09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Onura Tatil Koyu درجه هتل ALL
1610000 1840000 1350000 1090000 Standard
Rosso Verde درجه هتل ALL
1790000 2100000 1430000 1090000 Standard
PARIM AYAZ درجه هتل ALL
1850000 2170000 1470000 1090000 Standard
REXENS RESORT درجه هتل ALL
1880000 2210000 1490000 1090000 Standard
GREEN BEACH RESORT درجه هتل ALL
1890000 2230000 1490000 1090000
GREEN BEACH RESORT درجه هتل ALL
2020000 2420000 1550000 1090000 Standard
YELKEN MANDALINCI درجه هتل ALL
1950000 2310000 1520000 1090000 Standard
SANDANCE RESORT درجه هتل U.ALL
1950000 2310000 1520000 1090000
SANDANCE RESORT درجه هتل U.ALL
2040000 2450000 1560000 1090000
BODRUM BAY درجه هتل ALL
1990000 2380000 1540000 1090000
BODRUM BAY درجه هتل ALL
2060000 2480000 1570000 1090000 Standard
ISIS BODRUM RESORT درجه هتل U.ALL
2020000 2420000 1550000 1090000
ISIS BODRUM RESORT درجه هتل U.ALL
2130000 2590000 1600000 1090000
ISIS BODRUM RESORT درجه هتل U.ALL
2240000 2760000 1640000 1090000 Standard
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL
2060000 2480000 1570000 1090000 Standard LAND
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL
2130000 2590000 1600000 1090000 Standard SEA
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL
2130000 2590000 1600000 1090000
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL
2200000 2690000 1620000 1090000
DIAMOND OF BODRUM درجه هتل ALL
2080000 2520000 1580000 1090000 Standard LAND
DIAMOND OF BODRUM درجه هتل ALL
2200000 2690000 1620000 1090000 Standard SEA
ARMONIA HOLIDAY VILAGE درجه هتل ALL
2180000 2660000 1620000 1090000 Standard
KERVANSARAY BODRUM درجه هتل U.ALL
2180000 2660000 1620000 1090000 Standard VILAGE
KERVANSARAY BODRUM درجه هتل U.ALL
2290000 2830000 1660000 1090000 Standard
ERSAN RESORT درجه هتل ALL
2310000 2860000 1670000 1090000 Standard SIDE SEA
LA BLANCHE RESORT &SPA درجه هتل U.ALL
2330000 2890000 1670000 1090000 Standard
YASMIN BODRUM درجه هتل U.ALL
2390000 2990000 1700000 1090000 MUNDOS STD
YASMIN BODRUM درجه هتل U.ALL
2470000 3100000 1740000 1090000 MAIN STD
WOW BODROM درجه هتل U.ALL
2490000 3130000 1740000 1090000 MAIN Standard
BAIA BODRUM درجه هتل U.ALL
2630000 3340000 1810000 1090000 Standard
BAIA BODRUM درجه هتل U.ALL
2750000 3510000 1850000 1090000 Standard LAND
KEFALUKA RESORT درجه هتل U.ALL
2630000 3340000 1810000 1090000 Standard SEA
KEFALUKA RESORT درجه هتل U.ALL
2930000 3790000 1930000 1090000 Standard SEA
(KEFALUKA RESORT (4PAX درجه هتل U.ALL
2630000 2630000 1810000 1090000 CONNECTION ROOM
HILTON BODROM TURKBUKU درجه هتل U.ALL
2750000 3510000 1850000 1090000 ROH
RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL
5030000 6940000 2810000 1090000 DLX GARDEN
RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL
5260000 7280000 2900000 1090000 DLX SEA
RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL
5490000 7630000 3000000 1090000 PREMIUM SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1610000
نرخ اتاق 1 تخته
1840000
کودک با تخت
1350000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
کودک با تخت
1430000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1850000
نرخ اتاق 1 تخته
2170000
کودک با تخت
1470000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2210000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2230000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2020000
نرخ اتاق 1 تخته
2420000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
2310000
کودک با تخت
1520000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1950000
نرخ اتاق 1 تخته
2310000
کودک با تخت
1520000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2040000
نرخ اتاق 1 تخته
2450000
کودک با تخت
1560000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2380000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2060000
نرخ اتاق 1 تخته
2480000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2020000
نرخ اتاق 1 تخته
2420000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2130000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2760000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2060000
نرخ اتاق 1 تخته
2480000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2130000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2130000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2080000
نرخ اتاق 1 تخته
2520000
کودک با تخت
1580000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2200000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2660000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2180000
نرخ اتاق 1 تخته
2660000
کودک با تخت
1620000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard VILAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2830000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2310000
نرخ اتاق 1 تخته
2860000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard SIDE SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
2890000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2990000
کودک با تخت
1700000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
MUNDOS STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2470000
نرخ اتاق 1 تخته
3100000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3130000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3340000
کودک با تخت
1810000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2750000
نرخ اتاق 1 تخته
3510000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
3340000
کودک با تخت
1810000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2930000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
کودک با تخت
1930000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2630000
نرخ اتاق 1 تخته
2630000
کودک با تخت
1810000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
CONNECTION ROOM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2750000
نرخ اتاق 1 تخته
3510000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
ROH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5030000
نرخ اتاق 1 تخته
6940000
کودک با تخت
2810000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
DLX GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5260000
نرخ اتاق 1 تخته
7280000
کودک با تخت
2900000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
DLX SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5490000
نرخ اتاق 1 تخته
7630000
کودک با تخت
3000000
کودک بدون تخت
1090000
موقعیت مکانی
توضیحات
PREMIUM SEA

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم بهار 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه جمعه

روزهای برگشت

شنبه جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 خرداد 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی نهار شام راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.610.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Qeshm Airlines


تور 6 شب و 7 روزه:

رفت: 27 خرداد ساعت 02:00

برگشت: ساعت 04:00

___________________________________________

برای تور 7 شب هزینه یک شب اقامت اضافه، به نرخ پکیج اضافه می شود.

نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور بدروم بهار 96

    ,6 شب و 7 روز

    27 خرداد 96

    قیمت : ,1.610.000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved