09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Himeros Beach hotel درجه هتل B.B

1590000 تومان

65 دلار

1590000 تومان

115 دلار

1590000 تومان

30 دلار

1590000 تومان

Mera Park Hotel درجه هتل ALL

1590000 تومان

65 دلار

1590000 تومان

95 دلار

1590000 تومان

30 دلار

1590000 تومان

Club Herakles Hotel درجه هتل ALL

1590000 تومان

75 دلار

1590000 تومان

125 دلار

1590000 تومان

35 دلار

1590000 تومان

Melissa Residence Boutique Hotel & Spa درجه هتل ALL

1590000 تومان

90 دلار

1590000 تومان

150 دلار

1590000 تومان

40 دلار

1590000 تومان

Rios Beach Hotel درجه هتل ALL

1590000 تومان

90 دلار

1590000 تومان

155 دلار

1590000 تومان

40 دلار

1590000 تومان

Orange Park Hotel درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

105 دلار

1590000 تومان

155 دلار

1590000 تومان

45 دلار

1590000 تومان

palmet resort kiris درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

120 دلار

1590000 تومان

175 دلار

1590000 تومان

55 دلار

1590000 تومان

Kaplan Paradise hotel درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

135 دلار

1590000 تومان

200 دلار

1590000 تومان

65 دلار

1590000 تومان

Palmet Turkiz Hotel درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

145 دلار

1590000 تومان

220 دلار

1590000 تومان

65 دلار

1590000 تومان

Grand Miramor hotel درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

145 دلار

1590000 تومان

220 دلار

1590000 تومان

65 دلار

1590000 تومان

palmet beach resort درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

155 دلار

1590000 تومان

225 دلار

1590000 تومان

70 دلار

1590000 تومان

Throne Seagate Belek Hotel درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

160 دلار

1590000 تومان

235 دلار

1590000 تومان

70 دلار

1590000 تومان

Avantgarde Comfort Hotel درجه هتل U.ALL

175 دلار

1590000 تومان

275 دلار

1590000 تومان

80 دلار

1590000 تومان

1490000 تومان

Karmir Resort hotel درجه هتل U.ALL

185 دلار

1590000 تومان

310 دلار

1590000 تومان

90 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Imperial Sunland hotel درجه هتل U.ALL

195 دلار

1590000 تومان

340 دلار

1590000 تومان

95 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Transatlantik Hotel & SPA درجه هتل U.ALL

1590000 تومان

230 دلار

1590000 تومان

345 دلار

1590000 تومان

95 دلار

1590000 تومان

Lara Family Club hotel درجه هتل ALL

240 دلار

1590000 تومان

350 دلار

1590000 تومان

120 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Orange County Resort hotel Alanya درجه هتل ALL

240 دلار

1590000 تومان

460 دلار

1590000 تومان

95 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Daima Biz hotel درجه هتل U.ALL

255 دلار

1590000 تومان

380 دلار

1590000 تومان

125 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Kervansaray Lara Hotel درجه هتل U.ALL

255 دلار

1590000 تومان

380 دلار

1590000 تومان

125 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Grand Park Lara درجه هتل U.ALL

300 دلار

1590000 تومان

475 دلار

1590000 تومان

140 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Avantgarde Hotel & Resort درجه هتل U.ALL

305 دلار

1590000 تومان

490 دلار

1590000 تومان

145 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Orange County Resort Hotel Kemer درجه هتل ALL

315 دلار

1590000 تومان

475 دلار

1590000 تومان

150 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Swandor Topkapi Palace درجه هتل U.ALL

375 دلار

1590000 تومان

670 دلار

1590000 تومان

180 دلار

1590000 تومان

1590000 تومان

Granada Luxury Belek hotel درجه هتل ALL

1590000 تومان

450 دلار

1590000 تومان

605 دلار

1590000 تومان

195 دلار

1590000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

65 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

115 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

30 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mera Park Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

65 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

95 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

30 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Herakles Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

75 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

125 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

35 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Melissa Residence Boutique Hotel & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

90 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

150 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

40 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rios Beach Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

90 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

155 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

40 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange Park Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

105 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

155 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

45 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
palmet resort kiris
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

175 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

55 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kaplan Paradise hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

135 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

200 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

65 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Palmet Turkiz Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

220 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

65 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Miramor hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

145 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

220 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

65 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
palmet beach resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

155 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

225 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

70 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Throne Seagate Belek Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

160 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

235 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

70 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Avantgarde Comfort Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

175 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

275 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

80 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Karmir Resort hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

185 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

310 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

90 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Imperial Sunland hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

195 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

340 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

95 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Transatlantik Hotel & SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

230 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

345 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

95 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lara Family Club hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

240 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

350 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

120 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County Resort hotel Alanya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

240 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

460 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

95 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Daima Biz hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

255 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

380 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

125 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Lara Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

255 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

380 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

125 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

300 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

475 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

140 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Avantgarde Hotel & Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

305 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

490 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

145 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County Resort Hotel Kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

315 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

475 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

150 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Swandor Topkapi Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

375 دلار

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

670 دلار

1590000 تومان

کودک با تخت

180 دلار

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات
Granada Luxury Belek hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

450 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

605 دلار

کودک با تخت

1590000 تومان

195 دلار

کودک بدون تخت

1590000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه 18 مهر 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

18 مهر 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی نهار شام گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1590000تومان 65 دلار

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Iran Air


بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب اقامت در هتل ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
@value

: Air Line

Iran Air
 • تور آفری آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند تا 7 فروردین

  قیمت : ,2595000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور آنتالیا ویژه 7و8و9 تیر 97

  ,6شب 7 روز

  7و8و9 تیر 97

  قیمت : ,2575000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved