لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
6110000 تومان
7250000 تومان
6060000 تومان
4790000 تومان
دیره
mayfair
3
B.B
6550000 تومان
8130000 تومان
6490000 تومان
4790000 تومان
دیره
6700000 تومان
8430000 تومان
6610000 تومان
4790000 تومان
دیره
6950000 تومان
8920000 تومان
6870000 تومان
4790000 تومان
دیره
7120000 تومان
9250000 تومان
7060000 تومان
4790000 تومان
دیره
7200000 تومان
9420000 تومان
7060000 تومان
4790000 تومان
دیره
avenue
4
B.B
7580000 تومان
10180000 تومان
735000 تومان
4790000 تومان
دیره
7610000 تومان
10240000 تومان
7440000 تومان
4790000 تومان
البرشا
7630000 تومان
10290000 تومان
7540000 تومان
4790000 تومان
دیره
samaya
4
B.B
782000 تومان
10670000 تومان
7630000 تومان
4790000 تومان
دیره
7880000 تومان
10790000 تومان
7930000 تومان
4790000 تومان
رقه
7960000 تومان
11000000 تومان
7730000 تومان
4790000 تومان
شیخ زاید
8260000 تومان
11530000 تومان
7920000 تومان
4790000 تومان
سیتی سنتر
moscow
4
B.B
8260000 تومان
11550000 تومان
8110000 تومان
4790000 تومان
دیره
8450000 تومان
11910000 تومان
8200000 تومان
4790000 تومان
البرشیا
8450000 تومان
11910000 تومان
8200000 تومان
4790000 تومان
سیتی سنتر
8580000 تومان
10290000 تومان
8390000 تومان
4790000 تومان
دیره
8680000 تومان
12380000 تومان
7820000 تومان
4790000 تومان
سیتی سنتر
asiane
5
B.B
8680000 تومان
12380000 تومان
8390000 تومان
4790000 تومان
دیره
8770000 تومان
12570000 تومان
8390000 تومان
4790000 تومان
شیخ زاید
8770000 تومان
12590000 تومان
8390000 تومان
4790000 تومان
دیره
9340000 تومان
13710000 تومان
8960000 تومان
4790000 تومان
ذیره
9630000 تومان
14280000 تومان
9340000 تومان
4790000 تومان
دیره
9630000 تومان
14280000 تومان
9340000 تومان
4790000 تومان
شیخ زاید
14470000 تومان
23970000 تومان
11620000 تومان
4790000 تومان
جی بی آر
16370000 تومان
28720000 تومان
10670000 تومان
4790000 تومان
باب ال بحر
20170000 تومان
35370000 تومان
12570000 تومان
4790000 تومان
پالم
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6110000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

735000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

782000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
رقه
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7960000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
البرشیا
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
سیتی سنتر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
ذیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
جی بی آر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
باب ال بحر
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
پالم
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی نوروز 99 ( پرواز ماهان)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

نوروز 99

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Mahan Air


پرواز با هواپیمایی ماهان

ترنسفر فرودگاهی

اقامت به همراه صبحانه

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی


بلیط چارتر و هتل تحت گارانتی می باشد و هرگونه کنسلی، تغییر تاریخ و تغییر اسم کل مبلغ تور سوخت می گردد.

: Air Line

Mahan Air
 • تور دبی ویژه نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  28 اسفند الی 13 فروردین

  قیمت : ,2795000تومان

  Qeshm Airlines
 • تور دبی ویژه نوروز 1397 (قشم ایر)

  ,5 روزه

  27 اسفند 96 الی15 فروردین 97

  قیمت : ,2.710.000تومان

  Qeshm Airlines