لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9770000 تومان
10850000 تومان
8270000 تومان
7680000 تومان
9770000 تومان
10850000 تومان
8270000 تومان
7780000 تومان
9970000 تومان
11240000 تومان
8470000 تومان
7780000 تومان
SIWALAI
3
B.B
9970000 تومان
11240000 تومان
8470000 تومان
7780000 تومان
THE ZING
3
B.B
10160000 تومان
1153000 تومان
8760000 تومان
7880000 تومان
10260000 تومان
11730000 تومان
8760000 تومان
7880000 تومان
10260000 تومان
11830000 تومان
896000 تومان
7880000 تومان
10360000 تومان
12020000 تومان

7880000 تومان
10460000 تومان
12220000 تومان
8960000 تومان
7980000 تومان
10460000 تومان
12220000 تومان

795000 تومان
10550000 تومان
12320000 تومان
9050000 تومان
7980000 تومان
IBIS PTY
3
B.B
10750000 تومان
12810000 تومان

8070000 تومان
10950000 تومان
13200000 تومان

8170000 تومان
11040000 تومان
13400000 تومان
9540000 تومان
8170000 تومان
11240000 تومان
13790000 تومان
10620000 تومان
8270000 تومان
11340000 تومان
14180000 تومان
9940000 تومان
8370000 تومان
11630000 تومان
14570000 تومان
10640000 تومان
8230000 تومان
VISTA
4
B.B
11830000 تومان
14960000 تومان
10330000 تومان
8560000 تومان
11930000 تومان
15260000 تومان

8560000 تومان
12150000 تومان
15640000 تومان

8420000 تومان
12840000 تومان
16950000 تومان
10920000 تومان
8650000 تومان
13100000 تومان
17510000 تومان
11600000 تومان
9050000 تومان
13540000 تومان
18320000 تومان
11530000 تومان
8900000 تومان
14600000 تومان
20420000 تومان
12510000 تومان
9280000 تومان
BARAQUDA
5
B.B
14870000 تومان
21040000 تومان
13370000 تومان
10130000 تومان
CAPE DARA
5
B.B
15450000 تومان
22220000 تومان
13950000 تومان
10130000 تومان
15580000 تومان
22440000 تومان
13390000 تومان
9610000 تومان
16070000 تومان
23420000 تومان
13830000 تومان
9780000 تومان
16240000 تومان
3780000 تومان
14740000 تومان
10430000 تومان
16340000 تومان
23980000 تومان
14840000 تومان
10520000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1153000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

896000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7980000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8070000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11040000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8170000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8270000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8370000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8230000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10130000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10430000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10520000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور پاتایا نوروز 99

نوع تور

ساحل شهر و خرید طبیعت گردی

روزهای رفت

چهارشنبه پنجشنبه جمعه یکشنبه

مدت اقامت

8 روزه

تاریخ اعتبار

نوروز 99

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی سیم کارت گشت خرید گشت طبیعی گشت شهری گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

9770000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air


تور پاتایا نوروز 99

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

- پاسپورت با 7ماه اعتبار

- کپی شناسنامه و کارت ملی

- پرینت 1 ماه آخر حساب با مهر بانک

- 1 قطعه عکس رنگی 3*4

- آدرس، شغل،شماره تماس مسافر

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان - ترانسفر فرودگاهی - 7شب اقامت در هتل-صبحانه - لیدر فارسی زبان-یک گشت شهری. - سیم کارت اعتباری

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.


نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 1200.000 تومان میباشد .

: Air Line

Mahan Air
 • تور ترکیبی پوکت+کرابی ویژه نوروز 96

  ,7 شب

  28 اسفند

  قیمت : ,4.660.000تومان

  Thai Airways