09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL
2250000 2430000 2000000 1690000
Grand Park Lara درجه هتل U.ALL
2630000 3040000 2170000 1690000
LARA FAMILY درجه هتل U.ALL
2670000 3020000 2180000 1690000
CLUB SERA درجه هتل U.ALL
2700000 3070000 1690000 PARK ROOM
Club Sera درجه هتل U.ALL
2740000 3140000 CLUB ROOM
CLUB SERA درجه هتل U.ALL
2790000 3210000 2220000 1690000 ELEGANCE ROOM
RAMADA RESORT درجه هتل U.ALL
2660000 3090000 2150000 4PAX:2460000 5PAX:2550000
Wind of Lara درجه هتل U.ALL
2760000 3180000 2210000 1690000 پارک آبی و استخر آب گرم
RAMADA PLAZA درجه هتل U.ALL
2730000 3280000 2180000 1690000
Spice درجه هتل U.ALL
2870000 3330000 2260000 1690000
Port Nature درجه هتل U.ALL
2940000 3470000 2290000 1690000
venezia palace درجه هتل U.ALL
2970000 3500000 2280000 1690000
Orange County درجه هتل U.ALL
3010000 4070000 2310000 1690000
KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL
2990000 3730000 2290000 1690000
WOW Topkapi درجه هتل U.ALL
3060000 3770000 2310000 1690000 برنامه ایرانی
Baia Lara درجه هتل U.ALL
3200000 3830000 2250000 1690000
WOW KREMLIN درجه هتل U.ALL
3200000 3910000 2240000 1690000
LIBERTY درجه هتل U.ALL
3290000 3970000 2280000 1690000
LIMAK LARA درجه هتل U.ALL
3380000 4100000 2300000 1690000
ADALYA درجه هتل U.ALL
3410000 4140000 2310000 1690000 SEA VIWE
MIRACLE RESORT درجه هتل U.ALL
3410000 4140000 2310000 1690000
Ela Quality درجه هتل U.ALL
3450000 4200000 2330000 1690000
Ela Quality درجه هتل U.ALL
3680000 4550000 2390000 1690000 BELEK/رو به دریا
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL
3680000 4670000 2360000 1690000
Calista درجه هتل U.ALL
3790000 4710000 2420000 1690000
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
3800000 5610000 2400000 1690000
Mardan Palace درجه هتل U.ALL
3890000 5250000 2430000 1690000
Mardan Palace درجه هتل U.ALL
4120000 5640000 2480000 1690000
TITANIC DLX BELEK درجه هتل U.ALL
3950000 5050000 2460000 1690000
SUENO DELUXE درجه هتل U.ALL
4050000 5380000 2470000 1690000
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
4350000 5610000 2540000 1690000
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
4730000 6130000 2650000 1690000
REGNUM درجه هتل U.ALL
5050000 6700000 2730000 1690000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2250000
نرخ اتاق 1 تخته
2430000
کودک با تخت
2000000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3040000
کودک با تخت
2170000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
کودک با تخت
2180000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2700000
نرخ اتاق 1 تخته
3070000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
PARK ROOM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2740000
نرخ اتاق 1 تخته
3140000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
3210000
کودک با تخت
2220000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ELEGANCE ROOM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2660000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
کودک با تخت
2150000
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
4PAX:2460000 5PAX:2550000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2760000
نرخ اتاق 1 تخته
3180000
کودک با تخت
2210000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
پارک آبی و استخر آب گرم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2730000
نرخ اتاق 1 تخته
3280000
کودک با تخت
2180000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2870000
نرخ اتاق 1 تخته
3330000
کودک با تخت
2260000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2940000
نرخ اتاق 1 تخته
3470000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2970000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
کودک با تخت
2280000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3010000
نرخ اتاق 1 تخته
4070000
کودک با تخت
2310000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3730000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3060000
نرخ اتاق 1 تخته
3770000
کودک با تخت
2310000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
برنامه ایرانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3200000
نرخ اتاق 1 تخته
3830000
کودک با تخت
2250000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3200000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
کودک با تخت
2240000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
3970000
کودک با تخت
2280000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3380000
نرخ اتاق 1 تخته
4100000
کودک با تخت
2300000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3410000
نرخ اتاق 1 تخته
4140000
کودک با تخت
2310000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIWE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3410000
نرخ اتاق 1 تخته
4140000
کودک با تخت
2310000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3450000
نرخ اتاق 1 تخته
4200000
کودک با تخت
2330000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3680000
نرخ اتاق 1 تخته
4550000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
BELEK/رو به دریا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3680000
نرخ اتاق 1 تخته
4670000
کودک با تخت
2360000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4710000
کودک با تخت
2420000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3800000
نرخ اتاق 1 تخته
5610000
کودک با تخت
2400000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
5250000
کودک با تخت
2430000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4120000
نرخ اتاق 1 تخته
5640000
کودک با تخت
2480000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3950000
نرخ اتاق 1 تخته
5050000
کودک با تخت
2460000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4050000
نرخ اتاق 1 تخته
5380000
کودک با تخت
2470000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4350000
نرخ اتاق 1 تخته
5610000
کودک با تخت
2540000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4730000
نرخ اتاق 1 تخته
6130000
کودک با تخت
2650000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5050000
نرخ اتاق 1 تخته
6700000
کودک با تخت
2730000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا نوروز 1396

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

29 اسفند95 الی 11 فروردین96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.250.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


تاریخ های رفت: 29 اسفند الی 11 فروردین 96

ساعت رفت15 :01 بامداد و برگشت 19:45 می باشد

فرودگاه آنتالیا

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد . نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گردد .

: Air Line

Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور استانبول نوروز 96

  ,4 شب و 5 روز

  30 اسفند الی 16 فروردین

  قیمت : ,1675000تومان

  Iran Air
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 96

  ,6 شب و 7 روز

  8 الی 14 فروردین

  قیمت : ,1690000تومان

  Qeshm Airlines
 • تور استانبول ویژه نوروز 96

  ,5 شب

  30 اسفند الی 11 فروردین

  قیمت : ,1.725.000تومان

  Iran Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved