لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
3795000 تومان
4895000 تومان
1595000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
3895000 تومان
4995000 تومان
1695000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
4195000 تومان
5295000 تومان
1595000 تومان
1595000 تومان
GARDEN
4295000 تومان
5395000 تومان
1695000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
4395000 تومان
5495000 تومان
1795000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
4295000 تومان
5395000 تومان
1695000 تومان
1595000 تومان
CLUB
4395000 تومان
5495000 تومان
1795000 تومان
1595000 تومان
STD
4495000 تومان
5895000 تومان
1695000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
4595000 تومان
5995000 تومان
1795000 تومان
1595000 تومان
SIDE SEA
4695000 تومان
6095000 تومان
1895000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
4695000 تومان
5895000 تومان
1695000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
4795000 تومان
5995000 تومان
1795000 تومان
1595000 تومان
SIDE SEA
4895000 تومان
6095000 تومان
1895000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
4995000 تومان
7295000 تومان
1795000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
5195000 تومان
7495000 تومان
1895000 تومان
1595000 تومان
SIDE SEA
5395000 تومان
7695000 تومان
1995000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
5495000 تومان
7695000 تومان
1995000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
5695000 تومان
7895000 تومان
2095000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
7795000 تومان
1095000 تومان
2095000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
8095000 تومان
1195000 تومان
2195000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
9495000 تومان
1295000 تومان
2295000 تومان
1595000 تومان
LAND VIEW
9695000 تومان
1395000 تومان
2395000 تومان
1595000 تومان
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SIDE SEA
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SIDE SEA
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SIDE SEA
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA VIEW

نام تور برنامه ریزی شده

تور مارماریس 4 خرداد 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

4 خرداد 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3790000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

مارماریس

خط هوایی

Ata air


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

یک گشت رایگان شهری

این پکیج شامل 250.000 هزار تومان افزایش نرخ می باشد

: Air Line

Ata air