لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Santur kushadasi درجه هتل H.B

1550000 تومان

1680000 تومان

1410000 تومان

1190000 تومان

STANDARD
Belmare درجه هتل ALL

1900000 تومان

2160000 تومان

1640000 تومان

1190000 تومان

STANDARD
Vista Hill درجه هتل ALL

2150000 تومان

2530000 تومان

1760000 تومان

1190000 تومان

STANDARD LAND
Vista Hill درجه هتل ALL

2240000 تومان

2670000 تومان

1810000 تومان

1190000 تومان

STD SEA
Aria Claros Beach Spa درجه هتل ALL

2260000 تومان

2700000 تومان

1820000 تومان

1190000 تومان

CLUB ROOM LAND VIWE
Aria Claros Beach Spa درجه هتل ALL

2490000 تومان

3320000 تومان

1930000 تومان

1190000 تومان

MAIN BUILDING DLX LAND
Aria Claros Beach Spa درجه هتل ALL

2600000 تومان

3520000 تومان

1990000 تومان

1190000 تومان

MAIN BUILDING DLX SEA
Korumar درجه هتل ALL

2280000 تومان

2830000 تومان

1830000 تومان

1190000 تومان

STANDARD LAND
Ephesus Princess درجه هتل ALL

2330000 تومان

2810000 تومان

1850000 تومان

1190000 تومان

STD
Fantasia درجه هتل ALL

2330000 تومان

2810000 تومان

1850000 تومان

1190000 تومان

STD
Palm Wings درجه هتل ALL

2400000 تومان

2910000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

STD
Palm Wings Ephesus درجه هتل U.ALL

2620000 تومان

3250000 تومان

2000000 تومان

1190000 تومان

STANDARD
DoubleTree Hilton Kusadasi درجه هتل ALL

2400000 تومان

2910000 تومان

1890000 تومان

1190000 تومان

STANDARD
Ramada Resort درجه هتل ALL

2470000 تومان

3010000 تومان

1920000 تومان

1190000 تومان

Superior Land View
Ramada Resort درجه هتل ALL

2530000 تومان

3110000 تومان

1960000 تومان

1190000 تومان

Superior Side Sea
Tusan درجه هتل ALL

2530000 تومان

1960000 تومان

1190000 تومان

MAIN DLX LAND
Tusan درجه هتل ALL

2650000 تومان

3280000 تومان

2010000 تومان

1190000 تومان

MAIN DLX SEA
Richmond Ephesus درجه هتل ALL

2560000 تومان

3150000 تومان

1970000 تومان

1190000 تومان

CLUB ROOM/LAND VIEW
Richmond Ephesus درجه هتل ALL

2670000 تومان

3320000 تومان

2020000 تومان

1190000 تومان

STD SEA
Le Bleu Kusadasi درجه هتل U.ALL

2560000 تومان

3150000 تومان

1970000 تومان

1190000 تومان

STANDARD LAND VIEW
Le Bleu Kusadasi درجه هتل U.ALL

2670000 تومان

3320000 تومان

2020000 تومان

1190000 تومان

STANDARD SEA VIEW
Pine Bay درجه هتل ALL

2850000 تومان

3740000 تومان

2110000 تومان

1190000 تومان

CLUB STD
Pine Bay درجه هتل ALL

2900000 تومان

3810000 تومان

2140000 تومان

1190000 تومان

MAIN STD
Aqua Fantasy درجه هتل ALL

3350000 تومان

4340000 تومان

2360000 تومان

1190000 تومان

STD
Sunis Efes Royal Resort درجه هتل U.ALL

3460000 تومان

4510000 تومان

2420000 تومان

1190000 تومان

EFES STRD SIDE LAND VIEW
Sunis Efes Royal Resort درجه هتل U.ALL

3510000 تومان

4570000 تومان

2440000 تومان

1190000 تومان

EFES STRD SIDE SEA VIEW
Santur kushadasi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1680000 تومان

کودک با تخت

1410000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Belmare
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2160000 تومان

کودک با تخت

1640000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Vista Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2530000 تومان

کودک با تخت

1760000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Vista Hill
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2670000 تومان

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Aria Claros Beach Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Aria Claros Beach Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Aria Claros Beach Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3520000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Korumar
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2830000 تومان

کودک با تخت

1830000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ephesus Princess
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2810000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fantasia
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2810000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Palm Wings
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Palm Wings Ephesus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
DoubleTree Hilton Kusadasi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2910000 تومان

کودک با تخت

1890000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3010000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3110000 تومان

کودک با تخت

1960000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Tusan
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

1960000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Tusan
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3280000 تومان

کودک با تخت

2010000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Richmond Ephesus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

کودک با تخت

1970000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Richmond Ephesus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

2020000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Le Bleu Kusadasi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

کودک با تخت

1970000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Le Bleu Kusadasi
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

2020000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pine Bay
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3740000 تومان

کودک با تخت

2110000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Pine Bay
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3810000 تومان

کودک با تخت

2140000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Aqua Fantasy
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4340000 تومان

کودک با تخت

2360000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sunis Efes Royal Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4510000 تومان

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sunis Efes Royal Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4570000 تومان

کودک با تخت

2440000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی 27 خرداد 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 خرداد الی 2 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی شام راهنمای تور گشت خرید گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1550000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Turkish Airlines


رفت 27 خرداد ساعت 05:00 و برگشت 2 تیر ساعت 23:00 با پرواز ترکیش

-------------------------------

فرودگاه ازمیر- فاصله فرودگاه تا کوش آداسی به صورت زمینی حدودا یک ساعت می باشد

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، اقامت در هتل طبق سرویس هتل، بیمه مسافرتی سامان، لیدر فارسی زبان- ترانسفر فرودگاهی

یک گشت رایگان کوش آداسی + یک گشت مرکز خرید ازمیر

@value

: Air Line

Turkish Airlines
  • تور آنتالیا 6 مرداد 96

    ,6 شب و 7 روز

    6 مرداد

    قیمت : ,1990000تومان

    Corendon Airlines