09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
فرانسه 8 روز درجه هتل B.B
7990000 10590000 7290000 3290000 3 و 10 و 17 و 24 دی - ایران ایر
فرانسه 8 روز درجه هتل B.B
6990000 8990000 6290000 3990000 3 و 10 و 17 و 24 دی - ایران ایر
فرانسه-هلند 10 روز درجه هتل B.B
8990000 11990000 8990000 3990000 28 دی - ایران ایر
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا 11 روزه درجه هتل B.B
11990000 16990000 10990000 4990000 9 و 23 دی - ALITALIA
فرانسه-ایتالیا 9 روز درجه هتل B.B
8990000 11990000 8290000 3990000 7 و 21 دی - ایران ایر
اسپانیا 8 روز درجه هتل B.B
7990000 10590000 7290000 3590000 2 و 8 و 23 دی- ALITALIA
اسپانیا-فرانسه 11 روز درجه هتل B.B
10990000 14990000 9990000 3990000 2-8-23 دی - ALITALIA
اسپانیا-فرانسه 9 روز درجه هتل B.B
8990000 11590000 8290000 3990000 8-23 دی- ALITALIA
اسپانیا-پرتغال 11روز درجه هتل B.B
10990000 14990000 9990000 3990000 8 دی- ALITALIA
اسپانیا 7 روز درجه هتل B.B
5990000 9990000 5290000 3990000 2-8-23 دی- ALITALIA
دور ایتالیا 10 روز درجه هتل B.B
9990000 14490000 8990000 3990000 8 دی- ایران ایر
ایتالیا-سوِئیس-فرانسه 11روز درجه هتل B.B
10990000 14990000 9990000 3990000 7 دی-ایران ایر
ایتالیا-فرانسه 12 روز درجه هتل B.B
2490000 2490000 2190000 2190000 9 دی-ALITALIA
دور ایتالیا 8 روز درجه هتل B.B
8490000 11590000 7990000 3990000 19-16-23 دی- ALITALIA
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B
13590000 15990000 11590000 6990000 10 دی-قطر
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B
10990000 12990000 8190000 4990000 24 دی-قطر
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B
11590000 14990000 9590000 5990000 10 دی-قطر
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B
9990000 11990000 7590000 4990000 24 دی -قطر
فرانسه 5 روز درجه هتل B.B
6990000 8990000 6290000 3990000 3-10-17-24 دی- ایران ایر
فرانسه 5 روز درجه هتل B.B
5990000 7290000 5290000 3290000 3-10-17-24 دی- ایران ایر
اسپانیا 9 روز درجه هتل B.B
11990000 16990000 10990000 4990000 7 دی -ALITALIA
سوئیس-اتریش درجه هتل B.B
10690000 13990000 9890000 3990000 7 دی - ALITALIA
اسپانیا-فرانسه 7 روز درجه هتل B.B
7990000 10590000 7290000 3290000 8-23 دی- ALITALIA
اسپانیا-ایتالیا 9 روز درجه هتل B.B
8990000 11590000 8290000 3290000 8-23 دی - ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7990000
نرخ اتاق 1 تخته
10590000
کودک با تخت
7290000
کودک بدون تخت
3290000
موقعیت مکانی
توضیحات
3 و 10 و 17 و 24 دی - ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000
نرخ اتاق 1 تخته
8990000
کودک با تخت
6290000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
3 و 10 و 17 و 24 دی - ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000
نرخ اتاق 1 تخته
11990000
کودک با تخت
8990000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
28 دی - ایران ایر
نرخ اتاق 2 تخته
11990000
نرخ اتاق 1 تخته
16990000
کودک با تخت
10990000
کودک بدون تخت
4990000
موقعیت مکانی
توضیحات
9 و 23 دی - ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000
نرخ اتاق 1 تخته
11990000
کودک با تخت
8290000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
7 و 21 دی - ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7990000
نرخ اتاق 1 تخته
10590000
کودک با تخت
7290000
کودک بدون تخت
3590000
موقعیت مکانی
توضیحات
2 و 8 و 23 دی- ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10990000
نرخ اتاق 1 تخته
14990000
کودک با تخت
9990000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
2-8-23 دی - ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000
نرخ اتاق 1 تخته
11590000
کودک با تخت
8290000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
8-23 دی- ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10990000
نرخ اتاق 1 تخته
14990000
کودک با تخت
9990000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
8 دی- ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
9990000
کودک با تخت
5290000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
2-8-23 دی- ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9990000
نرخ اتاق 1 تخته
14490000
کودک با تخت
8990000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
8 دی- ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10990000
نرخ اتاق 1 تخته
14990000
کودک با تخت
9990000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
7 دی-ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
2490000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
2190000
موقعیت مکانی
توضیحات
9 دی-ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8490000
نرخ اتاق 1 تخته
11590000
کودک با تخت
7990000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
19-16-23 دی- ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13590000
نرخ اتاق 1 تخته
15990000
کودک با تخت
11590000
کودک بدون تخت
6990000
موقعیت مکانی
توضیحات
10 دی-قطر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10990000
نرخ اتاق 1 تخته
12990000
کودک با تخت
8190000
کودک بدون تخت
4990000
موقعیت مکانی
توضیحات
24 دی-قطر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11590000
نرخ اتاق 1 تخته
14990000
کودک با تخت
9590000
کودک بدون تخت
5990000
موقعیت مکانی
توضیحات
10 دی-قطر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9990000
نرخ اتاق 1 تخته
11990000
کودک با تخت
7590000
کودک بدون تخت
4990000
موقعیت مکانی
توضیحات
24 دی -قطر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000
نرخ اتاق 1 تخته
8990000
کودک با تخت
6290000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
3-10-17-24 دی- ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5990000
نرخ اتاق 1 تخته
7290000
کودک با تخت
5290000
کودک بدون تخت
3290000
موقعیت مکانی
توضیحات
3-10-17-24 دی- ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11990000
نرخ اتاق 1 تخته
16990000
کودک با تخت
10990000
کودک بدون تخت
4990000
موقعیت مکانی
توضیحات
7 دی -ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10690000
نرخ اتاق 1 تخته
13990000
کودک با تخت
9890000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
7 دی - ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7990000
نرخ اتاق 1 تخته
10590000
کودک با تخت
7290000
کودک بدون تخت
3290000
موقعیت مکانی
توضیحات
8-23 دی- ALITALIA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000
نرخ اتاق 1 تخته
11590000
کودک با تخت
8290000
کودک بدون تخت
3290000
موقعیت مکانی
توضیحات
8-23 دی - ALITALIA

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا ویژه دی ماه 95

شروع قیمت ها از

5.990.000تومان

کشور مقصد

ایتالیا فرانسه برزیل پرتغال اسپانیا آفریقای جنوبی استرالیا سوئیس اتریش

خط هوایی

Iran Air

: Air Line

Iran Air
 • تور ایتالیا ویژه بهمن 95

  ,8 روزه

  30 بهمن

  قیمت : ,2.490.000تومان,1.790 یورو

  Alitalia
 • تور ترکیبی کانادا مکزیک ویژه نوروز 96

  ,14 شب و 15 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,5300000تومان,5850 دلار

  Turkish Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved