09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Blue Bay's Hotel درجه هتل ALL

3795000 تومان

4895000 تومان

1595000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
Blue Bay's Hotel درجه هتل ALL

3895000 تومان

4995000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
LABRANDA MERES درجه هتل ALL

4195000 تومان

5295000 تومان

1595000 تومان

1595000 تومان

GARDEN
LABRANDA MERES درجه هتل ALL

4295000 تومان

5395000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
LABRANDA MERES درجه هتل ALL

4395000 تومان

5495000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
GREEN NATURE RESORT درجه هتل ALL

4295000 تومان

5395000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

CLUB
GREEN NATURE RESORT درجه هتل ALL

4395000 تومان

5495000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

STD
GREEN NATURE DIAMOND درجه هتل ALL

4495000 تومان

5895000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
GREEN NATURE DIAMOND درجه هتل ALL

4595000 تومان

5995000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

SIDE SEA
GREEN NATURE DIAMOND درجه هتل ALL

4695000 تومان

6095000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
CASA DE MARIS درجه هتل ALL

4695000 تومان

5895000 تومان

1695000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
CASA DE MARIS درجه هتل ALL

4795000 تومان

5995000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

SIDE SEA
CASA DE MARIS درجه هتل ALL

4895000 تومان

6095000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
SENTIDO ORKA درجه هتل ALL

4995000 تومان

7295000 تومان

1795000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
SENTIDO ORKA درجه هتل ALL

5195000 تومان

7495000 تومان

1895000 تومان

1595000 تومان

SIDE SEA
SENTIDO ORKA درجه هتل ALL

5395000 تومان

7695000 تومان

1995000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
MARTI RESORT درجه هتل ALL

5495000 تومان

7695000 تومان

1995000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
MARTI RESORT درجه هتل ALL

5695000 تومان

7895000 تومان

2095000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
D RESORT GRAND AZUR درجه هتل U.ALL

7795000 تومان

1095000 تومان

2095000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
D RESORT GRAND AZUR درجه هتل U.ALL

8095000 تومان

1195000 تومان

2195000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
HILTON SARIGERME درجه هتل U.ALL

9495000 تومان

1295000 تومان

2295000 تومان

1595000 تومان

LAND VIEW
HILTON SARIGERME درجه هتل U.ALL

9695000 تومان

1395000 تومان

2395000 تومان

1595000 تومان

SEA VIEW
Blue Bay's Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
Blue Bay's Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
LABRANDA MERES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
LABRANDA MERES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
LABRANDA MERES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

کودک با تخت

1895000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

کودک با تخت

1895000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
SENTIDO ORKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
SENTIDO ORKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

کودک با تخت

1895000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
SENTIDO ORKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7695000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7695000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7895000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
D RESORT GRAND AZUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1095000 تومان

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
D RESORT GRAND AZUR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1195000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
HILTON SARIGERME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1295000 تومان

کودک با تخت

2295000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
HILTON SARIGERME
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1395000 تومان

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مارماریس 4 خرداد 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

4 خرداد 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3790000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

مارماریس

خط هوایی

Ata air


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

یک گشت رایگان شهری

این پکیج شامل 250.000 هزار تومان افزایش نرخ می باشد

: Air Line

Ata air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved