لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LARA DINC
4
H.B
1695000 تومان
1895000 تومان
1595000 تومان
1395000 تومان
1995000 تومان
2229000 تومان
1729000 تومان
1395000 تومان
2059000 تومان
2299000 تومان
1729000 تومان
1395000 تومان
ROYAL TOWERS
5
U.ALL
2095000 تومان
2395000 تومان
1795000 تومان
1395000 تومان
2159000 تومان
2499000 تومان
1799000 تومان
1395000 تومان
2259000 تومان
2699000 تومان
1899000 تومان
1395000 تومان
2299000 تومان
2719000 تومان
1899000 تومان
1395000 تومان
2299000 تومان
2719000 تومان
1899000 تومان
1395000 تومان
2299000 تومان
2719000 تومان
1899000 تومان
1395000 تومان
OTIUM ECO
5
U.ALL
2349000 تومان
2759000 تومان
1899000 تومان
1395000 تومان
2399000 تومان
2899000 تومان
1929000 تومان
1395000 تومان
2499000 تومان
2999000 تومان
1999000 تومان
1395000 تومان
2499000 تومان
2999000 تومان
1999000 تومان
1395000 تومان
2599000 تومان
3199000 تومان
1999000 تومان
1395000 تومان
2599000 تومان
3199000 تومان
1999000 تومان
1395000 تومان
2729000 تومان
3399000 تومان
2099000 تومان
1395000 تومان
2729000 تومان
3399000 تومان
2099000 تومان
1395000 تومان
MELAS
5
U.ALL
2929000 تومان
3699000 تومان
2199000 تومان
1395000 تومان
VENIZIA
5
U.ALL
2929000 تومان
3699000 تومان
2199000 تومان
1395000 تومان
2999000 تومان
3799000 تومان
2249000 تومان
1395000 تومان
3099000 تومان
3899000 تومان
2299000 تومان
1395000 تومان
BAIA
5
U.ALL
3249000 تومان
4099000 تومان
2699000 تومان
1395000 تومان
3699000 تومان
4799000 تومان
2599000 تومان
1395000 تومان
3899000 تومان
5099000 تومان
2699000 تومان
1395000 تومان
CALISTA
5
U.ALL
4049000 تومان
5299000 تومان
2749000 تومان
1395000 تومان
4129000 تومان
5499000 تومان
2799000 تومان
1395000 تومان
4159000 تومان
5499000 تومان
2799000 تومان
1395000 تومان
4299000 تومان
5699000 تومان
2999000 تومان
1395000 تومان
4699000 تومان
6349000 تومان
3099000 تومان
1395000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2229000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2159000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2259000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2719000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2719000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2719000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2349000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2729000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3399000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2729000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3399000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2929000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2929000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2249000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3249000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4049000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2749000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4129000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4159000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6349000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز 95

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه ترانسفر فرودگاهی نهار شام سه وعده غذایی و خدمات ویژه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

شروع قیمت ها از

1.695.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Meraj Airlines


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان


1.بلیط ها چارتر وهتل گارانتی و تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نمیباشد. 2.مسئولیت کنترل پاسپورت(اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور)بعهده مسافر میباشد. 3.نرخ کودک زیر دو سال 295.000 می باشد.

: Air Line

Meraj Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6شب و 7 روز

  7و9 فروردین

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines
 • تور آلانیا ویژه نوروز95

  , 9 شب و 10 شب

  2و3و4 فروردین

  قیمت : ,4245000تومان

  Freebird Air
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7روز

  27 الی 29 اسفند و 1و4و5و6و7 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 95

  ,9 شب و 10 روز

  1395/01/04 الی 1395/01/13

  قیمت : ,4.490.000تومان

  Pegasus Airlines