لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
BONADEA
4
ALL
1945000 تومان
2195000 تومان
1695000 تومان
1395000 تومان
1995000 تومان
2245000 تومان
1745000 تومان
1395000 تومان
LAKE & RIVER
5
U.ALL
2095000 تومان
2345000 تومان
1795000 تومان
1395000 تومان
BELEK BEACH
5
U.ALL
2345000 تومان
2645000 تومان
1945000 تومان
1395000 تومان
CLUB SERA
5
U.ALL
2345000 تومان
2745000 تومان
1955000 تومان
1395000 تومان
AKKAALINDA
5
U.ALL
2395000 تومان
2745000 تومان
1995000 تومان
1395000 تومان
2445000 تومان
2795000 تومان
1995000 تومان
1395000 تومان
2445000 تومان
2795000 تومان
1955000 تومان
1395000 تومان
ADONIS
5
U.ALL
2495000 تومان
2845000 تومان
2045000 تومان
1395000 تومان
2595000 تومان
2995000 تومان
2095000 تومان
1395000 تومان
BARUT
5
U.ALL
2645000 تومان
3095000 تومان
2095000 تومان
1395000 تومان
2695000 تومان
3195000 تومان
2145000 تومان
1395000 تومان
PORTOBELLO
5
U.ALL
2795000 تومان
3295000 تومان
2195000 تومان
1395000 تومان
2795000 تومان
3395000 تومان
2245000 تومان
1395000 تومان
LETOONIA
5
ALL
2895000 تومان
3395000 تومان
2245000 تومان
1395000 تومان
2995000 تومان
3495000 تومان
2295000 تومان
1395000 تومان
WOW KREMLIN
5
U.ALL
3195000 تومان
3695000 تومان
2395000 تومان
1395000 تومان
MIRACLE
5
U.ALL
3295000 تومان
3895000 تومان
2445000 تومان
1395000 تومان
3395000 تومان
3995000 تومان
2495000 تومان
1395000 تومان
3495000 تومان
4295000 تومان
2545000 تومان
1395000 تومان
TITANIC LARA
5
U.ALL
3595000 تومان
4395000 تومان
2595000 تومان
1395000 تومان
DELPHIN DIVA
5
U.ALL
3695000 تومان
4595000 تومان
2645000 تومان
1395000 تومان
3895000 تومان
4995000 تومان
2795000 تومان
1395000 تومان
3995000 تومان
5295000 تومان
2895000 تومان
1395000 تومان
4195000 تومان
5495000 تومان
2995000 تومان
1395000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1955000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1955000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز95

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند الی 8 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.945.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


پرواز رفت و برگشت قشم ایر-6شب اقامت در هتل-لیدر فارسی زبان-یک گشت شهری-بیمه

شروع پرواز ها هر روز از تاریخ 26 اسفند تا 8 فروردین


نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بر عهده مسافر می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6شب و 7 روز

  7و9 فروردین

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 95

  ,9 شب و 10 روز

  1395/01/04 الی 1395/01/13

  قیمت : ,4.490.000تومان

  Pegasus Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند الی 14 فروردین

  قیمت : ,1.695.000تومان

  Meraj Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند الی 8 فروردین

  قیمت : ,2730000تومان

  Atlasglobal Airlines