لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4,660,000 تومان
5,240,000 تومان
4,550,000 تومان
3,640,000 تومان
4,660,000 تومان
5,240,000 تومان
4,550,000 تومان
3,640,000 تومان
4,840,000 تومان
5,340,000 تومان
4,690,000 تومان
3,640,000 تومان
4,870,000 تومان
5,800,000 تومان
4,750,000 تومان
3,640,000 تومان
4,970,000 تومان
6,020,000 تومان
4,870,000 تومان
3,640,000 تومان
5,040,000 تومان
5,680,000 تومان
4,890,000 تومان
3,640,000 تومان
5,040,000 تومان
5,840,000 تومان
4,890,000 تومان
3,640,000 تومان
5,140,000 تومان
5,940,000 تومان
4,990,000 تومان
3,640,000 تومان
5,240,000 تومان
6,140,000 تومان
5,090,000 تومان
3,640,000 تومان
5,240,000 تومان
6,180,000 تومان
5,090,000 تومان
3,640,000 تومان
5,240,000 تومان
6,180,000 تومان
5,090,000 تومان
3,640,000 تومان
Aviatrans
3
B.B
5,340,000 تومان
6,540,000 تومان
5,190,000 تومان
3,640,000 تومان
5,340,000 تومان
6,540,000 تومان
5,190,000 تومان
3,640,000 تومان
5,440,000 تومان
6,340,000 تومان
5,340,000 تومان
3,640,000 تومان
5,580,000 تومان
6,750,000 تومان

3,640,000 تومان
5,770,000 تومان
6,740,000 تومان
5,620,000 تومان
3,640,000 تومان
5,860,000 تومان
7,350,000 تومان
5,750,000 تومان
3,640,000 تومان
5,910,000 تومان
7,320,000 تومان
5,800,000 تومان
3,640,000 تومان
6,240,000 تومان
7,990,000 تومان
6,140,000 تومان
3,640,000 تومان
6,290,000 تومان
8,230,000 تومان
6,140,000 تومان
3,640,000 تومان
6,950,000 تومان
9,350,000 تومان
6,850,000 تومان
3,640,000 تومان
7,040,000 تومان
7,840,000 تومان
6,940,000 تومان
3,640,000 تومان
7,170,000 تومان
10,000,000 تومان
7,020,000 تومان
3,640,000 تومان
7,490,000 تومان
9,430,000 تومان
7,340,000 تومان
3,640,000 تومان
7,540,000 تومان
10,540,000 تومان
7,390,000 تومان
3,640,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,660,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,240,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,550,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,660,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,240,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,550,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,840,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,340,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,690,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,870,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,800,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,750,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,970,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,020,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,870,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,040,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,680,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,040,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,840,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,890,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,140,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,940,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,240,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,140,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,240,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,180,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,240,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,180,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,340,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,540,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,340,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,540,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,190,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,440,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,340,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,580,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,750,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,770,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,740,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,620,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,860,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,350,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,750,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,910,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,320,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,800,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,240,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,990,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,140,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,290,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,230,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,140,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,950,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,350,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,850,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,040,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,840,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,940,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,170,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,020,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,430,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,340,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,540,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,540,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,390,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3,640,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ارمنستان مهر و آبان 98

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

۳شب و ۴شب

تاریخ اعتبار

21 26 29 مهر و 2 5 آبان 98

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سیم کارت راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4,660,000تومان

کشور مقصد

ارمنستان

شهر مقصد

ایروان

خط هوایی

Armenia Aircompany

خدمات آژانس


بلیط رفت و برگشت پرواز

اقامت در هتل با صبحانه

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان

سیم کارت اعتباری


گذرنامه با 7 ماه اعتبار

: Air Line

Armenia Aircompany
 • تور کوش آداسی

  ,6 شب و 7 روز

  اردیبهشت 1400

  قیمت : ,6895000تومان

  Turkish Airlines