09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GRAND MILAN درجه هتل B.B

1830000 تومان

2360000 تومان

1735000 تومان

1320000 تومان

ARASH HOTEL HARBIYA درجه هتل B.B

1920000 تومان

2500000 تومان

1820000 تومان

1320000 تومان

WHITE MONARCH درجه هتل B.B

2035000 تومان

2730000 تومان

1940000 تومان

1320000 تومان

NEW CITY ISTANBUL درجه هتل B.B

2035000 تومان

2730000 تومان

1940000 تومان

1320000 تومان

VIZAN درجه هتل B.B

2035000 تومان

2730000 تومان

1940000 تومان

1320000 تومان

CUENTO TAKSIM درجه هتل B.B

2105000 تومان

2870000 تومان

1990000 تومان

1320000 تومان

CUMBALI PLAZA درجه هتل B.B

2105000 تومان

2870000 تومان

1990000 تومان

1320000 تومان

DORA درجه هتل B.B

2150000 تومان

2965000 تومان

1990000 تومان

1320000 تومان

ICON درجه هتل B.B

2150000 تومان

2965000 تومان

1990000 تومان

1320000 تومان

GOLDEN HILL درجه هتل B.B

2200000 تومان

3060000 تومان

2000000 تومان

1320000 تومان

PERA ROSE درجه هتل B.B

2360000 تومان

3380000 تومان

1975000 تومان

1320000 تومان

TAKSIM EXPRESS درجه هتل B.B

2500000 تومان

3660000 تومان

2075000 تومان

1320000 تومان

KONAK درجه هتل B.B

2550000 تومان

3735000 تومان

2130000 تومان

1320000 تومان

CARTOON درجه هتل B.B

2615000 تومان

3890000 تومان

2115000 تومان

1320000 تومان

GOLDEN AGE درجه هتل B.B

2685000 تومان

4000000 تومان

2185000 تومان

1320000 تومان

GREEN PARK درجه هتل B.B

2730000 تومان

4125000 تومان

2165000 تومان

1320000 تومان

ELITE WORLD درجه هتل B.B

2815000 تومان

4260000 تومان

2235000 تومان

1320000 تومان

CROWN PLAZA درجه هتل B.B

3080000 تومان

4790000 تومان

2395000 تومان

1320000 تومان

ELITE WORLD درجه هتل B.B

3475000 تومان

5575000 تومان

2550000 تومان

1320000 تومان

RADISSON BLU SISLI درجه هتل B.B

4260000 تومان

7160000 تومان

2975000 تومان

1320000 تومان

DIVAN ISTANBUL درجه هتل B.B

4260000 تومان

7160000 تومان

2975000 تومان

1320000 تومان

GRAND MILAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2360000 تومان

کودک با تخت

1735000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARASH HOTEL HARBIYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
WHITE MONARCH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
NEW CITY ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
VIZAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2870000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
CUMBALI PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2870000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
DORA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2965000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
ICON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2965000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN HILL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
PERA ROSE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3380000 تومان

کودک با تخت

1975000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
TAKSIM EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3660000 تومان

کودک با تخت

2075000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
KONAK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3735000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
CARTOON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2115000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN AGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2685000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4000000 تومان

کودک با تخت

2185000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4125000 تومان

کودک با تخت

2165000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELITE WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

2235000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELITE WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5575000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
RADISSON BLU SISLI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7160000 تومان

کودک با تخت

2975000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIVAN ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7160000 تومان

کودک با تخت

2975000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول پاییز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب 4 روز

تاریخ اعتبار

27و28و30 آبان ماه 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی نهار گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1830000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


1- پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

2- نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد .

3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و آژانس پارمیدا هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

4- پرداخت 70% علی الحساب در هنگام ثبت نام تور ضروری میباشد.

5- در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس با کانتر مربوطه هماهنگ نمائید.

6- کنترل اعتبار گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر می باشد.

** در صورت درخواست تعداد شبهای بیشتر با آژانس تماس حاصل فرمائید **

@value

: Air Line

Atlasglobal Airlines
  •  تور استانبول پاییز 97

    ,3 شب 4 روز

    27و28و30 آبان ماه 97

    قیمت : ,1830000تومان

    Atlasglobal Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved