لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3,295,000 تومان
4,105,000 تومان

3,230,000 تومان
2,480,000 تومان
3,460,000 تومان
4,330,000 تومان

3,330,000 تومان
2,480,000 تومان
3,705,000 تومان
4,830,000 تومان

3,520,000 تومان
2,480,000 تومان
3,705,000 تومان
4,830,000 تومان

3,520,000 تومان
2,480,000 تومان
3,895,000 تومان
5,205,000 تومان

3,520,000 تومان
2,480,000 تومان
3,895,000 تومان
5,205,000 تومان

3,580,000 تومان
2,480,000 تومان
4,020,000 تومان
5,460,000 تومان

3,580,000 تومان
2,480,000 تومان
4,100,000 تومان
5,480,000 تومان

3,960,000 تومان
2,480,000 تومان
4,205,000 تومان


3,580,000 تومان
2,480,000 تومان
4,205,000 تومان
5,830,000 تومان

3,895,000 تومان
2,480,000 تومان
4,205,000 تومان
5,830,000 تومان

3,770,000 تومان
2,480,000 تومان
4,330,000 تومان
6,080,000 تومان

3,580,000 تومان
2,480,000 تومان
4,330,000 تومان
6,080,000 تومان

3,580,000 تومان
2,480,000 تومان
4,375,000 تومان
6,170,000 تومان

3,685,000 تومان
2,480,000 تومان
4,395,000 تومان
6,205,000 تومان

3,580,000 تومان
2,480,000 تومان
Vvr Hotel
4
B.B
4,460,000 تومان
6,330,000 تومان

4,020,000 تومان
2,480,000 تومان
4,520,000 تومان
6,460,000 تومان

3,830,000 تومان
2,480,000 تومان
4,645,000 تومان
6,705,000 تومان

3,830,000 تومان
2,480,000 تومان
4,645,000 تومان
7,705,000 تومان

4,205,000 تومان
2,480,000 تومان
4,705,000 تومان
6,830,000 تومان

3,830,000 تومان
2,480,000 تومان
5,020,000 تومان
7,460,000 تومان

3,895,000 تومان
2,480,000 تومان
5,205,000 تومان
7,825,000 تومان

3,895,000 تومان
2,480,000 تومان
5,205,000 تومان
7,760,000 تومان

4,100,000 تومان
2,480,000 تومان
5,275,000 تومان
8,240,000 تومان

3,685,000 تومان
2,480,000 تومان
5,395,000 تومان
8,205,000 تومان

3,960,000 تومان
2,480,000 تومان
5,410,000 تومان
7,550,000 تومان

4,030,000 تومان
2,480,000 تومان
5,685,000 تومان
8,790,000 تومان

4,030,000 تومان
2,480,000 تومان
5,770,000 تومان
8,330,000 تومان

3,895,000 تومان
2,480,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,295,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,105,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,230,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,460,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,330,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,330,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,705,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,705,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4,830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,895,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,205,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3,895,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,205,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,020,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,460,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,100,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,480,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,960,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,205,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,205,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,205,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,770,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,330,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,080,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,330,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,080,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,375,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,170,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,685,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,395,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,205,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,580,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,460,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,330,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,020,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,520,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,460,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,830,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,645,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,705,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,830,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,645,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,705,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,205,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4,705,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,830,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,830,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,020,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,460,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,205,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,825,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,205,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,760,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,100,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,275,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,240,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,685,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,395,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,205,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,960,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,410,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,550,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,030,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,685,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,790,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,030,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,770,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,330,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,480,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ۵ و ۱۲مهر ۹۸

نوع تور

شهر و خرید طبیعت گردی

مدت اقامت

۵ شب

تاریخ اعتبار

۵ و ۱۲ مهر ۱۳۹۸

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3,295,000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Taban Air

خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت

اقامت

ترانسفر فرودگاهی

لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی


مبلغ تور برای کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.

: Air Line

Taban Air