09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ANCASA EXPRESS درجه هتل B.B
1730000 1890000 1530000 1470000
SANI KUALAMPUR درجه هتل B.B
1750000 1980000 1550000 1470000
club dolphin درجه هتل B.B
1770000 2060000 1570000 1480000
flamingo درجه هتل B.B
1810000 2060000 1590000 1510000
sentral درجه هتل B.B
1890000 2290000 1660000 1530000
metro hotel درجه هتل B.B
1920000 2270000 1700000 1530000
prescott درجه هتل B.B
1920000 2400000 1720000 1530000
wp درجه هتل B.B
1960000 2360000 1760000 1560000
grand season درجه هتل B.B
1960000 2400000 1740000 1590000
D MAJESTIC درجه هتل B.B
2080000 2680000 1890000 1620000
ROYAL HOTEL درجه هتل B.B
2100000 2650000 1900000 1620000
NOVOTEL درجه هتل B.B
2150000 2820000 1950000 1640000
SERIPA درجه هتل B.B
2210000 2780000 1930000 1610000
CORUS درجه هتل B.B
2210000 2930000 2000000 1670000
CONCORD درجه هتل B.B
2250000 3020000 2040000 1690000
BERJAYA درجه هتل B.B
2360000 3100000 2120000 1720000
ISTANA درجه هتل B.B
2360000 3240000 2140000 1730000
ROYAL CHULAN درجه هتل B.B
2420000 3340000 2190000 1750000
FRASER RESIDENCE درجه هتل B.B
2440000 3340000 2220000 1760000
PULL MAN درجه هتل B.B
2520000 3360000 2200000 1760000
ELEMENT BY WESTIN درجه هتل B.B
2520000 3570000 2320000 1780000
DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل B.B
2590000 3570000 2280000 1780000
MICASA ALL SUITE درجه هتل B.B
2650000 3780000 2390000 1810000
SHERATON درجه هتل B.B
2570000 3620000 2350000 1800000
GRAND MILINIUM درجه هتل B.B
2670000 3870000 2380000 1840000
INTERCONTINENTAL درجه هتل B.B
2690000 3870000 2380000 1840000
TRADERS درجه هتل B.B
3200000 4880000 2060000
JW MARRIOT درجه هتل B.B
3430000 5210000 3040000 2160000
SHANGRI LA درجه هتل B.B
3430000 5210000 3210000 2160000
GRAND HYATT درجه هتل B.B
4040000 6430000 3670000 2300000
MANDARIN درجه هتل B.B
4920000 7610000 4280000 2510000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1730000
نرخ اتاق 1 تخته
1890000
کودک با تخت
1530000
کودک بدون تخت
1470000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
1980000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1470000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1770000
نرخ اتاق 1 تخته
2060000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1480000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1810000
نرخ اتاق 1 تخته
2060000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
1510000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2290000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
1530000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1920000
نرخ اتاق 1 تخته
2270000
کودک با تخت
1700000
کودک بدون تخت
1530000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1920000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
1720000
کودک بدون تخت
1530000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2360000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
1560000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1960000
نرخ اتاق 1 تخته
2400000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
1590000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2680000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1620000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2650000
کودک با تخت
1900000
کودک بدون تخت
1620000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2820000
کودک با تخت
1950000
کودک بدون تخت
1640000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2210000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1930000
کودک بدون تخت
1610000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2210000
نرخ اتاق 1 تخته
2930000
کودک با تخت
2000000
کودک بدون تخت
1670000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2250000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
کودک با تخت
2040000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
3100000
کودک با تخت
2120000
کودک بدون تخت
1720000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
3240000
کودک با تخت
2140000
کودک بدون تخت
1730000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2420000
نرخ اتاق 1 تخته
3340000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1750000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2440000
نرخ اتاق 1 تخته
3340000
کودک با تخت
2220000
کودک بدون تخت
1760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
3360000
کودک با تخت
2200000
کودک بدون تخت
1760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
3570000
کودک با تخت
2320000
کودک بدون تخت
1780000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3570000
کودک با تخت
2280000
کودک بدون تخت
1780000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3780000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1810000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2570000
نرخ اتاق 1 تخته
3620000
کودک با تخت
2350000
کودک بدون تخت
1800000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3870000
کودک با تخت
2380000
کودک بدون تخت
1840000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3870000
کودک با تخت
2380000
کودک بدون تخت
1840000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3200000
نرخ اتاق 1 تخته
4880000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2060000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3430000
نرخ اتاق 1 تخته
5210000
کودک با تخت
3040000
کودک بدون تخت
2160000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3430000
نرخ اتاق 1 تخته
5210000
کودک با تخت
3210000
کودک بدون تخت
2160000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4040000
نرخ اتاق 1 تخته
6430000
کودک با تخت
3670000
کودک بدون تخت
2300000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4920000
نرخ اتاق 1 تخته
7610000
کودک با تخت
4280000
کودک بدون تخت
2510000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالالامپور ویژه 3 آذر ماه

نوع تور

ورزش های آبی ماجراجویی نقاط ناشناخته ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

3 آذر 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی راهنما فرودگاه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی سیم کارت گشت شهری با نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1730000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air


بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، دو گشت شهری همراه با 5 کوپن تخفیف غذا

راهنما ، بیمه مسافرتی

1-پرواز بصورت چارتر و قوانین کنسلی براساس قوانین ایرلاین و سازمان میراث فرهنگی محاسبه می گردد. 2-مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد . 3-نرخ کودک زیر 2 سال 390/000 تومان می باشد .

: Air Line

Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved