لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GRAND LIZA درجه هتل B.B

1875000 تومان

2200000 تومان

1725000 تومان

1490000 تومان

Grand Milan hotel درجه هتل B.B

1875000 تومان

2200000 تومان

1725000 تومان

1490000 تومان

TOPKAPI درجه هتل B.B

1900000 تومان

2250000 تومان

1700000 تومان

1490000 تومان

SABENA درجه هتل B.B

1900000 تومان

2250000 تومان

1700000 تومان

1490000 تومان

KAYA MADRID درجه هتل B.B

1900000 تومان

2250000 تومان

1700000 تومان

1490000 تومان

CUMBALI PLAZA درجه هتل B.B

1990000 تومان

2425000 تومان

1800000 تومان

1490000 تومان

ALFA درجه هتل B.B

2050000 تومان

2550000 تومان

1775000 تومان

1490000 تومان

MARINEM درجه هتل B.B

2050000 تومان

2550000 تومان

1775000 تومان

1490000 تومان

ALL SEASONS درجه هتل B.B

2175000 تومان

2800000 تومان

1850000 تومان

1490000 تومان

BLUE WAY CITY درجه هتل B.B

2175000 تومان

2800000 تومان

1850000 تومان

1490000 تومان

GRAND EMIN درجه هتل B.B

2175000 تومان

2800000 تومان

1850000 تومان

1490000 تومان

VALI KONAK درجه هتل B.B

2175000 تومان

2875000 تومان

1875000 تومان

1490000 تومان

WHITE MONARC درجه هتل B.B

2175000 تومان

2875000 تومان

1875000 تومان

1490000 تومان

BLUE WAY HISTORY درجه هتل B.B

2200000 تومان

2800000 تومان

1895000 تومان

1490000 تومان

ICON درجه هتل B.B

2200000 تومان

2800000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

CITY BY MOLTON درجه هتل B.B

2200000 تومان

2800000 تومان

1890000 تومان

1490000 تومان

GRAND HALIC درجه هتل B.B

2250000 تومان

2800000 تومان

1875000 تومان

1490000 تومان

DORA درجه هتل B.B

2300000 تومان

2800000 تومان

1900000 تومان

1490000 تومان

ELYSYUM STYLE TAKSIM درجه هتل B.B

2445000 تومان

3295000 تومان

1970000 تومان

1490000 تومان

LAMPA HOTEL درجه هتل B.B

2455000 تومان

3140000 تومان

1490000 تومان

PALAZZO DONIZETTI درجه هتل B.B

2500000 تومان

3425000 تومان

2050000 تومان

1490000 تومان

SURMELI درجه هتل B.B

2500000 تومان

3425000 تومان

2000000 تومان

1490000 تومان

KONAK درجه هتل B.B

2540000 تومان

3455000 تومان

2070000 تومان

1490000 تومان

SEMINAL درجه هتل B.B

2540000 تومان

3455000 تومان

2070000 تومان

1490000 تومان

CRYSTAL درجه هتل B.B

2600000 تومان

3550000 تومان

2070000 تومان

1490000 تومان

BEST WESTER ERESIN درجه هتل B.B

2600000 تومان

3550000 تومان

2070000 تومان

1490000 تومان

METROPOLITAN TAKSIM درجه هتل B.B

2665000 تومان

3770000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

NAZ CITY درجه هتل B.B

2665000 تومان

3770000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

GRAND OZTANIK درجه هتل B.B

2695000 تومان

3770000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

AVANTGARD TAKSIM درجه هتل B.B

2695000 تومان

3770000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

GOLDEN PARK درجه هتل B.B

2695000 تومان

3770000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

GOLDEN AGE درجه هتل B.B

2695000 تومان

3770000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

GRAND CEVAHIR درجه هتل B.B

2750000 تومان

3800000 تومان

2125000 تومان

1490000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل B.B

2825000 تومان

4080000 تومان

1970000 تومان

1490000 تومان

ARTS HOTEL درجه هتل B.B

2825000 تومان

4080000 تومان

1970000 تومان

1490000 تومان

HILTON BOMONIT درجه هتل B.B

2950000 تومان

4395000 تومان

2255000 تومان

1490000 تومان

LARES PARK درجه هتل B.B

2980000 تومان

4080000 تومان

2250000 تومان

1490000 تومان

TITANIC CITY درجه هتل B.B

2980000 تومان

4080000 تومان

2250000 تومان

1490000 تومان

THE ELISYUM درجه هتل B.B

2980000 تومان

4080000 تومان

2255000 تومان

1490000 تومان

LEMERIDIEN درجه هتل B.B

2980000 تومان

4080000 تومان

2250000 تومان

1490000 تومان

CONRAD درجه هتل B.B

3075000 تومان

4650000 تومان

2350000 تومان

1490000 تومان

FAIRMONT درجه هتل B.B

3420000 تومان

5345000 تومان

2510000 تومان

1490000 تومان

CVK درجه هتل B.B

3610000 تومان

5660000 تومان

2570000 تومان

1490000 تومان

GRAND LIZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2200000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Milan hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2200000 تومان

کودک با تخت

1725000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

1700000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
SABENA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

1700000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
KAYA MADRID
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

کودک با تخت

1700000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
CUMBALI PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2425000 تومان

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALFA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2550000 تومان

کودک با تخت

1775000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2550000 تومان

کودک با تخت

1775000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALL SEASONS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
BLUE WAY CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
VALI KONAK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2875000 تومان

کودک با تخت

1875000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
WHITE MONARC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2875000 تومان

کودک با تخت

1875000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
BLUE WAY HISTORY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1895000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
ICON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
CITY BY MOLTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1875000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
DORA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2800000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELYSYUM STYLE TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

کودک با تخت

1970000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
LAMPA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3140000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
PALAZZO DONIZETTI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
KONAK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3455000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
SEMINAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3455000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
BEST WESTER ERESIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
METROPOLITAN TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
NAZ CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2665000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
AVANTGARD TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN AGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3800000 تومان

کودک با تخت

2125000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

1970000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARTS HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

1970000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
HILTON BOMONIT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

کودک با تخت

2255000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARES PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE ELISYUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

2255000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
LEMERIDIEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
CONRAD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

کودک با تخت

2350000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5345000 تومان

کودک با تخت

2510000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
CVK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5660000 تومان

کودک با تخت

2570000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول نوروز 97

نوع تور

شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب

تاریخ اعتبار

24 اسفند الی 15 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.875.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines

نرخ کودک زیر 2 سال250.000 تومان می باشد.
بلیط رفت و برگشت -5 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبارالزامی بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

نرخ کودک زیر 2 سال250.000 تومان و فاقد کمیسیون می باشد.

25-24 اسفند /13-14-15 فروردین 350000 تومان کاهش

27 اسفند/8 فروردین 200000تومان افزایش

29 اسفند / 1 فروردین 450000 افزایش

28 اسفند / 2 الی 7 فروردین 300000 تومان افزایش

11 و 12 فروردین 200000 تومان افزایش.

: Air Line

Qeshm Airlines