09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Rosso Verde درجه هتل ALL
2520000 2960000 2020000 1690000 Standard
Yelken Mandalinci درجه هتل ALL
2840000 3330000 2260000 1690000 Standard
Green Beach Resort درجه هتل ALL
2790000 3260000 2250000 1690000 Club Standard
Green Beach Resort درجه هتل ALL
2860000 3360000 2270000 1690000 Standard
Rexene Resort درجه هتل ALL
2840000 3330000 2260000 1690000 Standard
Onura Holiday Village درجه هتل ALL
2910000 3430000 2290000 1690000 Standard
diamond Of Bodrum درجه هتل ALL
2950000 3500000 2310000 1690000 Standard Land View
diamond Of Bodrum درجه هتل ALL
3070000 3670000 2360000 1690000 Standard Sea View
Golden Age درجه هتل ALL
3160000 3810000 2400000 1690000 Anex Room
Golden Age درجه هتل ALL
3270000 3980000 2450000 1690000 Standard
Bodrum Bay درجه هتل ALL
3180000 3840000 2410000 1690000 Club Standard
Bodrum Bay درجه هتل ALL
3270000 3980000 2450000 1690000 Standard
Parkim Ayaz درجه هتل ALL
3230000 3910000 2430000 1690000 Standard
Isis Bodrum Resort درجه هتل U.ALL
3410000 4190000 2500000 1690000 Club STD Land View
Isis Bodrum Resort درجه هتل U.ALL
3520000 4360000 2550000 1690000 Club Standard Sea View
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL
3500000 4320000 2540000 1690000 Standard Land View
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL
3570000 4430000 2570000 1690000 Standard Sea View
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL
3570000 4430000 2570000 1690000 Relax Room
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL
3640000 4530000 2600000 1690000 Relax Room Sea View
Sundance Resort درجه هتل U.ALL
3520000 4360000 2550000 1690000 ُُStandard :and View
Sundance Resort درجه هتل U.ALL
3640000 4530000 2600000 1690000 Standard Sea View
Kervansaray Bodrum درجه هتل U.ALL
3550000 4390000 2560000 1690000 Standard Village
Kervansaray Bodrum درجه هتل U.ALL
3660000 456000 2610000 1690000 Standard
Yasmin Bodrum درجه هتل U.ALL
3620000 4500000 2590000 1690000 Myndos Standard
Yasmin Bodrum درجه هتل U.ALL
3840000 4840000 2680000 1690000 Main Standard Room
Armonia Holiday Village درجه هتل ALL
3680000 4600000 2620000 1690000 Standard
La Blanche Resort & Spa درجه هتل U.ALL
3870000 4870000 2690000 1690000 Standard
La Blanche Island درجه هتل U.ALL
3910000 4940000 2710000 1690000 Standard
Baia Bodrum درجه هتل U.ALL
4420000 5700000 2920000 1690000 Standard Land View
Baia Bodrum درجه هتل U.ALL
4530000 5870000 2970000 1690000 Standard Sea View
WOW Bodrum Resort درجه هتل U.ALL
4550000 5900000 2980000 1690000 Standard
Xanadu Island Resort درجه هتل ALL
4600000 5970000 3000000 1690000 Courtyard Suite
Xanadu Island Resort درجه هتل ALL
4830000 6310000 3090000 1690000 Sunset Suite
Kefaluka Resort درجه هتل U.ALL
4990000 6550000 3160000 1690000 Standard Sea View
Kefaluka Resort درجه هتل U.ALL
5170000 6830000 3240000 1690000 Deluxe Room
Hilton Bodrum Turkbuku درجه هتل U.ALL
6200000 8370000 3670000 1690000 Guest Room R.O.H
Vogue Bodrum درجه هتل U.ALL
6220000 8400000 3670000 1690000 Superior Land View
Vogue Bodrum درجه هتل U.ALL
6660000 9060000 3860000 1690000 Superior Sea View
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
7230000 9910000 4090000 1690000 Deluxe Garden View
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
7460000 10260000 4190000 1690000 Deluxe Room Sea View
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
7680000 10600000 4280000 1690000 Premium Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
2960000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3330000
کودک با تخت
2260000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
3260000
کودک با تخت
2250000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Club Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2860000
نرخ اتاق 1 تخته
3360000
کودک با تخت
2270000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2840000
نرخ اتاق 1 تخته
3330000
کودک با تخت
2260000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2910000
نرخ اتاق 1 تخته
3430000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2950000
نرخ اتاق 1 تخته
3500000
کودک با تخت
2310000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Land View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3070000
نرخ اتاق 1 تخته
3670000
کودک با تخت
2360000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3160000
نرخ اتاق 1 تخته
3810000
کودک با تخت
2400000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Anex Room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3270000
نرخ اتاق 1 تخته
3980000
کودک با تخت
2450000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3180000
نرخ اتاق 1 تخته
3840000
کودک با تخت
2410000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Club Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3270000
نرخ اتاق 1 تخته
3980000
کودک با تخت
2450000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3230000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
کودک با تخت
2430000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3410000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2500000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Club STD Land View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3520000
نرخ اتاق 1 تخته
4360000
کودک با تخت
2550000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Club Standard Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3500000
نرخ اتاق 1 تخته
4320000
کودک با تخت
2540000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Land View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3570000
نرخ اتاق 1 تخته
4430000
کودک با تخت
2570000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3570000
نرخ اتاق 1 تخته
4430000
کودک با تخت
2570000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Relax Room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3640000
نرخ اتاق 1 تخته
4530000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Relax Room Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3520000
نرخ اتاق 1 تخته
4360000
کودک با تخت
2550000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
ُُStandard :and View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3640000
نرخ اتاق 1 تخته
4530000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3550000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
کودک با تخت
2560000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Village
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3660000
نرخ اتاق 1 تخته
456000
کودک با تخت
2610000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3620000
نرخ اتاق 1 تخته
4500000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Myndos Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3840000
نرخ اتاق 1 تخته
4840000
کودک با تخت
2680000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Main Standard Room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3680000
نرخ اتاق 1 تخته
4600000
کودک با تخت
2620000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3870000
نرخ اتاق 1 تخته
4870000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3910000
نرخ اتاق 1 تخته
4940000
کودک با تخت
2710000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4420000
نرخ اتاق 1 تخته
5700000
کودک با تخت
2920000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Land View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4530000
نرخ اتاق 1 تخته
5870000
کودک با تخت
2970000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
5900000
کودک با تخت
2980000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4600000
نرخ اتاق 1 تخته
5970000
کودک با تخت
3000000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Courtyard Suite
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4830000
نرخ اتاق 1 تخته
6310000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Sunset Suite
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4990000
نرخ اتاق 1 تخته
6550000
کودک با تخت
3160000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5170000
نرخ اتاق 1 تخته
6830000
کودک با تخت
3240000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6200000
نرخ اتاق 1 تخته
8370000
کودک با تخت
3670000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Guest Room R.O.H
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6220000
نرخ اتاق 1 تخته
8400000
کودک با تخت
3670000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Land View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6660000
نرخ اتاق 1 تخته
9060000
کودک با تخت
3860000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7230000
نرخ اتاق 1 تخته
9910000
کودک با تخت
4090000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Garden View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7460000
نرخ اتاق 1 تخته
10260000
کودک با تخت
4190000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room Sea View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7680000
نرخ اتاق 1 تخته
10600000
کودک با تخت
4280000
کودک بدون تخت
1690000
موقعیت مکانی
توضیحات
Premium Sea View

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم تابستان 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

3 الی 9 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2520000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Turkish Airlines


رفت: 3 تیر ساعت 05:00

برگشت: 9 تیر ساعت 23:00

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، پرواز مستقیم به ازمیر، 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل، بیمه مسافرتی سامان، لیدر فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت بدروم + یک گشت مرکز خرید SOKE

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.

: Air Line

Turkish Airlines
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved