لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OZBEK
3
B.B
890000 تومان
1210000 تومان
810000 تومان
640000 تومان
ORUN
3
B.B
960000 تومان
1280000 تومان
880000 تومان
640000 تومان
960000 تومان
1280000 تومان
880000 تومان
640000 تومان
980000 تومان
1600000 تومان
950000 تومان
640000 تومان
980000 تومان
1400000 تومان
950000 تومان
640000 تومان
980000 تومان
1400000 تومان
950000 تومان
640000 تومان
BLUE WAY
4
B.B
1050000 تومان
1630000 تومان
1020000 تومان
640000 تومان
PERADOOR
4
B.B
1140000 تومان
1530000 تومان
1020000 تومان
640000 تومان
1050000 تومان
1530000 تومان
1020000 تومان
640000 تومان
1090000 تومان
1690000 تومان
1060000 تومان
640000 تومان
VALIDE
3
B.B
1120000 تومان
1550000 تومان
1090000 تومان
640000 تومان
ETERNO
3
B.B
1210000 تومان
1550000 تومان
1180000 تومان
640000 تومان
MANESOL
4
B.B
1210000 تومان
1550000 تومان
1180000 تومان
640000 تومان
1210000 تومان
1550000 تومان
1180000 تومان
640000 تومان
DORA
4
B.B
1310000 تومان
1980000 تومان
1630000 تومان
640000 تومان
LION
4
B.B
1210000 تومان
1780000 تومان
1180000 تومان
640000 تومان
1410000 تومان
2080000 تومان
1180000 تومان
640000 تومان
LAUSOS
4
B.B
1370000 تومان
2070000 تومان
1340000 تومان
640000 تومان
CRYSTAL
4
B.B
1270000 تومان
1970000 تومان
1240000 تومان
640000 تومان
OTTOMAN
5
B.B
1430000 تومان
2170000 تومان
1300000 تومان
640000 تومان
1490000 تومان
2240000 تومان
1460000 تومان
640000 تومان
1490000 تومان
2240000 تومان
1460000 تومان
640000 تومان
1490000 تومان
2140000 تومان
1460000 تومان
640000 تومان
1690000 تومان
2540000 تومان
1660000 تومان
640000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 7و9 آبان

نوع تور

شهر و خرید هنر و فرهنگ

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

پنجشنبه

مدت اقامت

5شب

تاریخ اعتبار

9 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

890000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines


1- ارسال 50% از مبلغ تور حداکثر تا 3 روز بعد از ارسال درخواست الزامی میباشد و در غیر اینصورت رزرو باطل است.

2- کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.

3- مسئولیت کنترل اعتبار پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس شاهین پروازهیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.

4- بیمه افراد بالای 60 سال الزامی بوده و 50.000 تومان به مبلغ قرارداد اضافه می گردد.

5- در بدو ورود اتاق تحویل می گردد.


بلیط رفت و برگشت قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی - 5 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه - گشت شهری

: Air Line

Qeshm Airlines
 • آفر-تور-استانبول-ترکیه

  ,4 شب و 5 روز

  16 فروردین

  قیمت :

  Corendon Airlines
 • تور استانبول21 بهمن

  ,4شب و 5 روز

  21 بهمن

  قیمت : ,1190000تومان

  Corendon Airlines
 • آنتالیا استانبول ویژه بهار

  ,7 شب

  12 اردیبهشت

  قیمت : ,1.858.000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور استانبول ویژه 4 خرداد

  ,5 شب 6 روز

  4 خرداد

  قیمت : ,895.000تومان

  Iran Aseman Airlines