لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3369000 تومان
4759000 تومان
2849000 تومان
2069000 تومان
HILSIDE
3
B.B
2159000 تومان
2539000 تومان
1769000 تومان
1579000 تومان
WIND MALL
3
B.B
2229000 تومان
2639000 تومان
1819000 تومان
1599000 تومان
THE SUN
3
B.B
2239000 تومان
2649000 تومان
1829000 تومان
1599000 تومان
CHAYDON
3
B.B
2279000 تومان
2759000 تومان
1899000 تومان
1619000 تومان
MA HOTEL
4
B.B
2369000 تومان
2919000 تومان
1959000 تومان
1649000 تومان
2479000 تومان
3089000 تومان
2059000 تومان
1699000 تومان
EASIN BKK
4
B.B
EASIN PTY
4
B.B
2499000 تومان
3139000 تومان
2069000 تومان
1719000 تومان
2579000 تومان
3269000 تومان
2139000 تومان
1739000 تومان
INTIMATE
4
B.B
2639000 تومان
3379000 تومان
2199000 تومان
1749000 تومان
VISTA
4
B.B
2699000 تومان
3499000 تومان
2239000 تومان
1789000 تومان
2719000 تومان
3549000 تومان
2259000 تومان
1779000 تومان
2739000 تومان
3599000 تومان
2289000 تومان
1799000 تومان
2849000 تومان
3799000 تومان
2379000 تومان
1849000 تومان
IMPERIAL
5
B.B
2949000 تومان
4029000 تومان
2489000 تومان
1899000 تومان
2999000 تومان
4089000 تومان
2519000 تومان
1919000 تومان
3059000 تومان
4179000 تومان
2569000 تومان
1929000 تومان
3129000 تومان
4319000 تومان
2639000 تومان
1969000 تومان
3189000 تومان
4439000 تومان
2699000 تومان
1999000 تومان
SWISSOTEL
5
B.B
CAPE DARA
5
B.B
3229000 تومان
4489000 تومان
2729000 تومان
1999000 تومان
3369000 تومان
4759000 تومان
2849000 تومان
2069000 تومان
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3369000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2849000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2069000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2159000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2539000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1769000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1579000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2229000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2639000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1819000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1599000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2239000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2649000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1829000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1599000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2279000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1619000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2369000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2919000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1959000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2479000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3089000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2059000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1699000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3139000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2069000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1719000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2579000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3269000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2139000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1739000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2639000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3379000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1749000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2239000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1789000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2719000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3549000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2259000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1779000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2739000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2289000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2849000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2379000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1849000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2949000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4029000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2489000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4089000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2519000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1919000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4179000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2569000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1929000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3129000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4319000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2639000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1969000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3189000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4439000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3229000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4489000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3369000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2849000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2069000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند بانکوک پاتایا پرواز ماهان

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب

تاریخ اعتبار

30 بهمن

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

: Air Line

Mahan Air