09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LARA DINC درجه هتل ALL

3890000 تومان

4740000 تومان

2790000 تومان

2095000 تومان

SARP BELEK درجه هتل ALL

4020000 تومان

4950000 تومان

2890000 تومان

2095000 تومان

LAREN FAMILY HOTEL درجه هتل ALL

4990000 تومان

6390000 تومان

3350000 تومان

2095000 تومان

GRAND MIRAMOR درجه هتل ALL

5160000 تومان

6660000 تومان

3390000 تومان

2095000 تومان

RAMADA RESORT درجه هتل U.ALL

5290000 تومان

6860000 تومان

3490000 تومان

2095000 تومان

TRANSATLANTIK درجه هتل U.ALL

6090000 تومان

8050000 تومان

3890000 تومان

2095000 تومان

BELEK SEAGATE درجه هتل U.ALL

6260000 تومان

8290000 تومان

3990000 تومان

2095000 تومان

KARMIR RESORT درجه هتل U.ALL

6390000 تومان

8490000 تومان

2095000 تومان

DAIMA BIZ درجه هتل ALL

6420000 تومان

8520000 تومان

4050000 تومان

2095000 تومان

SIDE STAR RESORT درجه هتل ALL

6820000 تومان

9090000 تومان

4340000 تومان

2095000 تومان

M HOLIDAY درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

9390000 تومان

4340000 تومان

2095000 تومان

FAME RESIDENCE درجه هتل ALL

7140000 تومان

9590000 تومان

4390000 تومان

2095000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL

7440000 تومان

9990000 تومان

4540000 تومان

2095000 تومان

RAMADA PLAZA ANTALYA درجه هتل ALL

7490000 تومان

10140000 تومان

4590000 تومان

2095000 تومان

CRYSTAL SUNSET درجه هتل U.ALL

7640000 تومان

10340000 تومان

4660000 تومان

2095000 تومان

THE SENSE DE LUXE درجه هتل ALL

7890000 تومان

10740000 تومان

4790000 تومان

2095000 تومان

GRAND PARK LARA درجه هتل ALL

8220000 تومان

11220000 تومان

4950000 تومان

2095000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل U.ALL

8520000 تومان

11640000 تومان

5090000 تومان

2095000 تومان

FAME RESIDENCE درجه هتل ALL

8720000 تومان

11940000 تومان

5190000 تومان

2095000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL

8890000 تومان

12190000 تومان

5290000 تومان

2095000 تومان

MIRACLE RESORT درجه هتل U.ALL

11090000 تومان

1551000 تومان

6390000 تومان

2095000 تومان

ROYAL HOLIDAY درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

16190000 تومان

6590000 تومان

2095000 تومان

ROYAL SEGINUS درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

16190000 تومان

6590000 تومان

2095000 تومان

TITANIC BEACH درجه هتل U.ALL

11690000 تومان

16390000 تومان

6690000 تومان

2095000 تومان

RIXOS BELDIBI درجه هتل ALL

11940000 تومان

16790000 تومان

6790000 تومان

2095000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل ALL

13320000 تومان

18790000 تومان

7490000 تومان

2095000 تومان

LARA DINC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4740000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
SARP BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4950000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
LAREN FAMILY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

3350000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND MIRAMOR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6660000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6860000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8050000 تومان

کودک با تخت

3890000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELEK SEAGATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8520000 تومان

کودک با تخت

4050000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
SIDE STAR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9090000 تومان

کودک با تخت

4340000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
M HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9390000 تومان

کودک با تخت

4340000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAME RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9590000 تومان

کودک با تخت

4390000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

کودک با تخت

4540000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA PLAZA ANTALYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10140000 تومان

کودک با تخت

4590000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL SUNSET
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10340000 تومان

کودک با تخت

4660000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE SENSE DE LUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10740000 تومان

کودک با تخت

4790000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11220000 تومان

کودک با تخت

4950000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11640000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
FAME RESIDENCE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11940000 تومان

کودک با تخت

5190000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12190000 تومان

کودک با تخت

5290000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1551000 تومان

کودک با تخت

6390000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16190000 تومان

کودک با تخت

6590000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16190000 تومان

کودک با تخت

6590000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16390000 تومان

کودک با تخت

6690000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS BELDIBI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

11940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16790000 تومان

کودک با تخت

6790000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18790000 تومان

کودک با تخت

7490000 تومان

کودک بدون تخت

2095000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 9 شهریور 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

9 شهریور 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3890000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Mahan Air


بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان
@value

: Air Line

Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved