09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ASEL درجه هتل ALL
1290000 1590000 1190000 990000
CLUB HERAKLES درجه هتل ALL
1360000 1560000 1220000 990000
HIMEROS درجه هتل ALL
1380000 1540000 1230000 990000
MILLENIUM PALACE درجه هتل ALL
1430000 1680000 1260000 990000
LARA HARDIANUS درجه هتل ALL
1460000 1640000 1270000 990000
BELKON درجه هتل ALL
1530000 1750000 1300000 990000
ARMAS GUL BEACH درجه هتل ALL
1550000 1780000 1310000 990000
GRAND MIRAMOR درجه هتل ALL
1550000 1780000 1310000 990000
MAYA WORLD درجه هتل ALL
1670000 1960000 1370000 990000
GRAND RING درجه هتل ALL
1780000 2300000 1450000 990000
ARMAS BELEK درجه هتل U.ALL
1780000 2110000 1450000 990000
DAIMA BIZ درجه هتل U.ALL
1850000 2210000 990000
DOSINIA LUXURY درجه هتل U.ALL
1890000 2280000 1510000 990000
AMARA PRESTIGE ELITE درجه هتل U.ALL
1970000 2390000 1540000 990000
MAX HOLIDAYS درجه هتل U.ALL
2010000 2460000 1570000 990000
IMPERIAL SUNLAND درجه هتل U.ALL
2060000 2770000 1590000 990000
AMARA PRESTIGE درجه هتل U.ALL
2080000 2570000 1600000 990000
LARA FAMILY CLUB درجه هتل U.ALL
2110000 2600000 1610000 990000
CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL
2130000 3140000 1620000 990000
KERVANSARAY KUNDU درجه هتل U.ALL
2180000 2710000 1650000 990000
CLUB SERA درجه هتل U.ALL
2200000 2850000 1660000 990000
RAMADA RESORT LARA درجه هتل U.ALL
2220000 2780000 1670000 990000
KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL
2290000 2880000 1710000 990000
CLUB SERA درجه هتل U.ALL
2320000 3040000 1720000 990000
SPICE درجه هتل U.ALL
2480000 3850000 1570000 990000
WOW TOPKAPI PALACE درجه هتل U.ALL
2650000 3410000 1880000 990000
WOW KREMLIN PALACE درجه هتل U.ALL
2770000 3590000 1940000 990000
DELPHIN BE GRAND RESORT درجه هتل U.ALL
2840000 3690000 1980000 990000
DELPHIN PALACE درجه هتل U.ALL
2840000 3690000 1980000 990000
RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL
2880000 4470000 2000000 990000
SHERWOOD BREEZ LARA درجه هتل U.ALL
2990000 3930000 2050000 990000
DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL
3070000 4050000 2090000 990000
VOYAGE BELEK درجه هتل U.ALL
3090000 4080000 2110000 990000
DELPHIN DIVA درجه هتل U.ALL
3420000 4580000 2270000 990000
ELA QUALITY درجه هتل U.ALL
3470000 4650000 2290000 990000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1590000
کودک با تخت
1190000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1360000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
1220000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1380000
نرخ اتاق 1 تخته
1540000
کودک با تخت
1230000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1430000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
کودک با تخت
1260000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1460000
نرخ اتاق 1 تخته
1640000
کودک با تخت
1270000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1530000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
کودک با تخت
1300000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
1780000
کودک با تخت
1310000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
1780000
کودک با تخت
1310000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1670000
نرخ اتاق 1 تخته
1960000
کودک با تخت
1370000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1780000
نرخ اتاق 1 تخته
2300000
کودک با تخت
1450000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1780000
نرخ اتاق 1 تخته
2110000
کودک با تخت
1450000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2210000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2280000
کودک با تخت
1510000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1970000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2010000
نرخ اتاق 1 تخته
2460000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2060000
نرخ اتاق 1 تخته
2770000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2570000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2110000
نرخ اتاق 1 تخته
2600000
کودک با تخت
1610000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2130000
نرخ اتاق 1 تخته
3140000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2710000
کودک با تخت
1650000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2850000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2220000
نرخ اتاق 1 تخته
2780000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2880000
کودک با تخت
1710000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2320000
نرخ اتاق 1 تخته
3040000
کودک با تخت
1720000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
3850000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3410000
کودک با تخت
1880000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2770000
نرخ اتاق 1 تخته
3590000
کودک با تخت
1940000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
کودک با تخت
1980000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
کودک با تخت
1980000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2880000
نرخ اتاق 1 تخته
4470000
کودک با تخت
2000000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3930000
کودک با تخت
2050000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3070000
نرخ اتاق 1 تخته
4050000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
4080000
کودک با تخت
2110000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4580000
کودک با تخت
2270000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3470000
نرخ اتاق 1 تخته
4650000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
990000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 28 مهرماه 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

28 مهرماه 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1290000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - 6شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی-راهنماي فارسی زبان

نرخ کودك زیر دوسال 200000

ساعت کار آژانس شاهین پرواز در ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه 9 الی 15 - جمعه 10 الی 13:30

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور آنتالیا 28 مهرماه 96

    ,6 شب و 7 روز

    28 مهرماه 96

    قیمت : ,1290000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved