لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4990000 تومان
1090 یورو
4990000 تومان
1590 یورو
4690000 تومان
890 یورو
4690000 تومان
390 یورو
پاریس 11 آبان
3990000 تومان
890 یورو
3990000 تومان
1490 یورو
4690000 تومان
790 یورو
4690000 تومان
390 یورو
پاریس 18 آبان و 25 آبان
4990000 تومان
1690 یورو
4990000 تومان
2390 یورو
6290000 تومان
1490 یورو
3990000 تومان

پاریس+رم 18و25 آبان ماه
5590000 تومان
1990 یورو
5590000 تومان
2990 یورو
5290000 تومان
1890 یورو
5290000 تومان

پاریس بارسلون رم 8 آبان
4990000 تومان
2390 یورو
4990000 تومان
3590 یورو
4990000 تومان
2190 یورو
4990000 تومان
990 یورو
پاریس رم بارسلون 12 آبان
4990000 تومان
790 یورو
4990000 تومان
1390 یورو
4990000 تومان
690 یورو
4990000 تومان
390 یورو
زوریخ 8 و 14 آبان
4990000 تومان
890 یورو
4990000 تومان
1590 یورو
4990000 تومان
790 یورو
4990000 تومان
390 یورو
زوریخ ژنو 24 آبان
5690000 تومان
1490 یورو
5690000 تومان
2190 یورو
5590000 تومان
1390 یورو
5590000 تومان
690 یورو
ژنو لوزان لوسرن زوریخ 11 آبان
4990000 تومان
1690 یورو
4990000 تومان
2390 یورو
4990000 تومان
1490 یورو
4990000 تومان
790 یورو
زوریخ پاریس 8 آبان
5690000 تومان
1590 یورو
5690000 تومان
2390 یورو
5390000 تومان
1490 یورو
5390000 تومان
790 یورو
زوریخ رم 10 آبان
4890000 تومان
2390 یورو
4890000 تومان
3590 یورو
4590000 تومان
2190 یورو
4590000 تومان
890 یورو
ژنو زوریخ مونیخ وین 8 آبان
4990000 تومان
2490 یورو
4990000 تومان
3690 یورو
4990000 تومان
2290 یورو
4990000 تومان
990 یورو
8 آبان
4990000 تومان
2990 یورو
4990000 تومان
4290 یورو
4690000 تومان
2790 یورو
4690000 تومان
1590 یورو
8 آبان
4990000 تومان
790 یورو
14990000 تومان
1390 یورو
4690000 تومان
690 یورو
4690000 تومان
390 یورو
16 آبان
4990000 تومان
1490 یورو
4990000 تومان
2690 یورو
4590000 تومان
1390 یورو
4590000 تومان
790 یورو
7و 14 آبان
4990000 تومان
2290 یورو
4990000 تومان
3490 یورو
4690000 تومان
2090 یورو
4690000 تومان
890 یورو
7و14 آبان
9490000 تومان
1690 یورو
13590000 تومان
2390 یورو
8490000 تومان
1490 یورو
3990000 تومان
790 یورو
16 آبان
4990000 تومان
2290 یورو
4990000 تومان
3690 یورو
4590000 تومان
2190 یورو
4590000 تومان
890 یورو
7و14 آبان
4990000 تومان
790 یورو
4990000 تومان
1390 یورو
4990000 تومان
690 یورو
4990000 تومان
390 یورو
20 آبان
4590000 تومان
990 یورو
4590000 تومان
1690 یورو
4190000 تومان
890 یورو
4190000 تومان
390 یورو
8و22 آبان
5690000 تومان
1990 یورو
5690000 تومان
2990 یورو
5390000 تومان
1890 یورو
5390000 تومان
890 یورو
8 آبان
4690000 تومان
1390 یورو
4690000 تومان
2290 یورو
4690000 تومان
1290 یورو
4690000 تومان
790 یورو
14 آبان
14990000 تومان
2790 یورو
14990000 تومان
3890 یورو
14590000 تومان
2390 یورو
14590000 تومان
990 یورو
9 آبان
12990000 تومان
2990 یورو
12990000 تومان
4290 یورو
12690000 تومان
2790 یورو
12690000 تومان
1590 یورو
9 آبان
4990000 تومان
1490 یورو
4990000 تومان
2690 یورو
4690000 تومان
1390 یورو
4690000 تومان
690 یورو
10 آبان
3990000 تومان
1490 یورو
3990000 تومان
2690 یورو
3690000 تومان
1390 یورو
3690000 تومان
790 یورو
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1090 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
پاریس
توضیحات
11 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

890 یورو

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

790 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
پاریس
توضیحات
18 آبان و 25 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
پاریس+رم
توضیحات
18و25 آبان ماه
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

1990 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

2990 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

1890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
پاریس بارسلون رم
توضیحات
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2390 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

3590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

2190 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
پاریس رم بارسلون
توضیحات
12 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
زوریخ
توضیحات
8 و 14 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

890 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

790 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
زوریخ ژنو
توضیحات
24 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2190 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

690 یورو

موقعیت مکانی
ژنو لوزان لوسرن زوریخ
توضیحات
11 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
زوریخ پاریس
توضیحات
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1590 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
زوریخ رم
توضیحات
10 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

2390 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4890000 تومان

3590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

2190 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
ژنو زوریخ مونیخ وین
توضیحات
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

3690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

2290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

4290 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

2790 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

1590 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

14990000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
16 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
7و 14 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2290 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

3490 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

2090 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
7و14 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9490000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

13590000 تومان

2390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
16 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2290 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

3690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

2190 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4590000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
7و14 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
20 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

990 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4590000 تومان

1690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
8و22 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1990 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2990 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
8 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4690000 تومان

2290 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
14 آبان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14990000 تومان

2790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

14990000 تومان

3890 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14590000 تومان

2390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14590000 تومان

990 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
9 آبان
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12990000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق یک تخته

12990000 تومان

4290 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12690000 تومان

2790 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12690000 تومان

1590 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
9 آبان
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

690 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
10 آبان
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

2690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
8 آبان

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا ویژه آبان ماه 97

مدت اقامت

5و6و8و9و10و11و12و13 شب

تاریخ اعتبار

آبان ماه 97

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

شروع قیمت ها از

4.990.000تومان 1090 یورو

کشور مقصد

فرانسه ایتالیا هلند اسپانیا سوئیس پرتغال


مدت اقامت:5و6و8و9و10و11و12و13شب

پرواز رفت و برگشت،5و6و8و9و10و11و12و13شب اقامت در هتل‌ 4 ستاره با صبحانه،ویزا ،بیمه مسافرتی،راهنمای تور فارسی زبان

: Air Line