لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3190000 تومان
3190000 تومان
2990000 تومان
2990000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 1690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2390 یورو، نرخ کودک با تخت + 1590 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 790 یورو می شود.
3190000 تومان
3190000 تومان
2990000 تومان
2990000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 1690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2390 یورو، نرخ کودک با تخت + 1590 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 790 یورو می شود.
3490000 تومان
3490000 تومان
3290000 تومان
3290000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2990 یورو، نرخ کودک با تخت + 1990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
3490000 تومان
3490000 تومان
3290000 تومان
3290000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3390 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
2490000 تومان
2490000 تومان
2190000 تومان
2190000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 1990 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2690 یورو، نرخ کودک با تخت + 1890 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
3490000 تومان
3490000 تومان
3290000 تومان
3290000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2890 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4790 یورو، نرخ کودک با تخت + 3190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 3190 یورو می شود.
4990000 تومان
4990000 تومان
4690000 تومان
4690000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3990 دلار، نرخ کودک با تخت + 2490 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 990 دلار می شود.
2990000 تومان
2990000 تومان
2790000 تومان
2790000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2390 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
9190000 تومان
12290000 تومان
8790000 تومان
6990000 تومان
7590000 تومان
9990000 تومان
7190000 تومان
5990000 تومان
3190000 تومان
3190000 تومان
2990000 تومان
2990000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3490000 تومان
3490000 تومان
3190000 تومان
3190000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2590 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3590 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
4990000 تومان
4990000 تومان
4690000 تومان
4690000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3890 دلار، نرخ کودک با تخت + 2490 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 1190 دلار می شود.
3490000 تومان
3490000 تومان
3290000 تومان
3290000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2890 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3990 یورو، نرخ کودک با تخت + 2690 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3990 یورو، نرخ کودک با تخت + 2490 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3590000 تومان
3590000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4390 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
5990000 تومان
5990000 تومان
5590000 تومان
5590000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 4190 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 5990 دلار، نرخ کودک با تخت + 3990 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 1690 دلار می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2890 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3690 یورو، نرخ کودک با تخت + 2390 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2590 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3790 یورو، نرخ کودک با تخت + 2390 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
7990000 تومان
7990000 تومان
7190000 تومان
7190000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 6290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 9190 یورو، نرخ کودک با تخت + 5690 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 2990 یورو می شود.
1990000 تومان
1990000 تومان
1790000 تومان
1790000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 990 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 1590 دلار، نرخ کودک با تخت + 890 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 390 دلار می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3590000 تومان
3590000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2490 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
8990000 تومان
13590000 تومان
7990000 تومان
2590000 تومان
2290000 تومان
2290000 تومان
1790000 تومان
1790000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3690 دلار، نرخ کودک با تخت + 2190 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 990 دلار می شود.
2590000 تومان
2590000 تومان
2290000 تومان
2290000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3490 دلار، نرخ کودک با تخت + 2190 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 990 دلار می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2990 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2790 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
3190000 تومان
3190000 تومان
2990000 تومان
2990000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
5990000 تومان
5990000 تومان
5590000 تومان
5590000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4890 یورو، نرخ کودک با تخت + 3090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1390 یورو می شود.
3190000 تومان
3190000 تومان
2990000 تومان
2990000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2790 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2590 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
3790000 تومان
3790000 تومان
3590000 تومان
3590000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4490 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
3590000 تومان
3590000 تومان
3390000 تومان
3390000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3790 یورو، نرخ کودک با تخت + 2490 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
2990000 تومان
2990000 تومان
2790000 تومان
2790000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2490 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
2990000 تومان
2990000 تومان
2790000 تومان
2790000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
3990000 تومان
3990000 تومان
2990000 تومان
2990000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3190000 تومان
3190000 تومان
2890000 تومان
2890000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2490 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3790 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
3690000 تومان
3690000 تومان
3490000 تومان
3490000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 3290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
3490000 تومان
3490000 تومان
3290000 تومان
3290000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته + 2990 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2790 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
5990000 تومان
7990000 تومان
5590000 تومان
1990000 تومان
4990000 تومان
6990000 تومان
4590000 تومان
1990000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 1690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2390 یورو، نرخ کودک با تخت + 1590 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 790 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 1690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2390 یورو، نرخ کودک با تخت + 1590 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 790 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2990 یورو، نرخ کودک با تخت + 1990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3390 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 1990 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 2690 یورو، نرخ کودک با تخت + 1890 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2890 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4790 یورو، نرخ کودک با تخت + 3190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 3190 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3990 دلار، نرخ کودک با تخت + 2490 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 990 دلار می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2390 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2590 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3590 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3890 دلار، نرخ کودک با تخت + 2490 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 1190 دلار می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2890 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3990 یورو، نرخ کودک با تخت + 2690 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3990 یورو، نرخ کودک با تخت + 2490 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4390 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 4190 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 5990 دلار، نرخ کودک با تخت + 3990 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 1690 دلار می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2890 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3690 یورو، نرخ کودک با تخت + 2390 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2590 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3790 یورو، نرخ کودک با تخت + 2390 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 6290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 9190 یورو، نرخ کودک با تخت + 5690 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 2990 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 990 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 1590 دلار، نرخ کودک با تخت + 890 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 390 دلار می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2490 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3690 دلار، نرخ کودک با تخت + 2190 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 990 دلار می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2390 دلار، نرخ اتاق 1 تخته + 3490 دلار، نرخ کودک با تخت + 2190 دلار و نرخ کودک بدون تخت + 990 دلار می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2990 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2790 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1190 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 890 یورو می شود.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3390 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4890 یورو، نرخ کودک با تخت + 3090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1390 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2790 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2590 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4490 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2690 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3790 یورو، نرخ کودک با تخت + 2490 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2490 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3090 یورو، نرخ کودک با تخت + 2090 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3190 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2490 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 3790 یورو، نرخ کودک با تخت + 2190 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 3290 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4290 یورو، نرخ کودک با تخت + 2990 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 1090 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته + 2990 یورو، نرخ اتاق 1 تخته + 4190 یورو، نرخ کودک با تخت + 2790 یورو و نرخ کودک بدون تخت + 990 یورو می شود.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تورهای ویژه اروپا شهریور 96

نوع تور

تور سافاری و حیات وحش ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید طبیعت گردی

تاریخ اعتبار

شهریور 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

تجملاتی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری پرواز/بلیط داخلی راهنمای تور اخذ ویزای توریستی اخذ ویزای شنگن

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2290000تومان 1490 یورو

کشور مقصد

فرانسه ایتالیا هلند اسپانیا آفریقای جنوبی سوئیس اتریش چین ژاپن آلمان استرالیا مجارستان اسلواکی جمهوری چک کانادا لبنان یونان روسیه برزیل پرتغال بلژیک اوکراین

شهر مقصد

پاریس رم بارسلون آمستردام کیپ تاون سان سیتی مادرید

خط هوایی

Alitalia


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.*** 02188507575

: Air Line

Alitalia
 • تور اسپانیا 10 , 17 تیرماه 97

  ,5شب و 6 روز

  10 و 17 تیر ماه 97

  قیمت :

  Mahan Air
 • تور پاریس ویژه تابستان 97

  ,7 شب

  ویژه تابستان 97

  قیمت : ,1990000تومان,1390 یورو

  Turkish Airlines
 • تور مسکو + سن پترزبورگ نوروز 99

  ,8 شب و 9 روز

  6 فروردین

  قیمت : ,10995000تومان

  Nordwind Airlines
 • تور ترکیبی روسیه 96

  ,10 شب 11 روز

  6و13 مرداد ماه

  قیمت : ,5790000تومان

  S7 Airlines