09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
HIMEROS LIFE درجه هتل ALL

1695000 تومان

2195000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

CLUB HERAKLES درجه هتل ALL

1695000 تومان

2195000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

MILLENNIUM PALACE درجه هتل ALL

1795000 تومان

2295000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

BELKON درجه هتل ALL

1895000 تومان

2295000 تومان

1495000 تومان

1390000 تومان

NAZAR BEACH درجه هتل ALL

1995000 تومان

2395000 تومان

1595000 تومان

1390000 تومان

GRAND VIKING درجه هتل ALL

1995000 تومان

2395000 تومان

1595000 تومان

1390000 تومان

HEDEF RESORT درجه هتل U.ALL

2395000 تومان

2895000 تومان

1695000 تومان

1390000 تومان

RAMADA RESORT درجه هتل U.ALL

2595000 تومان

3095000 تومان

1795000 تومان

1390000 تومان

SULTAN OF SIDE درجه هتل ALL

2595000 تومان

3095000 تومان

1795000 تومان

1390000 تومان

SULTAN OF DREAMS درجه هتل U.ALL

2695000 تومان

3495000 تومان

1845000 تومان

1390000 تومان

DAIMA BIZ درجه هتل U.ALL

2795000 تومان

3595000 تومان

1895000 تومان

1390000 تومان

RAMADA PLAZA درجه هتل U.ALL

2895000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

PORTOBELLO درجه هتل U.ALL

2895000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

LARA FAMILY CLUB درجه هتل U.ALL

2945000 تومان

3745000 تومان

1995000 تومان

1390000 تومان

RAMADA RESORT LARA درجه هتل U.ALL

2995000 تومان

3895000 تومان

2045000 تومان

1390000 تومان

KERVANSARAY KUNDU درجه هتل U.ALL

3095000 تومان

4495000 تومان

2045000 تومان

1390000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL

3145000 تومان

3995000 تومان

2095000 تومان

1390000 تومان

BELEK BEACH درجه هتل U.ALL

3145000 تومان

3995000 تومان

2095000 تومان

1390000 تومان

WOW TOPKAPI درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

4495000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

LONG BEACH درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

4495000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

VENEZIA PALACE درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

4495000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

SHERWOOD DREAMS درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4595000 تومان

2145000 تومان

1390000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

5795000 تومان

2195000 تومان

1390000 تومان

SPICE HOTEL درجه هتل U.ALL

3495000 تومان

4595000 تومان

2195000 تومان

1390000 تومان

ASKA LARA RESORT درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

4795000 تومان

2295000 تومان

1390000 تومان

XANADU RESORT درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

4795000 تومان

2295000 تومان

1390000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL

3695000 تومان

4795000 تومان

2295000 تومان

1390000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

4995000 تومان

2345000 تومان

1390000 تومان

BAIA LARA درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

4995000 تومان

2345000 تومان

1390000 تومان

MIRADA DELMAR درجه هتل U.ALL

3795000 تومان

4995000 تومان

2345000 تومان

1390000 تومان

WOW KREMLIN درجه هتل U.ALL

3895000 تومان

5095000 تومان

2395000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN DIVA درجه هتل U.ALL

3995000 تومان

5195000 تومان

2445000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN PALACE درجه هتل U.ALL

4095000 تومان

5395000 تومان

2495000 تومان

1390000 تومان

ELA QUALITY درجه هتل U.ALL

4095000 تومان

5395000 تومان

2495000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN BE GRAND درجه هتل U.ALL

4295000 تومان

5795000 تومان

2545000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL

4695000 تومان

6295000 تومان

2595000 تومان

1390000 تومان

BARUT LARA درجه هتل U.ALL

4695000 تومان

6295000 تومان

2595000 تومان

1390000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL

4795000 تومان

6695000 تومان

2695000 تومان

1390000 تومان

HIMEROS LIFE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

کودک با تخت

1495000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
CLUB HERAKLES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2195000 تومان

کودک با تخت

1495000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
MILLENNIUM PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

کودک با تخت

1495000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELKON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2295000 تومان

کودک با تخت

1495000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
NAZAR BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND VIKING
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2395000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
HEDEF RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SULTAN OF SIDE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SULTAN OF DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

کودک با تخت

1845000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

کودک با تخت

1895000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
PORTOBELLO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

کودک با تخت

2045000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

2045000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELEK BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

2145000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
LONG BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

2145000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
VENEZIA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

2145000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

کودک با تخت

2145000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ASKA LARA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

کودک با تخت

2295000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
XANADU RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

کودک با تخت

2295000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

کودک با تخت

2295000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

کودک با تخت

2345000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

کودک با تخت

2345000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
MIRADA DELMAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

کودک با تخت

2345000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW KREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5095000 تومان

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5195000 تومان

کودک با تخت

2445000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

کودک با تخت

2545000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6695000 تومان

کودک با تخت

2695000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 7 مهر 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

6 شب

تاریخ اعتبار

7 مهر 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی (پریمیوم)

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1695000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Iran Aseman Airlines


بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان به مقصد دنیزلی ، 6 شب اقامت در هتل (َALL . UAL) ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . 2- نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد . 3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.

: Air Line

Iran Aseman Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved