لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2645000 تومان
2895000 تومان
2595000 تومان
2395000 تومان
2645000 تومان
2945000 تومان
2645000 تومان
2395000 تومان
2745000 تومان
3095000 تومان

2445000 تومان
2745000 تومان
3095000 تومان
2695000 تومان
2445000 تومان
2795000 تومان
3245000 تومان
2745000 تومان
2495000 تومان
2945000 تومان
3495000 تومان
2895000 تومان
2495000 تومان
2995000 تومان
3595000 تومان
2895000 تومان
2545000 تومان
2995000 تومان
3645000 تومان
2945000 تومان
2545000 تومان
3095000 تومان
3795000 تومان
2995000 تومان
2595000 تومان
3095000 تومان
3795000 تومان
2995000 تومان
2595000 تومان
3095000 تومان
3845000 تومان
2995000 تومان
2595000 تومان
3095000 تومان
3845000 تومان
2995000 تومان
2595000 تومان
3145000 تومان
3895000 تومان
3045000 تومان
2645000 تومان
3195000 تومان
3895000 تومان
3095000 تومان
2595000 تومان
3195000 تومان
3995000 تومان
3095000 تومان
2645000 تومان
3245000 تومان
4145000 تومان
3145000 تومان
2645000 تومان
3295000 تومان
4295000 تومان
3245000 تومان
2645000 تومان
3445000 تومان
4495000 تومان
3345000 تومان
2695000 تومان
3445000 تومان
4495000 تومان
3345000 تومان
2695000 تومان
3495000 تومان
4595000 تومان
3395000 تومان
2695000 تومان
3645000 تومان
4895000 تومان

2745000 تومان
3795000 تومان
5195000 تومان

2795000 تومان
3845000 تومان
5245000 تومان
3695000 تومان
2945000 تومان
2845000 تومان
5345000 تومان
3695000 تومان
2895000 تومان
3895000 تومان
5395000 تومان

2995000 تومان
3945000 تومان
5495000 تومان

2995000 تومان
4045000 تومان
5695000 تومان
3845000 تومان
2995000 تومان
4345000 تومان
6045000 تومان

3095000 تومان
5695000 تومان
8995000 تومان
5345000 تومان
3495000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2445000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2445000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2545000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2545000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2645000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2645000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2645000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2645000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2745000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2945000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2895000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند پوکت ویژه 05 آبان

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و7 روز

تاریخ اعتبار

05 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2645000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک

خط هوایی

Thai Airways


6 شب

05 تا 11 آبان

ساعت رفت : 21:00

ساعت برگشت : 15:30

از 05 آبان 95 الی 11 آبان 95

مدارک لازم اصل پاسپورت با حد اقل 7 ماه اعتبار . 1قطعه عکس رنگی 4*6 کپی شناسنامه آدرس - شغل - شماره تلفن مسافر

خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و ۷ روز اقامت در هتل- سیم کارت اعتباری تایلند - لیدر فارسی زبان-یک گشت شهری

پرواز چارتر میباشد

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و اعتبار پاسپورت با آژانس ثبت نام کننده میباشد.

توضيحات نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 450.000 تومان میباشد .


هوائی - Thai Airways

: Air Line

Thai Airways
 • تور پوکت + پاتایا تیرماه

  ,7 شب

  8 تیرماه

  قیمت : ,2420000تومان

  Qatar Airways
 • تور تایلند 4 شب پوکت و 3 شب بانکوک

  ,7 شب و 8 روز

  18 آبان

  قیمت : ,2750000تومان

  Qatar Airways