09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Bosfor درجه هتل B.B
2295000 2695000 2295000 1395000
Royal درجه هتل B.B
2345000 2795000 2345000 1395000
Azalea درجه هتل B.B
2395000 2895000 2395000 1395000
Nakhchivan درجه هتل B.B
2445000 3145000 2445000 1395000
Saphire Marin درجه هتل B.B
2545000 3295000 2545000 1395000
Admiral درجه هتل B.B
2595000 3345000 2595000 1395000
Saphire Inn درجه هتل B.B
2645000 3445000 2645000 1395000
Saphire درجه هتل B.B
2695000 3495000 2695000 1395000
Saphire City درجه هتل B.B
2725000 3525000 2725000 1395000
Qafqaz City درجه هتل B.B
2745000 3545000 2745000 1395000
Qafqaz Sport درجه هتل B.B
2795000 3795000 2795000 1395000
GorGud Plaza درجه هتل B.B
2825000 3825000 2825000 1395000
Grand Erupe درجه هتل B.B
2865000 3865000 2865000 1395000
Qafqaz Point درجه هتل B.B
2895000 3895000 2895000 1395000
Winter Park درجه هتل B.B
2925000 3945000 2925000 1395000
Respubliks Luks Hotel درجه هتل B.B
2945000 2945000 1395000 Standard
Respubliks Luks Hotel درجه هتل B.B
2495000 2495000 1395000 Vila 4 pax
Respubliks Luks Hotel درجه هتل B.B
2295000 2295000 1395000 Vila 6 pax
Hayyat Regency درجه هتل B.B
3095000 4195000 3095000 1395000
Kempinski Badamdar درجه هتل B.B
3195000 4395000 3195000 1395000
Hilton درجه هتل B.B
3395000 4545000 3395000 1395000
Khazri درجه هتل F.B
3495000 4645000 3495000 1395000 Standard
Khazri درجه هتل F.B
3245000 3245000 1395000 Vila 4 pax
Khazri درجه هتل F.B
2995000 2995000 1395000 Vila 6 pax
Boulevard درجه هتل B.B
3595000 4845000 3595000 1395000 King
Boulevard درجه هتل B.B
3845000 5445000 3845000 1395000 Jonior
JW Marriot درجه هتل B.B
3995000 5995000 3995000 1395000
Four Seasons درجه هتل B.B
4495000 4495000 1395000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
2695000
کودک با تخت
2295000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2345000
نرخ اتاق 1 تخته
2795000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2395000
نرخ اتاق 1 تخته
2895000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2445000
نرخ اتاق 1 تخته
3145000
کودک با تخت
2445000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
کودک با تخت
2545000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3345000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2645000
نرخ اتاق 1 تخته
3445000
کودک با تخت
2645000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2695000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2725000
نرخ اتاق 1 تخته
3525000
کودک با تخت
2725000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2745000
نرخ اتاق 1 تخته
3545000
کودک با تخت
2745000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
3795000
کودک با تخت
2795000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2825000
نرخ اتاق 1 تخته
3825000
کودک با تخت
2825000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2865000
نرخ اتاق 1 تخته
3865000
کودک با تخت
2865000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3895000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2925000
نرخ اتاق 1 تخته
3945000
کودک با تخت
2925000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2945000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2945000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Vila 4 pax
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2295000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Vila 6 pax
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
3195000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4545000
کودک با تخت
3395000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4645000
کودک با تخت
3495000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
3245000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
3245000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Vila 4 pax
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Vila 6 pax
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4845000
کودک با تخت
3595000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
King
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3845000
نرخ اتاق 1 تخته
5445000
کودک با تخت
3845000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
Jonior
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5995000
کودک با تخت
3995000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4495000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
4495000
کودک بدون تخت
1395000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بـــاکـــو ویژه نوروز 1396

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2295000تومان

کشور مقصد

آذربایجان

شهر مقصد

باکو

خط هوایی

Ata air


تاریخ رفت:

همه روزه از تاریخ 26 اسفند.

تاریخ های 29 اسفند تا 3 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت، ویزا، اقامت با صبحانه، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، 1 گشت شهری با ترانسفر و یک وعده نهار.


مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا:

1 قطعه عکس 4*6، اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 490.000 تومان می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

: Air Line

Ata air
  • تور بـــاکـــو ویژه نوروز 96

    ,4 شب و 5 روز

    26 اسفند تا 14 فروردین

    قیمت : ,2.349.000تومان

    Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved