لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1310000 تومان
1570000 تومان
1340000 تومان
990000 تومان
1390000 تومان
1665000 تومان
1450000 تومان
990000 تومان
1405000 تومان
1760000 تومان
1360000 تومان
990000 تومان
1450000 تومان
1845000 تومان
1420000 تومان
990000 تومان
1465000 تومان
1880000 تومان
1395000 تومان
990000 تومان
Landmark
3
H.B
1475000 تومان
1895000 تومان
1365000 تومان
990000 تومان
1480000 تومان
1990000 تومان
1435000 تومان
990000 تومان
Delmon
3
H.B
1480000 تومان
1910000 تومان
1365000 تومان
990000 تومان
1480000 تومان
1845000 تومان
1445000 تومان
990000 تومان
1520000 تومان
1995000 تومان
1435000 تومان
990000 تومان
1520000 تومان
1905000 تومان
1390000 تومان
990000 تومان
1535000 تومان
2020000 تومان
1445000 تومان
990000 تومان
1575000 تومان
2095000 تومان
1510000 تومان
990000 تومان
Avari
5
B.B
1605000 تومان
2155000 تومان
1565000 تومان
990000 تومان
1620000 تومان
2185000 تومان
1520000 تومان
990000 تومان
1620000 تومان
2185000 تومان
1550000 تومان
990000 تومان
avani
4
H.B
1625000 تومان
2200000 تومان
1560000 تومان
990000 تومان
1635000 تومان
2215000 تومان
1595000 تومان
990000 تومان
1765000 تومان
2480000 تومان
1700000 تومان
990000 تومان
1770000 تومان
2490000 تومان

990000 تومان
1780000 تومان
2510000 تومان
1670000 تومان
990000 تومان
2050000 تومان
3050000 تومان
1940000 تومان
990000 تومان
double tree
5
U.ALL
2450000 تومان
3240000 تومان

990000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1665000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1405000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1465000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1475000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1365000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1365000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1435000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1905000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1535000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1575000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1605000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2155000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2185000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2185000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1625000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1635000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2215000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1765000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی ویژه 29 آذر ماه الی 10 دی

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

10 دی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.310.000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Mahan Air


تور دبی

3 شب و 4 روز

رفت:29 آذر

آخرین رفت :07 دی

ساعات رفت 7:00

ساعات برگشت 14:00


گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار،

: Air Line

Mahan Air
  • تور دبی ویژه 21 آذر ماه(ویژه بازی رئال مادرید)

    ,3شب و 4روز

    21 آذر ماه

    قیمت : ,2190000تومان

    Iran Air