لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3999000 تومان
4299000 تومان
3929000 تومان
3799000 تومان
4099000 تومان
4399000 تومان
3999000 تومان
3799000 تومان
CHAYDON
3
B.B
4099000 تومان
4399000 تومان
3999000 تومان
3799000 تومان
4099000 تومان
4399000 تومان
3999000 تومان
3799000 تومان
THE PATRA
4
B.B
4149000 تومان
4599000 تومان
4099000 تومان
3799000 تومان
4199000 تومان
4799000 تومان
4179000 تومان
3899000 تومان
4199000 تومان
4799000 تومان
4179000 تومان
3899000 تومان
METRO
3
B.B
4199000 تومان
4799000 تومان
4179000 تومان
3899000 تومان
4249000 تومان
4849000 تومان
4199000 تومان
3899000 تومان
MA HOTEL
4
B.B
4219000 تومان
4849000 تومان
4199000 تومان
3899000 تومان
4249000 تومان
4849000 تومان
4199000 تومان
3899000 تومان
4399000 تومان
5099000 تومان
4299000 تومان
3899000 تومان
4399000 تومان
5099000 تومان
4299000 تومان
3899000 تومان
4399000 تومان
5099000 تومان
4299000 تومان
3899000 تومان
LEFENIX
3
B.B
4399000 تومان
5099000 تومان
4299000 تومان
3899000 تومان
4399000 تومان
5099000 تومان
4299000 تومان
3899000 تومان
4399000 تومان
5099000 تومان
4299000 تومان
3899000 تومان
MANDARIN
4
B.B
4449000 تومان
5199000 تومان
4399000 تومان
3899000 تومان
4449000 تومان
5199000 تومان
4399000 تومان
3899000 تومان
4449000 تومان
5199000 تومان
4399000 تومان
3899000 تومان
4649000 تومان
5599000 تومان
4599000 تومان
3999000 تومان
4699000 تومان
5699000 تومان
4599000 تومان
3999000 تومان
4699000 تومان
5699000 تومان
4599000 تومان
3999000 تومان
SUKOSOL
5
B.B
44749000 تومان
5849000 تومان
4599000 تومان
3999000 تومان
ARNOMA
5
B.B
4749000 تومان
5849000 تومان
4599000 تومان
3999000 تومان
4749000 تومان
5849000 تومان
4599000 تومان
3999000 تومان
4779000 تومان
5879000 تومان
4699000 تومان
3999000 تومان
MARRIOTT
4
B.B
4779000 تومان
5879000 تومان
4699000 تومان
3999000 تومان
A ONE BKK
4
B.B
4799000 تومان
5899000 تومان
4699000 تومان
4099000 تومان
ALOFT
4
B.B
4829000 تومان
5999000 تومان
4699000 تومان
4099000 تومان
4879000 تومان
6049000 تومان
4699000 تومان
4099000 تومان
4879000 تومان
6049000 تومان
4699000 تومان
4099000 تومان
4899000 تومان
6099000 تومان
4799000 تومان
4099000 تومان
4929000 تومان
6179000 تومان
4799000 تومان
409900 تومان
4929000 تومان
6179000 تومان
4799000 تومان
4099000 تومان
PULLMAN G
5
B.B
4999000 تومان
6329000 تومان
4899000 تومان
4099000 تومان
5149000 تومان
6599000 تومان
4999000 تومان
4199000 تومان
5249000 تومان
6849000 تومان
5099000 تومان
4199000 تومان
5379000 تومان
7049000 تومان
5199000 تومان
4199000 تومان
5749000 تومان
7829000 تومان
5599000 تومان
4399000 تومان
5749000 تومان
7829000 تومان
5599000 تومان
4399000 تومان
5899000 تومان
8099000 تومان
5699000 تومان
3399000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4399000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4399000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4399000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4149000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4199000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4179000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4199000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4179000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4199000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4179000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4249000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4219000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4249000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
خدمات
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4449000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4449000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4449000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5199000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4649000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

44749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4779000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5879000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4779000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5879000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4829000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4879000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6049000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4879000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6049000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4929000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6179000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

409900 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4929000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6179000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6329000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5149000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4199000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5249000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6849000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4199000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5379000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7049000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4199000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7829000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4399000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7829000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4399000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3399000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک نوروز 95 | قیمت تور بانکوک نوروز 95

نوع تور

ورزش های آبی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ

مدت اقامت

6شب و7 روز

تاریخ اعتبار

10 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پوکت

خط هوایی

Thai Airways

: Air Line

Thai Airways
 • تور کوالالامپور ویژه 27 آذر ماه

  ,7 شب و 8 روز

  24و26 آذر ماه

  قیمت : ,1990000تومان

  Mahan Air
 • تور بانکوک پوکت نوروز 95

  , 7 شب و 8 روز

  از 94/12/25 تا 95/01/18

  قیمت : ,5.090.000تومان

  Mahan Air
 • تور ترکیبی بانکوک پاتایا ویژه نوروز95

  , 7 شب 8 روز

  از 94/12/25 تا 95/01/18

  قیمت : ,4.390.000تومان

  Mahan Air