09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LARA HARDIANUS درجه هتل ALL

2390000 تومان

2990000 تومان

1690000 تومان

1390000 تومان

VIKING STAR درجه هتل ALL

3090000 تومان

3890000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

TRANSATLANTIK درجه هتل U.ALL

3490000 تومان

4190000 تومان

2090000 تومان

1390000 تومان

ARMAS درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

4490000 تومان

2190000 تومان

1390000 تومان

M HOLIDAY درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

4490000 تومان

2190000 تومان

1390000 تومان

KERVANSARAY KUNDU درجه هتل ALL

3690000 تومان

4490000 تومان

2190000 تومان

1390000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل U.ALL

3890000 تومان

4690000 تومان

2290000 تومان

1390000 تومان

DAIMA BIZ درجه هتل U.ALL

3890000 تومان

4890000 تومان

2290000 تومان

1390000 تومان

SIRENE BELEK درجه هتل U.ALL

4490000 تومان

5690000 تومان

2690000 تومان

1390000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL

4690000 تومان

5990000 تومان

2790000 تومان

1390000 تومان

VENEZIA PALACE درجه هتل U.ALL

4690000 تومان

5990000 تومان

2790000 تومان

1390000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL

4790000 تومان

6900000 تومان

2890000 تومان

1390000 تومان

SHERWOOD DREAMS درجه هتل U.ALL

4890000 تومان

6900000 تومان

2890000 تومان

1390000 تومان

ADALYA ELITE درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6390000 تومان

2890000 تومان

1390000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL

5190000 تومان

6590000 تومان

2990000 تومان

1390000 تومان

ELA QUALITY درجه هتل U.ALL

5390000 تومان

7190000 تومان

3190000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN PALACE درجه هتل U.ALL

5590000 تومان

7490000 تومان

3590000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN BE GRAND درجه هتل U.ALL

5890000 تومان

7990000 تومان

3790000 تومان

1390000 تومان

TITANIC BEACH LARA درجه هتل U.ALL

6190000 تومان

8590000 تومان

3990000 تومان

1390000 تومان

SUSESI LUXURY درجه هتل U.ALL

6390000 تومان

8990000 تومان

3990000 تومان

1390000 تومان

DELPHIN IMPERIAL درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

9790000 تومان

4490000 تومان

1390000 تومان

Titanic Deluxe hotel درجه هتل U.ALL

6490000 تومان

8190000 تومان

4590000 تومان

1390000 تومان

Delphin Palace Hotel درجه هتل U.ALL

6790000 تومان

8790000 تومان

4790000 تومان

1390000 تومان

LARA HARDIANUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
VIKING STAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2090000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARMAS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
M HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DAIMA BIZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4890000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SIRENE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
VENEZIA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5990000 تومان

کودک با تخت

2790000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6900000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6900000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ADALYA ELITE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC BEACH LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8590000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
SUSESI LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

کودک با تخت

4490000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

کودک با تخت

4590000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات
Delphin Palace Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8790000 تومان

کودک با تخت

4790000 تومان

کودک بدون تخت

1390000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 16 خرداد 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

16 خرداد 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2390000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Iran Air


بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان

کودک زیر 2 سال 190.000 تومان می باشد نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده در صورت اقامت 2 کودک در هر اتاق نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود.

: Air Line

Iran Air
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 9 فروردین

  قیمت : ,3090000تومان

  Tailwind Airlines
 • تور استانبول 18 بهمن 96

  ,5 شب

  18 بهمن الی 23 بهمن

  قیمت : ,1.565.000تومان

  Pegasus Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved