لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2520000 تومان
2960000 تومان
2020000 تومان
1690000 تومان
Standard
2840000 تومان
3330000 تومان
2260000 تومان
1690000 تومان
Standard
2790000 تومان
3260000 تومان
2250000 تومان
1690000 تومان
Club Standard
2860000 تومان
3360000 تومان
2270000 تومان
1690000 تومان
Standard
2840000 تومان
3330000 تومان
2260000 تومان
1690000 تومان
Standard
2910000 تومان
3430000 تومان
2290000 تومان
1690000 تومان
Standard
2950000 تومان
3500000 تومان
2310000 تومان
1690000 تومان
Standard Land View
3070000 تومان
3670000 تومان
2360000 تومان
1690000 تومان
Standard Sea View
3160000 تومان
3810000 تومان
2400000 تومان
1690000 تومان
Anex Room
3270000 تومان
3980000 تومان
2450000 تومان
1690000 تومان
Standard
3180000 تومان
3840000 تومان
2410000 تومان
1690000 تومان
Club Standard
3270000 تومان
3980000 تومان
2450000 تومان
1690000 تومان
Standard
3230000 تومان
3910000 تومان
2430000 تومان
1690000 تومان
Standard
3410000 تومان
4190000 تومان
2500000 تومان
1690000 تومان
Club STD Land View
3520000 تومان
4360000 تومان
2550000 تومان
1690000 تومان
Club Standard Sea View
3500000 تومان
4320000 تومان
2540000 تومان
1690000 تومان
Standard Land View
3570000 تومان
4430000 تومان
2570000 تومان
1690000 تومان
Standard Sea View
3570000 تومان
4430000 تومان
2570000 تومان
1690000 تومان
Relax Room
3640000 تومان
4530000 تومان
2600000 تومان
1690000 تومان
Relax Room Sea View
3520000 تومان
4360000 تومان
2550000 تومان
1690000 تومان
ُُStandard :and View
3640000 تومان
4530000 تومان
2600000 تومان
1690000 تومان
Standard Sea View
3550000 تومان
4390000 تومان
2560000 تومان
1690000 تومان
Standard Village
3660000 تومان
456000 تومان
2610000 تومان
1690000 تومان
Standard
3620000 تومان
4500000 تومان
2590000 تومان
1690000 تومان
Myndos Standard
3840000 تومان
4840000 تومان
2680000 تومان
1690000 تومان
Main Standard Room
3680000 تومان
4600000 تومان
2620000 تومان
1690000 تومان
Standard
3870000 تومان
4870000 تومان
2690000 تومان
1690000 تومان
Standard
3910000 تومان
4940000 تومان
2710000 تومان
1690000 تومان
Standard
Baia Bodrum
5
U.ALL
4420000 تومان
5700000 تومان
2920000 تومان
1690000 تومان
Standard Land View
Baia Bodrum
5
U.ALL
4530000 تومان
5870000 تومان
2970000 تومان
1690000 تومان
Standard Sea View
4550000 تومان
5900000 تومان
2980000 تومان
1690000 تومان
Standard
4600000 تومان
5970000 تومان
3000000 تومان
1690000 تومان
Courtyard Suite
4830000 تومان
6310000 تومان
3090000 تومان
1690000 تومان
Sunset Suite
4990000 تومان
6550000 تومان
3160000 تومان
1690000 تومان
Standard Sea View
5170000 تومان
6830000 تومان
3240000 تومان
1690000 تومان
Deluxe Room
6200000 تومان
8370000 تومان
3670000 تومان
1690000 تومان
Guest Room R.O.H
Vogue Bodrum
5
U.ALL
6220000 تومان
8400000 تومان
3670000 تومان
1690000 تومان
Superior Land View
Vogue Bodrum
5
U.ALL
6660000 تومان
9060000 تومان
3860000 تومان
1690000 تومان
Superior Sea View
7230000 تومان
9910000 تومان
4090000 تومان
1690000 تومان
Deluxe Garden View
7460000 تومان
10260000 تومان
4190000 تومان
1690000 تومان
Deluxe Room Sea View
7680000 تومان
10600000 تومان
4280000 تومان
1690000 تومان
Premium Sea View
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Club Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Land View
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Anex Room
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Club Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Club STD Land View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Club Standard Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Land View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Relax Room
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Relax Room Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ُُStandard :and View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4530000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Village
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

456000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Myndos Standard
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Main Standard Room
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Land View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Courtyard Suite
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Sunset Suite
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Standard Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Guest Room R.O.H
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Land View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Garden View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Deluxe Room Sea View
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Premium Sea View

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم تابستان 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

3 الی 9 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2520000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Turkish Airlines


رفت: 3 تیر ساعت 05:00

برگشت: 9 تیر ساعت 23:00

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، پرواز مستقیم به ازمیر، 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل، بیمه مسافرتی سامان، لیدر فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت بدروم + یک گشت مرکز خرید SOKE

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.

: Air Line

Turkish Airlines
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines