لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LARA DINC
3
ALL
3890000 تومان
4740000 تومان
2790000 تومان
2095000 تومان
4020000 تومان
4950000 تومان
2890000 تومان
2095000 تومان
4990000 تومان
6390000 تومان
3350000 تومان
2095000 تومان
5160000 تومان
6660000 تومان
3390000 تومان
2095000 تومان
5290000 تومان
6860000 تومان
3490000 تومان
2095000 تومان
6090000 تومان
8050000 تومان
3890000 تومان
2095000 تومان
6260000 تومان
8290000 تومان
3990000 تومان
2095000 تومان
6390000 تومان
8490000 تومان

2095000 تومان
6420000 تومان
8520000 تومان
4050000 تومان
2095000 تومان
6820000 تومان
9090000 تومان
4340000 تومان
2095000 تومان
M HOLIDAY
5
U.ALL
6990000 تومان
9390000 تومان
4340000 تومان
2095000 تومان
7140000 تومان
9590000 تومان
4390000 تومان
2095000 تومان
7440000 تومان
9990000 تومان
4540000 تومان
2095000 تومان
7490000 تومان
10140000 تومان
4590000 تومان
2095000 تومان
7640000 تومان
10340000 تومان
4660000 تومان
2095000 تومان
7890000 تومان
10740000 تومان
4790000 تومان
2095000 تومان
8220000 تومان
11220000 تومان
4950000 تومان
2095000 تومان
8520000 تومان
11640000 تومان
5090000 تومان
2095000 تومان
8720000 تومان
11940000 تومان
5190000 تومان
2095000 تومان
8890000 تومان
12190000 تومان
5290000 تومان
2095000 تومان
11090000 تومان
1551000 تومان
6390000 تومان
2095000 تومان
11590000 تومان
16190000 تومان
6590000 تومان
2095000 تومان
11590000 تومان
16190000 تومان
6590000 تومان
2095000 تومان
11690000 تومان
16390000 تومان
6690000 تومان
2095000 تومان
11940000 تومان
16790000 تومان
6790000 تومان
2095000 تومان
13320000 تومان
18790000 تومان
7490000 تومان
2095000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7440000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

8220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

8720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1551000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

11940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

13320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2095000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 9 شهریور 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

9 شهریور 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3890000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Mahan Air


بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان


کودک زیر 2 سال 190.000 تومان می باشد نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه شده در صورت اقامت 2 کودک در هر اتاق نرخ کودک با تخت با کانتر فروش هماهنگ شود.

: Air Line

Mahan Air