لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1740000 تومان
2100000 تومان
1740000 تومان
1355000 تومان
sabana
3
B.B
1815000 تومان
2210000 تومان
1815000 تومان
1355000 تومان
2060000 تومان
2700000 تومان
1980000 تومان
1355000 تومان
2320000 تومان
3220000 تومان
1885000 تومان
1355000 تومان
2420000 تومان
3380000 تومان
2060000 تومان
1355000 تومان
2500000 تومان
3540000 تومان
2060000 تومان
1355000 تومان
2560000 تومان
3640000 تومان
1890000 تومان
1355000 تومان
2580000 تومان
3500000 تومان
2140000 تومان
1355000 تومان
2660000 تومان
3900000 تومان
2100000 تومان
1355000 تومان
2660000 تومان
3900000 تومان
2060000 تومان
1355000 تومان
2700000 تومان
3940000 تومان
2100000 تومان
1355000 تومان
2715000 تومان
4010000 تومان
1850000 تومان
1355000 تومان
2780000 تومان
4140000 تومان
2180000 تومان
1355000 تومان
2780000 تومان
4140000 تومان
2100000 تومان
1355000 تومان
2860000 تومان
4300000 تومان
2300000 تومان
1355000 تومان
2860000 تومان
4260000 تومان
2100000 تومان
1355000 تومان
2965000 تومان
4155000 تومان
2065000 تومان
1355000 تومان
3060000 تومان
4300000 تومان
2340000 تومان
1355000 تومان
3160000 تومان
4830000 تومان
2045000 تومان
1355000 تومان
3860000 تومان
5865000 تومان
2540000 تومان
1355000 تومان
4180000 تومان
6905000 تومان
2900000 تومان
1355000 تومان
4220000 تومان
7025000 تومان
2700000 تومان
1355000 تومان
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1815000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1815000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1885000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2715000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2965000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4155000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5865000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6905000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7025000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1355000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 5 بهمن

نوع تور

شهر و خرید طبیعت گردی

مدت اقامت

3 شب

تاریخ اعتبار

۵ بهمن

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1740000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines

خدمات آژانس


بلیط رفت و برگشت

اقامت

ترانسفر فرودگاهی

لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی


مبلغ تور برای کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد.

: Air Line

Atlasglobal Airlines