لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
NUR
3
B.B
2150000 تومان
2480000 تومان
1980000 تومان
1700000 تومان
REGINEH
3
B.B
2400000 تومان
2575000 تومان
1798000 تومان
1700000 تومان
2400000 تومان
2850000 تومان
2300000 تومان
1700000 تومان
COMFORT
3
B.B
2350000 تومان
2750000 تومان
2090000 تومان
1700000 تومان
2490000 تومان
3100000 تومان
2090000 تومان
1700000 تومان
2590000 تومان
3190000 تومان
2090000 تومان
1700000 تومان
2490000 تومان
3190000 تومان
2090000 تومان
1700000 تومان
ARART
4
B.B
2650000 تومان
3250000 تومان
2090000 تومان
1700000 تومان
METROPOL
4
B.B
2590000 تومان
3390000 تومان
2190000 تومان
1700000 تومان
CENTRAL
4
B.B
2690000 تومان
3390000 تومان
2190000 تومان
1700000 تومان
2850000 تومان
3390000 تومان
2190000 تومان
1700000 تومان
ANI PLAZA
4
B.B
2690000 تومان
3690000 تومان
2190000 تومان
1700000 تومان
BEST WERN
4
B.B
2690000 تومان
3190000 تومان
2190000 تومان
1700000 تومان
2550000 تومان
3850000 تومان
2190000 تومان
1700000 تومان
2950000 تومان
3850000 تومان
2290000 تومان
1700000 تومان
2990000 تومان
3890000 تومان
2290000 تومان
1700000 تومان
2890000 تومان
3690000 تومان
2290000 تومان
1700000 تومان
MARIOT
5
B.B
3290000 تومان
4390000 تومان
2290000 تومان
1700000 تومان
3190000 تومان
3890000 تومان
2290000 تومان
1700000 تومان
3290000 تومان
4290000 تومان
2390000 تومان
1700000 تومان
3390000 تومان
4490000 تومان
2390000 تومان
1700000 تومان
4090000 تومان
5990000 تومان
2490000 تومان
1700000 تومان
NUR
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1798000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ارمنستان ویژه نوروز 97

نوع تور

ورزش های آبی ماجراجویی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 7 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.150.000تومان

کشور مقصد

ارمنستان

خط هوایی

Atlantis European Airways


پرواز ایرباس ماهان -5شب اقامت در هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-لیدر فارسی زبان-بیمه-گشت شهری نهار - سیم کارت به ازای هر اتاق

تاریخ رفت : 28 اسفند الی 7 فروردین 97

در تاریخ 28 اسفند :+100000 تومان افزایش.

در تاریخ 29 اسفند :+200000 تومان افزایش.

در تاریخ 01 فروردین :+200000 تومان افزایش.

در تاریخ 02 فروردین :+200000 تومان افزایش.

در تاریخ 03 فروردین :+100000 تومان افزایش.

در تاریخ 04 فروردین :+100000 تومان افزایش.

در تاریخ 05 فروردین :+100000 تومان افزایش.

در تاریخ 06 فروردین :+50000 تومان افزایش.

در تاریخ 07 فروردین :+50000 تومان افزایش.


پرواز و هتل چارتر میباشد.پاسپورت با 7 ماه اعتیار الزامی-نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان میباشد.

: Air Line

Atlantis European Airways
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند تا 9 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  sun express
 • تور آلانیا ویژه نوروز95

  , 9 شب و 10 شب

  2و3و4 فروردین

  قیمت : ,4245000تومان

  Freebird Air