09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Mera Park Hotel درجه هتل ALL

2590000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

1695000 تومان

Lara Hadrianus hotel درجه هتل ALL

3940000 تومان

5040000 تومان

2590000 تومان

1695000 تومان

Cender hotel درجه هتل ALL

3990000 تومان

5090000 تومان

2690000 تومان

1695000 تومان

Armas Labada درجه هتل ALL

3990000 تومان

5690000 تومان

2490000 تومان

1695000 تومان

Transatlantik Hotel & SPA درجه هتل ALL

4690000 تومان

6390000 تومان

2990000 تومان

1695000 تومان

Armas Labada درجه هتل U.ALL

4690000 تومان

6290000 تومان

2890000 تومان

1695000 تومان

Laren Family Hotel & Spa درجه هتل U.ALL

5740000 تومان

7990000 تومان

3490000 تومان

1695000 تومان

Ramada Resort Lara درجه هتل ALL

6240000 تومان

8640000 تومان

3740000 تومان

1695000 تومان

Daima Biz Hotel درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

8340000 تومان

3740000 تومان

1695000 تومان

Club Hotel Sera درجه هتل ALL

7040000 تومان

9590000 تومان

4190000 تومان

1695000 تومان

Topkapi Palace hotel درجه هتل U.ALL

7390000 تومان

10140000 تومان

4390000 تومان

1695000 تومان

Orange County Resort Hotel Kemer درجه هتل U.ALL

7490000 تومان

10290000 تومان

4390000 تومان

1695000 تومان

Belconti Resort hotel درجه هتل ALL

8490000 تومان

11790000 تومان

4890000 تومان

1695000 تومان

PALOMA Foresta Resort & Spa درجه هتل U.ALL

9140000 تومان

12690000 تومان

5190000 تومان

1695000 تومان

Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL

10240000 تومان

14490000 تومان

5840000 تومان

1695000 تومان

Royal Holiday Palace hotel درجه هتل U.ALL

10740000 تومان

15090000 تومان

5990000 تومان

1695000 تومان

Titanic Deluxe hotel درجه هتل U.ALL

10790000 تومان

15290000 تومان

6090000 تومان

1695000 تومان

Sherwood Breezes Resort درجه هتل U.ALL

11990000 تومان

17040000 تومان

6640000 تومان

1695000 تومان

Rixos Beldibi hotel درجه هتل ALL

12890000 تومان

18340000 تومان

6990000 تومان

1695000 تومان

Sherwood Dreams Resort hotel درجه هتل U.ALL

12090000 تومان

17090000 تومان

6640000 تومان

1695000 تومان

Delphin Imperial Hotel Lara درجه هتل ALL

13390000 تومان

19090000 تومان

7290000 تومان

1695000 تومان

Rixos Sungate درجه هتل U.ALL

13420000 تومان

19090000 تومان

7290000 تومان

1695000 تومان

Mera Park Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lara Hadrianus hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5040000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Armas Labada
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

2490000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Transatlantik Hotel & SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Armas Labada
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6290000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Laren Family Hotel & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8640000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Daima Biz Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

کودک با تخت

3740000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Hotel Sera
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9590000 تومان

کودک با تخت

4190000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Topkapi Palace hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10140000 تومان

کودک با تخت

4390000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County Resort Hotel Kemer
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10290000 تومان

کودک با تخت

4390000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Belconti Resort hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11790000 تومان

کودک با تخت

4890000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
PALOMA Foresta Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12690000 تومان

کودک با تخت

5190000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Adalya Elite Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14490000 تومان

کودک با تخت

5840000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Holiday Palace hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15090000 تومان

کودک با تخت

5990000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15290000 تومان

کودک با تخت

6090000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17040000 تومان

کودک با تخت

6640000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Beldibi hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18340000 تومان

کودک با تخت

6990000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sherwood Dreams Resort hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17090000 تومان

کودک با تخت

6640000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial Hotel Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19090000 تومان

کودک با تخت

7290000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19090000 تومان

کودک با تخت

7290000 تومان

کودک بدون تخت

1695000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 6 مهر 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

6 مهر 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2590000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Mahan Air


بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان
@value

: Air Line

Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved