تومان
28790000 تومان
13990000 تومان
5790000 تومان
belek
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
kemer
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

10090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

13190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
ramada
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

949000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

13690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

14290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

13990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

15390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

18590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
lara
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

21390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5790000 تومان

موقعیت مکانی
belek
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا نوروز 99 ( پرواز مستقیم سان اکسپرس)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب 7 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 5 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

7190000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

sun express


بلیط رفت و برگشت- 6 شب اقامت در هتل- ترنسفر فرودگاهی- راهنمای فارسی و بیمه مسافرتی


نوزاد زیر دو سال 500000 تومان می باشد.

: Air Line

sun express
 • تور مارماریس + کوش آداسی نوروز 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 13 فروردین

  قیمت : ,2695000تومان

  Ata air
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines
 • تور کوش آداسی

  ,7 روزه

  24 فروردین

  قیمت : ,1195000تومان

  Kish Air