لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1590000 تومان
65 دلار
1590000 تومان
115 دلار
1590000 تومان
30 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
65 دلار
1590000 تومان
95 دلار
1590000 تومان
30 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
75 دلار
1590000 تومان
125 دلار
1590000 تومان
35 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
90 دلار
1590000 تومان
150 دلار
1590000 تومان
40 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
90 دلار
1590000 تومان
155 دلار
1590000 تومان
40 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
105 دلار
1590000 تومان
155 دلار
1590000 تومان
45 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
120 دلار
1590000 تومان
175 دلار
1590000 تومان
55 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
135 دلار
1590000 تومان
200 دلار
1590000 تومان
65 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
145 دلار
1590000 تومان
220 دلار
1590000 تومان
65 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
145 دلار
1590000 تومان
220 دلار
1590000 تومان
65 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
155 دلار
1590000 تومان
225 دلار
1590000 تومان
70 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
160 دلار
1590000 تومان
235 دلار
1590000 تومان
70 دلار
1590000 تومان
175 دلار
1590000 تومان
275 دلار
1590000 تومان
80 دلار
1590000 تومان
1490000 تومان
185 دلار
1590000 تومان
310 دلار
1590000 تومان
90 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
195 دلار
1590000 تومان
340 دلار
1590000 تومان
95 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
1590000 تومان
230 دلار
1590000 تومان
345 دلار
1590000 تومان
95 دلار
1590000 تومان
240 دلار
1590000 تومان
350 دلار
1590000 تومان
120 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
240 دلار
1590000 تومان
460 دلار
1590000 تومان
95 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
255 دلار
1590000 تومان
380 دلار
1590000 تومان
125 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
255 دلار
1590000 تومان
380 دلار
1590000 تومان
125 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
300 دلار
1590000 تومان
475 دلار
1590000 تومان
140 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
305 دلار
1590000 تومان
490 دلار
1590000 تومان
145 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
315 دلار
1590000 تومان
475 دلار
1590000 تومان
150 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
375 دلار
1590000 تومان
670 دلار
1590000 تومان
180 دلار
1590000 تومان
1590000 تومان
1590000 تومان
450 دلار
1590000 تومان
605 دلار
1590000 تومان
195 دلار
1590000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

65 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

115 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

65 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

95 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

30 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

75 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

125 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

35 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

90 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

150 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

40 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

90 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

155 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

40 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

105 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

155 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

45 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

175 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

55 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

135 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

200 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

65 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

220 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

65 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

220 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

65 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

155 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

225 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

160 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

235 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

70 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

175 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

275 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

80 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

185 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

310 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

90 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

195 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

340 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

95 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

230 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

345 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

95 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

240 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

350 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

120 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

240 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

460 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

95 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

255 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

380 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

125 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

255 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

380 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

125 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

300 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

475 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

140 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

305 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

490 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

145 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

315 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

475 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

150 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

375 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

670 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

180 دلار

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1590000 تومان

450 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1590000 تومان

605 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

195 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه 18 مهر 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

18 مهر 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی نهار شام گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1590000تومان 65 دلار

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Iran Air


بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی


1- پرواز چارترو غیرقابل استرداد می باشد . 2- مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد. 3- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد

: Air Line

Iran Air
 • تور آفری آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند تا 7 فروردین

  قیمت : ,2595000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور آنتالیا 3 مهر 98

  ,6شب 7 روز

  3 مهر 98

  قیمت : ,4,190,000تومان

  Qeshm Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 99 ( پرواز مستقیم سان اکسپرس)

  ,6 شب 7 روز

  28 اسفند الی 5 فروردین

  قیمت : ,7190000تومان

  sun express