لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1695000 تومان
2695000 تومان
1195000 تومان
1195000 تومان
club
1895000 تومان
2895000 تومان
1295000 تومان
1190000 تومان
1895000 تومان
2895000 تومان
1295000 تومان
1190000 تومان
1895000 تومان
2895000 تومان
1295000 تومان
1190000 تومان
1995000 تومان
2995000 تومان
1395000 تومان
1190000 تومان
1995000 تومان
2995000 تومان
1395000 تومان
1190000 تومان
1995000 تومان
2995000 تومان
1395000 تومان
1190000 تومان
1995000 تومان
2995000 تومان
1395000 تومان
1190000 تومان
2095000 تومان
3095000 تومان
1395000 تومان
1190000 تومان
garden
2195000 تومان
3195000 تومان
1495000 تومان
1190000 تومان
sea
2295000 تومان
3295000 تومان
1595000 تومان
1190000 تومان
club
2395000 تومان
3395000 تومان
1595000 تومان
1190000 تومان
std
2395000 تومان
3395000 تومان
1595000 تومان
1190000 تومان
garden
2495000 تومان
3495000 تومان
1595000 تومان
1190000 تومان
sea
2595000 تومان
3595000 تومان
1595000 تومان
1190000 تومان
2695000 تومان
3695000 تومان
1695000 تومان
1190000 تومان
2995000 تومان
3995000 تومان
1795000 تومان
1190000 تومان
club
3095000 تومان
4095000 تومان
1695000 تومان
1190000 تومان
std
3095000 تومان
4095000 تومان
1695000 تومان
1190000 تومان
3195000 تومان
4195000 تومان
1795000 تومان
1190000 تومان
3395000 تومان
4395000 تومان
1795000 تومان
1190000 تومان
wow formaly amara island
3495000 تومان
4495000 تومان
1795000 تومان
1190000 تومان
3595000 تومان
4595000 تومان
1895000 تومان
1190000 تومان
4295000 تومان
5295000 تومان
2495000 تومان
1190000 تومان
garden view
4395000 تومان
5395000 تومان
2595000 تومان
1190000 تومان
sea view
4395000 تومان
5395000 تومان
2495000 تومان
1190000 تومان
4695000 تومان
5695000 تومان
2595000 تومان
1190000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1195000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
club
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
garden
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sea
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
club
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
garden
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sea
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
club
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
wow formaly amara island
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
garden view
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
sea view
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم ویژه 4 تیرماه

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و8 روز

تاریخ اعتبار

4 تیرماه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.695.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

یک گشت رایگان


نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور کوش آداسی ویژه 11 تیرماه

    ,6 شب و 7 روز

    11 تیرماه

    قیمت : ,1.495.000تومان

    Qeshm Airlines