09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HIMEROS LIFE درجه هتل ALL
1695000 2195000 1495000 1390000
CLUB HERAKLES درجه هتل ALL
1695000 2195000 1495000 1390000
MILLENNIUM PALACE درجه هتل ALL
1795000 2295000 1495000 1390000
BELKON درجه هتل ALL
1895000 2295000 1495000 1390000
NAZAR BEACH درجه هتل ALL
1995000 2395000 1595000 1390000
GRAND VIKING درجه هتل ALL
1995000 2395000 1595000 1390000
HEDEF RESORT درجه هتل U.ALL
2395000 2895000 1695000 1390000
RAMADA RESORT درجه هتل U.ALL
2595000 3095000 1795000 1390000
SULTAN OF SIDE درجه هتل ALL
2595000 3095000 1795000 1390000
SULTAN OF DREAMS درجه هتل U.ALL
2695000 3495000 1845000 1390000
DAIMA BIZ درجه هتل U.ALL
2795000 3595000 1895000 1390000
RAMADA PLAZA درجه هتل U.ALL
2895000 3695000 1995000 1390000
PORTOBELLO درجه هتل U.ALL
2895000 3695000 1995000 1390000
LARA FAMILY CLUB درجه هتل U.ALL
2945000 3745000 1995000 1390000
RAMADA RESORT LARA درجه هتل U.ALL
2995000 3895000 2045000 1390000
KERVANSARAY KUNDU درجه هتل U.ALL
3095000 4495000 2045000 1390000
KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL
3145000 3995000 2095000 1390000
BELEK BEACH درجه هتل U.ALL
3145000 3995000 2095000 1390000
WOW TOPKAPI درجه هتل U.ALL
3395000 4495000 2145000 1390000
LONG BEACH درجه هتل U.ALL
3395000 4495000 2145000 1390000
VENEZIA PALACE درجه هتل U.ALL
3395000 4495000 2145000 1390000
SHERWOOD DREAMS درجه هتل U.ALL
3495000 4595000 2145000 1390000
ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL
3495000 5795000 2195000 1390000
SPICE HOTEL درجه هتل U.ALL
3495000 4595000 2195000 1390000
ASKA LARA RESORT درجه هتل U.ALL
3695000 4795000 2295000 1390000
XANADU RESORT درجه هتل U.ALL
3695000 4795000 2295000 1390000
CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL
3695000 4795000 2295000 1390000
SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL
3795000 4995000 2345000 1390000
BAIA LARA درجه هتل U.ALL
3795000 4995000 2345000 1390000
MIRADA DELMAR درجه هتل U.ALL
3795000 4995000 2345000 1390000
WOW KREMLIN درجه هتل U.ALL
3895000 5095000 2395000 1390000
DELPHIN DIVA درجه هتل U.ALL
3995000 5195000 2445000 1390000
DELPHIN PALACE درجه هتل U.ALL
4095000 5395000 2495000 1390000
ELA QUALITY درجه هتل U.ALL
4095000 5395000 2495000 1390000
DELPHIN BE GRAND درجه هتل U.ALL
4295000 5795000 2545000 1390000
DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL
4695000 6295000 2595000 1390000
BARUT LARA درجه هتل U.ALL
4695000 6295000 2595000 1390000
RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL
4795000 6695000 2695000 1390000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
2195000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
2195000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1795000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2395000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2395000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2395000
نرخ اتاق 1 تخته
2895000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2695000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
1845000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
1895000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2945000
نرخ اتاق 1 تخته
3745000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3895000
کودک با تخت
2045000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
2045000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3145000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3145000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
2145000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
2145000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
2145000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
کودک با تخت
2145000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
کودک با تخت
2295000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
کودک با تخت
2295000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
کودک با تخت
2295000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
5095000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5195000
کودک با تخت
2445000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5395000
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5395000
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
2545000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4695000
نرخ اتاق 1 تخته
6295000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4695000
نرخ اتاق 1 تخته
6295000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4795000
نرخ اتاق 1 تخته
6695000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1390000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 7 مهر 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

6 شب

تاریخ اعتبار

7 مهر 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی (پریمیوم)

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1695000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Iran Aseman Airlines


بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان به مقصد دنیزلی ، 6 شب اقامت در هتل (َALL . UAL) ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . 2- نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد . 3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.

: Air Line

Iran Aseman Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved