09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ASEL درجه هتل ALL

1290000 تومان

1590000 تومان

1190000 تومان

990000 تومان

CLUB HERAKLES درجه هتل ALL

1360000 تومان

1560000 تومان

1220000 تومان

990000 تومان

HIMEROS درجه هتل ALL

1380000 تومان

1540000 تومان

1230000 تومان

990000 تومان

MILLENIUM PALACE درجه هتل ALL

1430000 تومان

1680000 تومان

1260000 تومان

990000 تومان

LARA HARDIANUS درجه هتل ALL

1460000 تومان

1640000 تومان

1270000 تومان

990000 تومان

BELKON درجه هتل ALL

1530000 تومان

1750000 تومان

1300000 تومان

990000 تومان

ARMAS GUL BEACH درجه هتل ALL

1550000 تومان

1780000 تومان

1310000 تومان

990000 تومان

GRAND MIRAMOR درجه هتل ALL

1550000 تومان

1780000 تومان

1310000 تومان

990000 تومان

MAYA WORLD درجه هتل ALL

1670000 تومان

1960000 تومان

1370000 تومان

990000 تومان

GRAND RING درجه هتل ALL

1780000 تومان

2300000 تومان

1450000 تومان

990000 تومان

ARMAS BELEK درجه هتل U.ALL

1780000 تومان

2110000 تومان

1450000 تومان

990000 تومان

DAIMA BIZ درجه هتل U.ALL

1850000 تومان

2210000 تومان

990000 تومان

DOSINIA LUXURY درجه هتل U.ALL

1890000 تومان

2280000 تومان

1510000 تومان

990000 تومان

AMARA PRESTIGE ELITE درجه هتل U.ALL

1970000 تومان

2390000 تومان

1540000 تومان

990000 تومان

MAX HOLIDAYS درجه هتل U.ALL

2010000 تومان

2460000 تومان

1570000 تومان

990000 تومان

IMPERIAL SUNLAND درجه هتل U.ALL

2060000 تومان

2770000 تومان

1590000 تومان

990000 تومان

AMARA PRESTIGE درجه هتل U.ALL

2080000 تومان

2570000 تومان

1600000 تومان

990000 تومان

LARA FAMILY CLUB درجه هتل U.ALL

2110000 تومان

2600000 تومان

1610000 تومان

990000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL

2130000 تومان

3140000 تومان

1620000 تومان

990000 تومان

KERVANSARAY KUNDU درجه هتل U.ALL

2180000 تومان

2710000 تومان

1650000 تومان

990000 تومان

CLUB SERA درجه هتل U.ALL

2200000 تومان

2850000 تومان

1660000 تومان

990000 تومان

RAMADA RESORT LARA درجه هتل U.ALL

2220000 تومان

2780000 تومان

1670000 تومان

990000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL

2290000 تومان

2880000 تومان

1710000 تومان

990000 تومان

CLUB SERA درجه هتل U.ALL

2320000 تومان

3040000 تومان

1720000 تومان

990000 تومان

SPICE درجه هتل U.ALL

2480000 تومان

3850000 تومان

1570000 تومان

990000 تومان

WOW TOPKAPI PALACE درجه هتل U.ALL

2650000 تومان

3410000 تومان

1880000 تومان

990000 تومان

WOW KREMLIN PALACE درجه هتل U.ALL

2770000 تومان

3590000 تومان

1940000 تومان

990000 تومان

DELPHIN BE GRAND RESORT درجه هتل U.ALL

2840000 تومان

3690000 تومان

1980000 تومان

990000 تومان

DELPHIN PALACE درجه هتل U.ALL

2840000 تومان

3690000 تومان

1980000 تومان

990000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل U.ALL

2880000 تومان

4470000 تومان

2000000 تومان

990000 تومان

SHERWOOD BREEZ LARA درجه هتل U.ALL

2990000 تومان

3930000 تومان

2050000 تومان

990000 تومان

DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL

3070000 تومان

4050000 تومان

2090000 تومان

990000 تومان

VOYAGE BELEK درجه هتل U.ALL

3090000 تومان

4080000 تومان

2110000 تومان

990000 تومان

DELPHIN DIVA درجه هتل U.ALL

3420000 تومان

4580000 تومان

2270000 تومان

990000 تومان

ELA QUALITY درجه هتل U.ALL

3470000 تومان

4650000 تومان

2290000 تومان

990000 تومان

ASEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

کودک با تخت

1190000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
CLUB HERAKLES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1560000 تومان

کودک با تخت

1220000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
HIMEROS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1540000 تومان

کودک با تخت

1230000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
MILLENIUM PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

کودک با تخت

1260000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARA HARDIANUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1640000 تومان

کودک با تخت

1270000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELKON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

کودک با تخت

1300000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARMAS GUL BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1780000 تومان

کودک با تخت

1310000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND MIRAMOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1780000 تومان

کودک با تخت

1310000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAYA WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1960000 تومان

کودک با تخت

1370000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND RING
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARMAS BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2110000 تومان

کودک با تخت

1450000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DOSINIA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2280000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

1540000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAX HOLIDAYS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2460000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2770000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
AMARA PRESTIGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2570000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1610000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3140000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

کودک با تخت

1660000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2880000 تومان

کودک با تخت

1710000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
SPICE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW TOPKAPI PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3410000 تومان

کودک با تخت

1880000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW KREMLIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN BE GRAND RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4470000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZ LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3930000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4050000 تومان

کودک با تخت

2090000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
VOYAGE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4080000 تومان

کودک با تخت

2110000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

کودک با تخت

2270000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

990000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 28 مهرماه 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

28 مهرماه 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سه وعده غذایی و خدمات

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1290000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - 6شب اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی-راهنماي فارسی زبان

نرخ کودك زیر دوسال 200000
@value

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور آنتالیا 28 مهرماه 96

    ,6 شب و 7 روز

    28 مهرماه 96

    قیمت : ,1290000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved