لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
9600000 تومان
1064000 تومان

7510000 تومان
9770000 تومان
10970000 تومان
8320000 تومان
7680000 تومان
9840000 تومان
11110000 تومان
8550000 تومان
7610000 تومان
10130000 تومان
11640000 تومان
8670000 تومان
7750000 تومان
10STAR
4
B.B
BESTON
4
B.B
10220000 تومان
11910000 تومان
8870000 تومان
7790000 تومان
10130000 تومان
11740000 تومان
8670000 تومان
7790000 تومان
MIRAMARE
4
B.B
10370000 تومان
12130000 تومان
8830000 تومان
7850000 تومان
PICNIC
4
B.B
10640000 تومان
12690000 تومان
9180000 تومان
7930000 تومان
10660000 تومان
12760000 تومان

7950000 تومان
MA HOTEL
4
B.B
FLORAL
4
B.B
10850000 تومان
13180000 تومان
99810000 تومان
8060000 تومان
SELECTION
4
B.B
11030000 تومان
13490000 تومان
10200000 تومان
8100000 تومان
11530000 تومان
14500000 تومان
10130000 تومان
8350000 تومان
11310000 تومان
14050000 تومان
10100000 تومان
8240000 تومان
SEASON 5
4
B.B
11620000 تومان
14670000 تومان
10200000 تومان
8370000 تومان
11800000 تومان
15130000 تومان

8440000 تومان
VISTA
4
B.B
11940000 تومان
15280000 تومان
10480000 تومان
8390000 تومان
SIGNATURE
4
B.B
11690000 تومان
14020000 تومان
10210000 تومان
8240000 تومان
MERA MARE
5
B.B
12760000 تومان
16960000 تومان
11400000 تومان
88700000 تومان
SOKOSOL
5
B.B
13170000 تومان
17780000 تومان
11710000 تومان
90050000 تومان
15540000 تومان
22510000 تومان
14040000 تومان
10100000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1064000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7510000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10130000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10370000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7930000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

99810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8060000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8370000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8440000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

88700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

90050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک + پاتایا نوروز 99

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

27 اسفند الی 10 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

9600000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات


3 شب بانکوک

4 شب پاتایا

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر بین شهری-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی-سیم کارت

گشت شهری

کوپن تخفیف غذا در رستوران ایرانی

مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و یا مسافر می باشد


1-پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

2- قیمت ها به ریال می باشد. پرداخت 50% کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.


نرخ کودک زیر 2 سال 1800000 تومان می باشد .

: Air Line

Mahan Air