لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Grand Liza درجه هتل B.B

600000 تومان

750000 تومان

580000 تومان

540000 تومان

Abel Istanbul درجه هتل B.B

705000 تومان

840000 تومان

635000 تومان

540000 تومان

Topkapi درجه هتل B.B

705000 تومان

840000 تومان

635000 تومان

540000 تومان

Alfa Istanbul درجه هتل B.B

715000 تومان

860000 تومان

645000 تومان

540000 تومان

Elan Istanbul درجه هتل B.B

745000 تومان

880000 تومان

675000 تومان

540000 تومان

Istanbul Royal درجه هتل B.B

750000 تومان

880000 تومان

670000 تومان

540000 تومان

Grand Emin درجه هتل B.B

760000 تومان

930000 تومان

675000 تومان

540000 تومان

Crystal درجه هتل B.B

765000 تومان

1005000 تومان

640000 تومان

540000 تومان

Pera Rose درجه هتل B.B

785000 تومان

980000 تومان

690000 تومان

540000 تومان

Tulip Pera درجه هتل B.B

785000 تومان

980000 تومان

690000 تومان

540000 تومان

Feronya درجه هتل B.B

785000 تومان

980000 تومان

690000 تومان

540000 تومان

Cartoon درجه هتل B.B

810000 تومان

1030000 تومان

700000 تومان

540000 تومان

Grand Oztanik درجه هتل B.B

875000 تومان

1100000 تومان

700000 تومان

540000 تومان

Avantagard Taksim درجه هتل B.B

860000 تومان

1130000 تومان

725000 تومان

540000 تومان

Surmeli درجه هتل B.B

860000 تومان

1175000 تومان

705000 تومان

540000 تومان

Lares Park درجه هتل B.B

885000 تومان

1180000 تومان

740000 تومان

540000 تومان

Alkoclar Keben درجه هتل B.B

900000 تومان

1205000 تومان

745000 تومان

540000 تومان

Moven Pick Golden Horn درجه هتل B.B

925000 تومان

1255000 تومان

755000 تومان

540000 تومان

Point درجه هتل B.B

950000 تومان

1310000 تومان

770000 تومان

540000 تومان

Novotel Bosporous درجه هتل B.B

990000 تومان

1390000 تومان

790000 تومان

540000 تومان

Titanic City درجه هتل B.B

1000000 تومان

1270000 تومان

795000 تومان

540000 تومان

Elite Prestige درجه هتل B.B

1000000 تومان

1270000 تومان

795000 تومان

540000 تومان

Elite World درجه هتل B.B

1065000 تومان

1410000 تومان

825000 تومان

540000 تومان

Grand Liza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

750000 تومان

کودک با تخت

580000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Abel Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

705000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

840000 تومان

کودک با تخت

635000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Topkapi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

705000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

840000 تومان

کودک با تخت

635000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Alfa Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

715000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

860000 تومان

کودک با تخت

645000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Elan Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

880000 تومان

کودک با تخت

675000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Istanbul Royal
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

880000 تومان

کودک با تخت

670000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Emin
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

930000 تومان

کودک با تخت

675000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1005000 تومان

کودک با تخت

640000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pera Rose
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

980000 تومان

کودک با تخت

690000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Tulip Pera
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

980000 تومان

کودک با تخت

690000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Feronya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

980000 تومان

کودک با تخت

690000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Cartoon
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1030000 تومان

کودک با تخت

700000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Oztanik
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1100000 تومان

کودک با تخت

700000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Avantagard Taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1130000 تومان

کودک با تخت

725000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Surmeli
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1175000 تومان

کودک با تخت

705000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lares Park
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

885000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1180000 تومان

کودک با تخت

740000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Alkoclar Keben
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1205000 تومان

کودک با تخت

745000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Moven Pick Golden Horn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1255000 تومان

کودک با تخت

755000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Point
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1310000 تومان

کودک با تخت

770000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Novotel Bosporous
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

کودک با تخت

795000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Elite Prestige
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

کودک با تخت

795000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1410000 تومان

کودک با تخت

825000 تومان

کودک بدون تخت

540000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ویژه 17 الی 22 دی 95

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

22 دی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

600.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines


تور استانبول زمستان 95 (امکان ارائه تمدید اقامت از 2 الی 7 شب میباشد )

رفت : 17 و 19 دی ماه ساعت : 13:30

برگشت : 20 و 22 ساعت: 17:15

فرودگاه آتاتورک استانبول

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر - ترانسفر فرودگاهی-3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری با نهار ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

1- پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

2-نرخ کودک زیر 2 سال 100/000 تومان می باشد .

3-مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

4-پرداخت 50% علی الحساب در هنگام ثبت نام تور ضروری میباشد.

@value

: Air Line

Qeshm Airlines
  •  تور استانبول پاییز 97

    ,3 شب 4 روز

    27و28و30 آبان ماه 97

    قیمت : ,1830000تومان

    Atlasglobal Airlines