لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Rosso Verde درجه هتل ALL

2520000 تومان

2960000 تومان

2020000 تومان

1690000 تومان

Standard
Yelken Mandalinci درجه هتل ALL

2840000 تومان

3330000 تومان

2260000 تومان

1690000 تومان

Standard
Green Beach Resort درجه هتل ALL

2790000 تومان

3260000 تومان

2250000 تومان

1690000 تومان

Club Standard
Green Beach Resort درجه هتل ALL

2860000 تومان

3360000 تومان

2270000 تومان

1690000 تومان

Standard
Rexene Resort درجه هتل ALL

2840000 تومان

3330000 تومان

2260000 تومان

1690000 تومان

Standard
Onura Holiday Village درجه هتل ALL

2910000 تومان

3430000 تومان

2290000 تومان

1690000 تومان

Standard
diamond Of Bodrum درجه هتل ALL

2950000 تومان

3500000 تومان

2310000 تومان

1690000 تومان

Standard Land View
diamond Of Bodrum درجه هتل ALL

3070000 تومان

3670000 تومان

2360000 تومان

1690000 تومان

Standard Sea View
Golden Age درجه هتل ALL

3160000 تومان

3810000 تومان

2400000 تومان

1690000 تومان

Anex Room
Golden Age درجه هتل ALL

3270000 تومان

3980000 تومان

2450000 تومان

1690000 تومان

Standard
Bodrum Bay درجه هتل ALL

3180000 تومان

3840000 تومان

2410000 تومان

1690000 تومان

Club Standard
Bodrum Bay درجه هتل ALL

3270000 تومان

3980000 تومان

2450000 تومان

1690000 تومان

Standard
Parkim Ayaz درجه هتل ALL

3230000 تومان

3910000 تومان

2430000 تومان

1690000 تومان

Standard
Isis Bodrum Resort درجه هتل U.ALL

3410000 تومان

4190000 تومان

2500000 تومان

1690000 تومان

Club STD Land View
Isis Bodrum Resort درجه هتل U.ALL

3520000 تومان

4360000 تومان

2550000 تومان

1690000 تومان

Club Standard Sea View
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL

3500000 تومان

4320000 تومان

2540000 تومان

1690000 تومان

Standard Land View
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL

3570000 تومان

4430000 تومان

2570000 تومان

1690000 تومان

Standard Sea View
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL

3570000 تومان

4430000 تومان

2570000 تومان

1690000 تومان

Relax Room
Royal Asarlik Beach درجه هتل U.ALL

3640000 تومان

4530000 تومان

2600000 تومان

1690000 تومان

Relax Room Sea View
Sundance Resort درجه هتل U.ALL

3520000 تومان

4360000 تومان

2550000 تومان

1690000 تومان

ُُStandard :and View
Sundance Resort درجه هتل U.ALL

3640000 تومان

4530000 تومان

2600000 تومان

1690000 تومان

Standard Sea View
Kervansaray Bodrum درجه هتل U.ALL

3550000 تومان

4390000 تومان

2560000 تومان

1690000 تومان

Standard Village
Kervansaray Bodrum درجه هتل U.ALL

3660000 تومان

456000 تومان

2610000 تومان

1690000 تومان

Standard
Yasmin Bodrum درجه هتل U.ALL

3620000 تومان

4500000 تومان

2590000 تومان

1690000 تومان

Myndos Standard
Yasmin Bodrum درجه هتل U.ALL

3840000 تومان

4840000 تومان

2680000 تومان

1690000 تومان

Main Standard Room
Armonia Holiday Village درجه هتل ALL

3680000 تومان

4600000 تومان

2620000 تومان

1690000 تومان

Standard
La Blanche Resort & Spa درجه هتل U.ALL

3870000 تومان

4870000 تومان

2690000 تومان

1690000 تومان

Standard
La Blanche Island درجه هتل U.ALL

3910000 تومان

4940000 تومان

2710000 تومان

1690000 تومان

Standard
Baia Bodrum درجه هتل U.ALL

4420000 تومان

5700000 تومان

2920000 تومان

1690000 تومان

Standard Land View
Baia Bodrum درجه هتل U.ALL

4530000 تومان

5870000 تومان

2970000 تومان

1690000 تومان

Standard Sea View
WOW Bodrum Resort درجه هتل U.ALL

4550000 تومان

5900000 تومان

2980000 تومان

1690000 تومان

Standard
Xanadu Island Resort درجه هتل ALL

4600000 تومان

5970000 تومان

3000000 تومان

1690000 تومان

Courtyard Suite
Xanadu Island Resort درجه هتل ALL

4830000 تومان

6310000 تومان

3090000 تومان

1690000 تومان

Sunset Suite
Kefaluka Resort درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6550000 تومان

3160000 تومان

1690000 تومان

Standard Sea View
Kefaluka Resort درجه هتل U.ALL

5170000 تومان

6830000 تومان

3240000 تومان

1690000 تومان

Deluxe Room
Hilton Bodrum Turkbuku درجه هتل U.ALL

6200000 تومان

8370000 تومان

3670000 تومان

1690000 تومان

Guest Room R.O.H
Vogue Bodrum درجه هتل U.ALL

6220000 تومان

8400000 تومان

3670000 تومان

1690000 تومان

Superior Land View
Vogue Bodrum درجه هتل U.ALL

6660000 تومان

9060000 تومان

3860000 تومان

1690000 تومان

Superior Sea View
Rixos Premium درجه هتل U.ALL

7230000 تومان

9910000 تومان

4090000 تومان

1690000 تومان

Deluxe Garden View
Rixos Premium درجه هتل U.ALL

7460000 تومان

10260000 تومان

4190000 تومان

1690000 تومان

Deluxe Room Sea View
Rixos Premium درجه هتل U.ALL

7680000 تومان

10600000 تومان

4280000 تومان

1690000 تومان

Premium Sea View
Rosso Verde
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2960000 تومان

کودک با تخت

2020000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Yelken Mandalinci
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

کودک با تخت

2260000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3260000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3360000 تومان

کودک با تخت

2270000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rexene Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

کودک با تخت

2260000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Onura Holiday Village
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3430000 تومان

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
diamond Of Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3500000 تومان

کودک با تخت

2310000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
diamond Of Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

کودک با تخت

2360000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Age
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3810000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Age
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3980000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Bodrum Bay
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3840000 تومان

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Bodrum Bay
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3980000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Parkim Ayaz
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

کودک با تخت

2430000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Isis Bodrum Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Isis Bodrum Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4360000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4320000 تومان

کودک با تخت

2540000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4430000 تومان

کودک با تخت

2570000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4430000 تومان

کودک با تخت

2570000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4530000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sundance Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4360000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sundance Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4530000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

کودک با تخت

2560000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

456000 تومان

کودک با تخت

2610000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4840000 تومان

کودک با تخت

2680000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Armonia Holiday Village
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
La Blanche Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4870000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
La Blanche Island
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4940000 تومان

کودک با تخت

2710000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baia Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5700000 تومان

کودک با تخت

2920000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baia Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5870000 تومان

کودک با تخت

2970000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
WOW Bodrum Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5900000 تومان

کودک با تخت

2980000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Xanadu Island Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5970000 تومان

کودک با تخت

3000000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Xanadu Island Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6310000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kefaluka Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

کودک با تخت

3160000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kefaluka Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6830000 تومان

کودک با تخت

3240000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hilton Bodrum Turkbuku
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8370000 تومان

کودک با تخت

3670000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Vogue Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8400000 تومان

کودک با تخت

3670000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Vogue Bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9060000 تومان

کودک با تخت

3860000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9910000 تومان

کودک با تخت

4090000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10260000 تومان

کودک با تخت

4190000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10600000 تومان

کودک با تخت

4280000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم تابستان 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

3 الی 9 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2520000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Turkish Airlines


رفت: 3 تیر ساعت 05:00

برگشت: 9 تیر ساعت 23:00

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، پرواز مستقیم به ازمیر، 6 شب اقامت در هتل طبق سرویس هتل، بیمه مسافرتی سامان، لیدر فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت بدروم + یک گشت مرکز خرید SOKE

مدارک لازم: اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

@value

: Air Line

Turkish Airlines
 • تور کوش آداسی 27 خرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  27 خرداد الی 2 تیر

  قیمت : ,1550000تومان

  Turkish Airlines
 • تور آنتالیا 6 مرداد 96

  ,6 شب و 7 روز

  6 مرداد

  قیمت : ,1990000تومان

  Corendon Airlines