09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Grand Milan درجه هتل B.B

890000 تومان

990000 تومان

845000 تومان

760000 تومان

Orient درجه هتل B.B

955000 تومان

1010000 تومان

855000 تومان

760000 تومان

Grand Emin درجه هتل B.B

955000 تومان

1010000 تومان

855000 تومان

760000 تومان

Buyuk Keban درجه هتل B.B

965000 تومان

1145000 تومان

875000 تومان

760000 تومان

Grand Hilarium درجه هتل B.B

965000 تومان

1145000 تومان

875000 تومان

760000 تومان

Park City درجه هتل B.B

995000 تومان

1225000 تومان

905000 تومان

760000 تومان

Eresin Taxim Premier درجه هتل B.B

1065000 تومان

1345000 تومان

999000 تومان

760000 تومان

Grand Oztanik درجه هتل B.B

1075000 تومان

1310000 تومان

990000 تومان

760000 تومان

Avantgarde Taksim درجه هتل B.B

1075000 تومان

1310000 تومان

990000 تومان

760000 تومان

Elite World Prestige درجه هتل B.B

1099000 تومان

1415000 تومان

999000 تومان

760000 تومان

Alkoclar Keban درجه هتل B.B

1099000 تومان

1415000 تومان

999000 تومان

760000 تومان

larespark درجه هتل B.B

1125000 تومان

1450000 تومان

985000 تومان

760000 تومان

Surmeli Istanbul درجه هتل B.B

1075000 تومان

1365000 تومان

985000 تومان

760000 تومان

Palazzo Donizetti درجه هتل B.B

1099000 تومان

1415000 تومان

945000 تومان

760000 تومان

Novotel Istanbul Bosphorus درجه هتل B.B

1125000 تومان

1465000 تومان

965000 تومان

760000 تومان

Doubletree Hilton Piyalepasa درجه هتل B.B

1145000 تومان

1499000 تومان

990000 تومان

760000 تومان

Point Taksim درجه هتل B.B

1195000 تومان

1599000 تومان

1045000 تومان

760000 تومان

Parma Taksim درجه هتل B.B

1235000 تومان

1675000 تومان

1015000 تومان

760000 تومان

Grand Cevahir درجه هتل B.B

1205000 تومان

1495000 تومان

1020000 تومان

760000 تومان

Elite World درجه هتل B.B

12450100 تومان

1690000 تومان

1020000 تومان

760000 تومان

Elysium Istanbul درجه هتل B.B

1310000 تومان

1815000 تومان

1010000 تومان

760000 تومان

Hilton Istanbul Bomonti درجه هتل B.B

1335000 تومان

1875000 تومان

1110000 تومان

760000 تومان

Hilton Bosphorus درجه هتل B.B

1495000 تومان

2595000 تومان

1155000 تومان

760000 تومان

Grand Hyatt درجه هتل B.B

1550000 تومان

2315000 تومان

1195000 تومان

760000 تومان

The Marmara Taksim درجه هتل B.B

1615000 تومان

2445000 تومان

760000 تومان

Swissotel The Bosphorus درجه هتل B.B

1625000 تومان

2445000 تومان

1205000 تومان

760000 تومان

Grand Milan
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

990000 تومان

کودک با تخت

845000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Orient
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

955000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1010000 تومان

کودک با تخت

855000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

955000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1010000 تومان

کودک با تخت

855000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Buyuk Keban
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1145000 تومان

کودک با تخت

875000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Hilarium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1145000 تومان

کودک با تخت

875000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Park City
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1225000 تومان

کودک با تخت

905000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Eresin Taxim Premier
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1065000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1345000 تومان

کودک با تخت

999000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1310000 تومان

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Avantgarde Taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1310000 تومان

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1099000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1415000 تومان

کودک با تخت

999000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1099000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1415000 تومان

کودک با تخت

999000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
larespark
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

کودک با تخت

985000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Surmeli Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1365000 تومان

کودک با تخت

985000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1099000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1415000 تومان

کودک با تخت

945000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Novotel Istanbul Bosphorus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1465000 تومان

کودک با تخت

965000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Doubletree Hilton Piyalepasa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1499000 تومان

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1599000 تومان

کودک با تخت

1045000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Parma Taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1235000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1675000 تومان

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1205000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1495000 تومان

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

12450100 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1690000 تومان

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Elysium Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1815000 تومان

کودک با تخت

1010000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hilton Istanbul Bomonti
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1335000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1875000 تومان

کودک با تخت

1110000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2595000 تومان

کودک با تخت

1155000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2315000 تومان

کودک با تخت

1195000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2445000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2445000 تومان

کودک با تخت

1205000 تومان

کودک بدون تخت

760000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول بهار 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت بر عهده آژانس ثبت نام کننده نمی باشد

: Air Line

Atlasglobal Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved