لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
600000 تومان
750000 تومان
580000 تومان
540000 تومان
705000 تومان
840000 تومان
635000 تومان
540000 تومان
Topkapi
3
B.B
705000 تومان
840000 تومان
635000 تومان
540000 تومان
715000 تومان
860000 تومان
645000 تومان
540000 تومان
745000 تومان
880000 تومان
675000 تومان
540000 تومان
750000 تومان
880000 تومان
670000 تومان
540000 تومان
760000 تومان
930000 تومان
675000 تومان
540000 تومان
Crystal
4
B.B
765000 تومان
1005000 تومان
640000 تومان
540000 تومان
Pera Rose
4
B.B
785000 تومان
980000 تومان
690000 تومان
540000 تومان
785000 تومان
980000 تومان
690000 تومان
540000 تومان
Feronya
4
B.B
785000 تومان
980000 تومان
690000 تومان
540000 تومان
Cartoon
4
B.B
810000 تومان
1030000 تومان
700000 تومان
540000 تومان
875000 تومان
1100000 تومان
700000 تومان
540000 تومان
860000 تومان
1130000 تومان
725000 تومان
540000 تومان
Surmeli
5
B.B
860000 تومان
1175000 تومان
705000 تومان
540000 تومان
885000 تومان
1180000 تومان
740000 تومان
540000 تومان
900000 تومان
1205000 تومان
745000 تومان
540000 تومان
925000 تومان
1255000 تومان
755000 تومان
540000 تومان
Point
5
B.B
950000 تومان
1310000 تومان
770000 تومان
540000 تومان
990000 تومان
1390000 تومان
790000 تومان
540000 تومان
1000000 تومان
1270000 تومان
795000 تومان
540000 تومان
1000000 تومان
1270000 تومان
795000 تومان
540000 تومان
1065000 تومان
1410000 تومان
825000 تومان
540000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

705000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

705000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

715000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

765000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1005000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

785000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

785000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

785000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

810000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

875000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

705000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

885000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1205000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1255000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1065000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1410000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

825000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ویژه 17 الی 22 دی 95

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

22 دی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

600.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines


تور استانبول زمستان 95 (امکان ارائه تمدید اقامت از 2 الی 7 شب میباشد )

رفت : 17 و 19 دی ماه ساعت : 13:30

برگشت : 20 و 22 ساعت: 17:15

فرودگاه آتاتورک استانبول

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی-3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری با نهار ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

1- پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

2-نرخ کودک زیر 2 سال 100/000 تومان می باشد .

3-مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

4-پرداخت 50% علی الحساب در هنگام ثبت نام تور ضروری میباشد.


گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

: Air Line

Qeshm Airlines
  •  تور استانبول پاییز 97

    ,3 شب 4 روز

    27و28و30 آبان ماه 97

    قیمت : ,1830000تومان

    Atlasglobal Airlines