09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Onura Tatil Koyu درجه هتل ALL

1610000 تومان

1840000 تومان

1350000 تومان

1090000 تومان

Standard
Rosso Verde درجه هتل ALL

1790000 تومان

2100000 تومان

1430000 تومان

1090000 تومان

Standard
PARIM AYAZ درجه هتل ALL

1850000 تومان

2170000 تومان

1470000 تومان

1090000 تومان

Standard
REXENS RESORT درجه هتل ALL

1880000 تومان

2210000 تومان

1490000 تومان

1090000 تومان

Standard
GREEN BEACH RESORT درجه هتل ALL

1890000 تومان

2230000 تومان

1490000 تومان

1090000 تومان

GREEN BEACH RESORT درجه هتل ALL

2020000 تومان

2420000 تومان

1550000 تومان

1090000 تومان

Standard
YELKEN MANDALINCI درجه هتل ALL

1950000 تومان

2310000 تومان

1520000 تومان

1090000 تومان

Standard
SANDANCE RESORT درجه هتل U.ALL

1950000 تومان

2310000 تومان

1520000 تومان

1090000 تومان

SANDANCE RESORT درجه هتل U.ALL

2040000 تومان

2450000 تومان

1560000 تومان

1090000 تومان

BODRUM BAY درجه هتل ALL

1990000 تومان

2380000 تومان

1540000 تومان

1090000 تومان

BODRUM BAY درجه هتل ALL

2060000 تومان

2480000 تومان

1570000 تومان

1090000 تومان

Standard
ISIS BODRUM RESORT درجه هتل U.ALL

2020000 تومان

2420000 تومان

1550000 تومان

1090000 تومان

ISIS BODRUM RESORT درجه هتل U.ALL

2130000 تومان

2590000 تومان

1600000 تومان

1090000 تومان

ISIS BODRUM RESORT درجه هتل U.ALL

2240000 تومان

2760000 تومان

1640000 تومان

1090000 تومان

Standard
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL

2060000 تومان

2480000 تومان

1570000 تومان

1090000 تومان

Standard LAND
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL

2130000 تومان

2590000 تومان

1600000 تومان

1090000 تومان

Standard SEA
ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL

2130000 تومان

2590000 تومان

1600000 تومان

1090000 تومان

ROYAL ASARLIK درجه هتل U.ALL

2200000 تومان

2690000 تومان

1620000 تومان

1090000 تومان

DIAMOND OF BODRUM درجه هتل ALL

2080000 تومان

2520000 تومان

1580000 تومان

1090000 تومان

Standard LAND
DIAMOND OF BODRUM درجه هتل ALL

2200000 تومان

2690000 تومان

1620000 تومان

1090000 تومان

Standard SEA
ARMONIA HOLIDAY VILAGE درجه هتل ALL

2180000 تومان

2660000 تومان

1620000 تومان

1090000 تومان

Standard
KERVANSARAY BODRUM درجه هتل U.ALL

2180000 تومان

2660000 تومان

1620000 تومان

1090000 تومان

Standard VILAGE
KERVANSARAY BODRUM درجه هتل U.ALL

2290000 تومان

2830000 تومان

1660000 تومان

1090000 تومان

Standard
ERSAN RESORT درجه هتل ALL

2310000 تومان

2860000 تومان

1670000 تومان

1090000 تومان

Standard SIDE SEA
LA BLANCHE RESORT &SPA درجه هتل U.ALL

2330000 تومان

2890000 تومان

1670000 تومان

1090000 تومان

Standard
YASMIN BODRUM درجه هتل U.ALL

2390000 تومان

2990000 تومان

1700000 تومان

1090000 تومان

MUNDOS STD
YASMIN BODRUM درجه هتل U.ALL

2470000 تومان

3100000 تومان

1740000 تومان

1090000 تومان

MAIN STD
WOW BODROM درجه هتل U.ALL

2490000 تومان

3130000 تومان

1740000 تومان

1090000 تومان

MAIN Standard
BAIA BODRUM درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

3340000 تومان

1810000 تومان

1090000 تومان

Standard
BAIA BODRUM درجه هتل U.ALL

2750000 تومان

3510000 تومان

1850000 تومان

1090000 تومان

Standard LAND
KEFALUKA RESORT درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

3340000 تومان

1810000 تومان

1090000 تومان

Standard SEA
KEFALUKA RESORT درجه هتل U.ALL

2930000 تومان

3790000 تومان

1930000 تومان

1090000 تومان

Standard SEA
(KEFALUKA RESORT (4PAX درجه هتل U.ALL

2630000 تومان

2630000 تومان

1810000 تومان

1090000 تومان

CONNECTION ROOM
HILTON BODROM TURKBUKU درجه هتل U.ALL

2750000 تومان

3510000 تومان

1850000 تومان

1090000 تومان

ROH
RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL

5030000 تومان

6940000 تومان

2810000 تومان

1090000 تومان

DLX GARDEN
RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL

5260000 تومان

7280000 تومان

2900000 تومان

1090000 تومان

DLX SEA
RIXOS PREMIUM درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

7630000 تومان

3000000 تومان

1090000 تومان

PREMIUM SEA
Onura Tatil Koyu
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1840000 تومان

کودک با تخت

1350000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rosso Verde
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

کودک با تخت

1430000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
PARIM AYAZ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2170000 تومان

کودک با تخت

1470000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
REXENS RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2230000 تومان

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN BEACH RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2420000 تومان

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
YELKEN MANDALINCI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2310000 تومان

کودک با تخت

1520000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
SANDANCE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2310000 تومان

کودک با تخت

1520000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
SANDANCE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2450000 تومان

کودک با تخت

1560000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
BODRUM BAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2380000 تومان

کودک با تخت

1540000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
BODRUM BAY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2480000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ISIS BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2420000 تومان

کودک با تخت

1550000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ISIS BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ISIS BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2760000 تومان

کودک با تخت

1640000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2480000 تومان

کودک با تخت

1570000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2590000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIAMOND OF BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2520000 تومان

کودک با تخت

1580000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIAMOND OF BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARMONIA HOLIDAY VILAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2660000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2660000 تومان

کودک با تخت

1620000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2830000 تومان

کودک با تخت

1660000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
ERSAN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2860000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
LA BLANCHE RESORT &SPA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
YASMIN BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

1700000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
YASMIN BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3100000 تومان

کودک با تخت

1740000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW BODROM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3130000 تومان

کودک با تخت

1740000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
BAIA BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
BAIA BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3510000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
KEFALUKA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
KEFALUKA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
(KEFALUKA RESORT (4PAX
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2630000 تومان

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
HILTON BODROM TURKBUKU
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3510000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6940000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7280000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7630000 تومان

کودک با تخت

3000000 تومان

کودک بدون تخت

1090000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم بهار 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه جمعه

روزهای برگشت

شنبه جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 خرداد 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی نهار شام راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.610.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Qeshm Airlines


تور 6 شب و 7 روزه:

رفت: 27 خرداد ساعت 02:00

برگشت: ساعت 04:00

___________________________________________

برای تور 7 شب هزینه یک شب اقامت اضافه، به نرخ پکیج اضافه می شود.

نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور بدروم بهار 96

    ,6 شب و 7 روز

    27 خرداد 96

    قیمت : ,1.610.000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved