لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9610000 تومان
10590000 تومان

7530000 تومان
9910000 تومان
11180000 تومان
8900000 تومان
7620000 تومان
100000 تومان
11380000 تومان
8900000 تومان
7720000 تومان
10200000 تومان
11770000 تومان
8700000 تومان
7820000 تومان
10590000 تومان
12650000 تومان
9190000 تومان
8020000 تومان
MY HOTEL
3
B.B
10400000 تومان
12260000 تومان
9000000 تومان
7920000 تومان
MIRAMARE
4
B.B
1040000 تومان
12260000 تومان
9000000 تومان
7920000 تومان
MA HOTEL
4
B.B
10690000 تومان
12750000 تومان

8020000 تومان
IBIS
3
B.B
10790000 تومان
12950000 تومان

8020000 تومان
PICNIC
4
B.B
10990000 تومان
13440000 تومان
9580000 تومان
8110000 تومان
10990000 تومان
13340000 تومان
9880000 تومان
8110000 تومان
11080000 تومان
13530000 تومان

8210000 تومان
11080000 تومان
13530000 تومان

8210000 تومان
11180000 تومان
13730000 تومان
9880000 تومان
8210000 تومان
11180000 تومان
13730000 تومان
9680000 تومان
8210000 تومان
11380000 تومان
14120000 تومان
9980000 تومان
8310000 تومان
11380000 تومان
14120000 تومان
10560000 تومان
8310000 تومان
11870000 تومان
15200000 تومان
10560000 تومان
8510000 تومان
12090000 تومان
15520000 تومان
10260000 تومان
8370000 تومان
12260000 تومان
15890000 تومان
10760000 تومان
8700000 تومان
12750000 تومان
16870000 تومان
11250000 تومان
8900000 تومان
13040000 تومان
17360000 تومان
11540000 تومان
9000000 تومان
SUKOSOL
5
B.B
12850000 تومان
17060000 تومان
11450000 تومان
8900000 تومان
BEREKLEY
5
B.B
13240000 تومان
17850000 تومان
11740000 تومان
9090000 تومان
1304000 تومان
17450000 تومان
11540000 تومان
9000000 تومان
LANCASTER
5
B.B
13530000 تومان
18430000 تومان
12130000 تومان
9290000 تومان
13530000 تومان
18430000 تومان

9290000 تومان
14710000 تومان
20790000 تومان
13210000 تومان
9780000 تومان
15100000 تومان
21570000 تومان

9880000 تومان
16280000 تومان
23920000 تومان
14780000 تومان
10470000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7530000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7720000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7820000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8020000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8110000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8510000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8370000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1304000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک نوروز 99

مدت اقامت

7شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

بیمه مسافرتی سیم کارت گشت شهری صبحانه بوفه راهنمای تور اخذ ویزای توریستی

سطح سختی

متوسط

محل اقامت

هتل

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

9610000تومان

شهر مقصد

بانکوک

خط هوایی

Mahan Air


پرواز تور بانکوک هواپیمایی ماهان

ترانسفر فرودگاهی و بین شهری

گشت شهری

سیم کارت

راهنما

بیمه مسافرتی


نرخ کودک زیر دو سال 1.800.000 تومان می باشد.

: Air Line

Mahan Air