لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ancasa express/wira/sandpiper درجه هتل B.B

1730000 تومان

2000000 تومان

1510000 تومان

1450000 تومان

Pacific Express Hotel درجه هتل B.B

1730000 تومان

1950000 تومان

1510000 تومان

1450000 تومان

Sani درجه هتل B.B

1750000 تومان

1990000 تومان

1540000 تومان

1460000 تومان

FLAMINGO/ARENA درجه هتل B.B

1830000 تومان

2080000 تومان

1580000 تومان

1490000 تومان

Grand Season/WP درجه هتل B.B

1990000 تومان

2440000 تومان

1740000 تومان

1580000 تومان

D Majestic hotel درجه هتل B.B

2100000 تومان

2730000 تومان

1900000 تومان

1610000 تومان

Royal Hotel درجه هتل B.B

2120000 تومان

2700000 تومان

1910000 تومان

1610000 تومان

Sunway putra درجه هتل B.B

2120000 تومان

2730000 تومان

1620000 تومان

Novotel/ Swiss Garden درجه هتل B.B

2170000 تومان

2880000 تومان

1960000 تومان

1630000 تومان

Seri Pacific Hotel درجه هتل B.B

2240000 تومان

2840000 تومان

1940000 تومان

1610000 تومان

Dorsett/Corus درجه هتل B.B

2240000 تومان

2930000 تومان

1940000 تومان

1610000 تومان

RAMADA SUITE درجه هتل B.B

2260000 تومان

2930000 تومان

1980000 تومان

1660000 تومان

Pacific Regency hotel درجه هتل B.B

2300000 تومان

3050000 تومان

2040000 تومان

1670000 تومان

Concorde Hotel درجه هتل B.B

2320000 تومان

3090000 تومان

2060000 تومان

1680000 تومان

RAMADA SUITE درجه هتل B.B

2390000 تومان

1700000 تومان

ISTANA درجه هتل B.B

2410000 تومان

3330000 تومان

2160000 تومان

1730000 تومان

ROYAL CHULAN/RENESANSE درجه هتل B.B

2480000 تومان

3440000 تومان

2220000 تومان

1750000 تومان

Dorsett RESIDENCE درجه هتل B.B

2480000 تومان

1760000 تومان

PULLMAN درجه هتل B.B

2570000 تومان

3460000 تومان

2230000 تومان

1760000 تومان

Element By Westin درجه هتل B.B

2460000 تومان

3340000 تومان

2200000 تومان

1780000 تومان

double tree by hilton درجه هتل B.B

2640000 تومان

4040000 تومان

2310000 تومان

1780000 تومان

SHERATON درجه هتل B.B

2680000 تومان

3820000 تومان

2380000 تومان

1800000 تومان

Grand Millineum درجه هتل B.B

2720000 تومان

3990000 تومان

2420000 تومان

1840000 تومان

Intercontinental درجه هتل B.B

2770000 تومان

3990000 تومان

2420000 تومان

1840000 تومان

WESTIN درجه هتل B.B

2930000 تومان

4260000 تومان

3700000 تومان

2410000 تومان

JWMARRIOT درجه هتل B.B

3530000 تومان

5420000 تومان

3120000 تومان

2180000 تومان

SHANGRILA درجه هتل B.B

3530000 تومان

5420000 تومان

3290000 تومان

2180000 تومان

ancasa express/wira/sandpiper
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2000000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pacific Express Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sani
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1990000 تومان

کودک با تخت

1540000 تومان

کودک بدون تخت

1460000 تومان

موقعیت
توضیحات
FLAMINGO/ARENA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2080000 تومان

کودک با تخت

1580000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Season/WP
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2440000 تومان

کودک با تخت

1740000 تومان

کودک بدون تخت

1580000 تومان

موقعیت
توضیحات
D Majestic hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

1610000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

1910000 تومان

کودک بدون تخت

1610000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sunway putra
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1620000 تومان

موقعیت
توضیحات
Novotel/ Swiss Garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2880000 تومان

کودک با تخت

1960000 تومان

کودک بدون تخت

1630000 تومان

موقعیت
توضیحات
Seri Pacific Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2840000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1610000 تومان

موقعیت
توضیحات
Dorsett/Corus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2930000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1610000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA SUITE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2930000 تومان

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1660000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pacific Regency hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3050000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

1670000 تومان

موقعیت
توضیحات
Concorde Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2060000 تومان

کودک بدون تخت

1680000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA SUITE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1700000 تومان

موقعیت
توضیحات
ISTANA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

کودک با تخت

2160000 تومان

کودک بدون تخت

1730000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL CHULAN/RENESANSE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3440000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
Dorsett RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1760000 تومان

موقعیت
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

کودک با تخت

2230000 تومان

کودک بدون تخت

1760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Element By Westin
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

کودک با تخت

2200000 تومان

کودک بدون تخت

1780000 تومان

موقعیت
توضیحات
double tree by hilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4040000 تومان

کودک با تخت

2310000 تومان

کودک بدون تخت

1780000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERATON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3820000 تومان

کودک با تخت

2380000 تومان

کودک بدون تخت

1800000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Millineum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت
توضیحات
Intercontinental
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

موقعیت
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

3700000 تومان

کودک بدون تخت

2410000 تومان

موقعیت
توضیحات
JWMARRIOT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

کودک با تخت

3120000 تومان

کودک بدون تخت

2180000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2180000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مالزی ویژه 28 دی ماه

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب 8 روز

تاریخ اعتبار

28 دی ماه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنما فرودگاه سیم کارت

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1700000تومان

کشور مقصد

مالزی

شهر مقصد

کوالالامپور

خط هوایی

Mahan Air


1-پرواز بصورت چارتر و قوانین کنسلی براساس قوانین ایرلاین و سازمان میراث فرهنگی محاسبه می گردد.

2-مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

3-نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد .

بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، گشت شهری _ راهنما ، بیمه مسافرتی

@value

: Air Line

Mahan Air
 • تور مالزی تابستان 98

  ,7 شب و 8 روز

  27 و 28 مرداد 98

  قیمت : ,6270000تومان

  Mahan Air
 • تور مالزی ویژه 28 دی ماه

  ,7 شب 8 روز

  28 دی ماه

  قیمت : ,1700000تومان

  Mahan Air