لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1730000 تومان
2000000 تومان
1510000 تومان
1450000 تومان
1730000 تومان
1950000 تومان
1510000 تومان
1450000 تومان
Sani
3
B.B
1750000 تومان
1990000 تومان
1540000 تومان
1460000 تومان
1830000 تومان
2080000 تومان
1580000 تومان
1490000 تومان
1990000 تومان
2440000 تومان
1740000 تومان
1580000 تومان
2100000 تومان
2730000 تومان
1900000 تومان
1610000 تومان
2120000 تومان
2700000 تومان
1910000 تومان
1610000 تومان
2120000 تومان
2730000 تومان

1620000 تومان
2170000 تومان
2880000 تومان
1960000 تومان
1630000 تومان
2240000 تومان
2840000 تومان
1940000 تومان
1610000 تومان
2240000 تومان
2930000 تومان
1940000 تومان
1610000 تومان
2260000 تومان
2930000 تومان
1980000 تومان
1660000 تومان
2300000 تومان
3050000 تومان
2040000 تومان
1670000 تومان
2320000 تومان
3090000 تومان
2060000 تومان
1680000 تومان
2390000 تومان


1700000 تومان
ISTANA
5
B.B
2410000 تومان
3330000 تومان
2160000 تومان
1730000 تومان
2480000 تومان
3440000 تومان
2220000 تومان
1750000 تومان
2480000 تومان


1760000 تومان
PULLMAN
5
B.B
2570000 تومان
3460000 تومان
2230000 تومان
1760000 تومان
2460000 تومان
3340000 تومان
2200000 تومان
1780000 تومان
2640000 تومان
4040000 تومان
2310000 تومان
1780000 تومان
SHERATON
5
B.B
2680000 تومان
3820000 تومان
2380000 تومان
1800000 تومان
2720000 تومان
3990000 تومان
2420000 تومان
1840000 تومان
2770000 تومان
3990000 تومان
2420000 تومان
1840000 تومان
WESTIN
5
B.B
2930000 تومان
4260000 تومان
3700000 تومان
2410000 تومان
JWMARRIOT
5
B.B
3530000 تومان
5420000 تومان
3120000 تومان
2180000 تومان
SHANGRILA
5
B.B
3530000 تومان
5420000 تومان
3290000 تومان
2180000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1700000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1760000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی ویژه 28 دی ماه

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب 8 روز

تاریخ اعتبار

28 دی ماه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنما فرودگاه سیم کارت

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1700000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air


1-پرواز بصورت چارتر و قوانین کنسلی براساس قوانین ایرلاین و سازمان میراث فرهنگی محاسبه می گردد.

2-مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

3-نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد .

بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، گشت شهری _ راهنما ، بیمه مسافرتی


بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، گشت شهری _ راهنما ، بیمه مسافرتی

: Air Line

Mahan Air
 • تور مالزی ۱۷ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۸

  , ۷شب و ۸ روز

  ۱۷ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۸

  قیمت : ,5,165,000تومان

  Mahan Air
 • تور مالزی ویژه 28 دی ماه

  ,7 شب 8 روز

  28 دی ماه

  قیمت : ,1700000تومان

  Mahan Air