09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Himeros Beach درجه هتل ALL

1045000 تومان

1155000 تومان

970000 تومان

790000 تومان

Royal Towers Resort درجه هتل ALL

1240000 تومان

1445000 تومان

1070000 تومان

790000 تومان

Grand Miramor درجه هتل ALL

1315000 تومان

1560000 تومان

1075000 تومان

790000 تومان

Daima Biz درجه هتل ALL

1500000 تومان

1835000 تومان

1165000 تومان

790000 تومان

Vera Mare Resort درجه هتل U.ALL

1545000 تومان

1900000 تومان

1185111 تومان

790000 تومان

Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL

1610000 تومان

2010000 تومان

1210000 تومان

790000 تومان

Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL

1765000 تومان

2240000 تومان

1290000 تومان

790000 تومان

Crystal Waterworld درجه هتل U.ALL

1930000 تومان

3035000 تومان

1380000 تومان

790000 تومان

Orange County درجه هتل U.ALL

1930000 تومان

3035000 تومان

1380000 تومان

790000 تومان

Port Nature درجه هتل U.ALL

1995000 تومان

2515000 تومان

1390000 تومان

790000 تومان

venezia palace درجه هتل U.ALL

2000000 تومان

2355000 تومان

1405000 تومان

790000 تومان

Aska Lara درجه هتل U.ALL

2110000 تومان

2755000 تومان

1460000 تومان

790000 تومان

درجه هتل

2240000 تومان

2950000 تومان

1525000 تومان

790000 تومان

WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL

2240000 تومان

2950000 تومان

1525000 تومان

790000 تومان

Trendy Lara درجه هتل U.ALL

2240000 تومان

2950000 تومان

1525000 تومان

790000 تومان

Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL

2325000 تومان

3080000 تومان

1570000 تومان

790000 تومان

Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL

2370000 تومان

3145000 تومان

1590000 تومان

790000 تومان

Rixos Sun gate hotel درجه هتل U.ALL

2450000 تومان

2910000 تومان

1640000 تومان

790000 تومان

Limak Lara DeLuxe درجه هتل U.ALL

2455000 تومان

3275000 تومان

1635000 تومان

790000 تومان

Delphin Diva درجه هتل U.ALL

2625000 تومان

3535000 تومان

1720000 تومان

790000 تومان

Delphin Palace kundu درجه هتل U.ALL

2715000 تومان

3665000 تومان

1765000 تومان

790000 تومان

Rixos Premium درجه هتل U.ALL

2825000 تومان

4185000 تومان

1855000 تومان

790000 تومان

Royal Wings درجه هتل U.ALL

3215000 تومان

4395000 تومان

2040000 تومان

790000 تومان

Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL

3215000 تومان

4395000 تومان

2040000 تومان

790000 تومان

Delphin Imperial درجه هتل U.ALL

3240000 تومان

4425000 تومان

2050000 تومان

790000 تومان

Ela Quality درجه هتل U.ALL

3345000 تومان

4575000 تومان

2110000 تومان

790000 تومان

Adam Eve Antalya درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4800000 تومان

2185000 تومان

790000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1155000 تومان

کودک با تخت

970000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Towers Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

کودک با تخت

1070000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Miramor
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1560000 تومان

کودک با تخت

1075000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1835000 تومان

کودک با تخت

1165000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1900000 تومان

کودک با تخت

1185111 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2010000 تومان

کودک با تخت

1210000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2240000 تومان

کودک با تخت

1290000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Crystal Waterworld
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3035000 تومان

کودک با تخت

1380000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3035000 تومان

کودک با تخت

1380000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2515000 تومان

کودک با تخت

1390000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
venezia palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2355000 تومان

کودک با تخت

1405000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2755000 تومان

کودک با تخت

1460000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
خدمات

درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1525000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1525000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1525000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3080000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3145000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1640000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3275000 تومان

کودک با تخت

1635000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3535000 تومان

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Palace kundu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2715000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3665000 تومان

کودک با تخت

1765000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4185000 تومان

کودک با تخت

1855000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Wings
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4425000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4575000 تومان

کودک با تخت

2110000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات
Adam Eve Antalya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4800000 تومان

کودک با تخت

2185000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه22 مهر

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

22 مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی نهار شام گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1045000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


6 شب و 7 روز

تاریخ رفت 22 مهر

ساعت رفت 20:30

ساعت برگشت 00:15

از 22 مهر 95 الی 30 مهر 95

مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان

رخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور آفری آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند تا 7 فروردین

  قیمت : ,2595000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور آنتالیا ویژه 17 خرداد ماه 97

  ,6شب 7 روز

  17 خرداد ماه

  قیمت : ,2685000تومان

  sun express
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved