09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Royal Towers Resort درجه هتل U.ALL

2250000 تومان

2430000 تومان

2000000 تومان

1690000 تومان

Grand Park Lara درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

3040000 تومان

2170000 تومان

1690000 تومان

LARA FAMILY درجه هتل U.ALL

2670000 تومان

3020000 تومان

2180000 تومان

1690000 تومان

CLUB SERA درجه هتل U.ALL

2700000 تومان

3070000 تومان

1690000 تومان

PARK ROOM
Club Sera درجه هتل U.ALL

2740000 تومان

3140000 تومان

CLUB ROOM
CLUB SERA درجه هتل U.ALL

2790000 تومان

3210000 تومان

2220000 تومان

1690000 تومان

ELEGANCE ROOM
RAMADA RESORT درجه هتل U.ALL

2660000 تومان

3090000 تومان

2150000 تومان

4PAX:2460000 5PAX:2550000
Wind of Lara درجه هتل U.ALL

2760000 تومان

3180000 تومان

2210000 تومان

1690000 تومان

پارک آبی و استخر آب گرم
RAMADA PLAZA درجه هتل U.ALL

2730000 تومان

3280000 تومان

2180000 تومان

1690000 تومان

Spice درجه هتل U.ALL

2870000 تومان

3330000 تومان

2260000 تومان

1690000 تومان

Port Nature درجه هتل U.ALL

2940000 تومان

3470000 تومان

2290000 تومان

1690000 تومان

venezia palace درجه هتل U.ALL

2970000 تومان

3500000 تومان

2280000 تومان

1690000 تومان

Orange County درجه هتل U.ALL

3010000 تومان

4070000 تومان

2310000 تومان

1690000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL

2990000 تومان

3730000 تومان

2290000 تومان

1690000 تومان

WOW Topkapi درجه هتل U.ALL

3060000 تومان

3770000 تومان

2310000 تومان

1690000 تومان

برنامه ایرانی
Baia Lara درجه هتل U.ALL

3200000 تومان

3830000 تومان

2250000 تومان

1690000 تومان

WOW KREMLIN درجه هتل U.ALL

3200000 تومان

3910000 تومان

2240000 تومان

1690000 تومان

LIBERTY درجه هتل U.ALL

3290000 تومان

3970000 تومان

2280000 تومان

1690000 تومان

LIMAK LARA درجه هتل U.ALL

3380000 تومان

4100000 تومان

2300000 تومان

1690000 تومان

ADALYA درجه هتل U.ALL

3410000 تومان

4140000 تومان

2310000 تومان

1690000 تومان

SEA VIWE
MIRACLE RESORT درجه هتل U.ALL

3410000 تومان

4140000 تومان

2310000 تومان

1690000 تومان

Ela Quality درجه هتل U.ALL

3450000 تومان

4200000 تومان

2330000 تومان

1690000 تومان

Ela Quality درجه هتل U.ALL

3680000 تومان

4550000 تومان

2390000 تومان

1690000 تومان

BELEK/رو به دریا
Titanic Beach Lara درجه هتل U.ALL

3680000 تومان

4670000 تومان

2360000 تومان

1690000 تومان

Calista درجه هتل U.ALL

3790000 تومان

4710000 تومان

2420000 تومان

1690000 تومان

Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL

3800000 تومان

5610000 تومان

2400000 تومان

1690000 تومان

Mardan Palace درجه هتل U.ALL

3890000 تومان

5250000 تومان

2430000 تومان

1690000 تومان

Mardan Palace درجه هتل U.ALL

4120000 تومان

5640000 تومان

2480000 تومان

1690000 تومان

TITANIC DLX BELEK درجه هتل U.ALL

3950000 تومان

5050000 تومان

2460000 تومان

1690000 تومان

SUENO DELUXE درجه هتل U.ALL

4050000 تومان

5380000 تومان

2470000 تومان

1690000 تومان

Delphin Imperial درجه هتل U.ALL

4350000 تومان

5610000 تومان

2540000 تومان

1690000 تومان

Rixos Premium درجه هتل U.ALL

4730000 تومان

6130000 تومان

2650000 تومان

1690000 تومان

REGNUM درجه هتل U.ALL

5050000 تومان

6700000 تومان

2730000 تومان

1690000 تومان

Royal Towers Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Park Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

کودک با تخت

2170000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
LARA FAMILY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3020000 تومان

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Club Sera
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3140000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3210000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
Wind of Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

کودک با تخت

2210000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Spice
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

کودک با تخت

2260000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Port Nature
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
venezia palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4070000 تومان

کودک با تخت

2310000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3730000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Topkapi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3770000 تومان

کودک با تخت

2310000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3830000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW KREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

کودک با تخت

2240000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
LIBERTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3970000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
LIMAK LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

2300000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
ADALYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4140000 تومان

کودک با تخت

2310000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4140000 تومان

کودک با تخت

2310000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

کودک با تخت

2330000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4550000 تومان

کودک با تخت

2390000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4670000 تومان

کودک با تخت

2360000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Calista
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4710000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Holiday Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5610000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mardan Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5250000 تومان

کودک با تخت

2430000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mardan Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5640000 تومان

کودک با تخت

2480000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC DLX BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5050000 تومان

کودک با تخت

2460000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUENO DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5610000 تومان

کودک با تخت

2540000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6130000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
REGNUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

کودک با تخت

2730000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا نوروز 1396

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

29 اسفند95 الی 11 فروردین96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.250.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Corendon Airlines


تاریخ های رفت: 29 اسفند الی 11 فروردین 96

ساعت رفت15 :01 بامداد و برگشت 19:45 می باشد

فرودگاه آنتالیا

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی کرندون - 6 شب7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی سامان - راهنمای فارسی زبان

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده ی آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد . نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد پرداخت 50 درصد از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد در هتل رویال هالیدی کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می گردد .

: Air Line

Corendon Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 9 فروردین

  قیمت : ,3090000تومان

  Tailwind Airlines
 • تور استانبول 18 بهمن 96

  ,5 شب

  18 بهمن الی 23 بهمن

  قیمت : ,1.565.000تومان

  Pegasus Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved