لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1550000 تومان
1680000 تومان

1410000 تومان
1190000 تومان
STANDARD
Belmare
4
ALL
1900000 تومان
2160000 تومان

1640000 تومان
1190000 تومان
STANDARD
2150000 تومان
2530000 تومان

1760000 تومان
1190000 تومان
STANDARD LAND
2240000 تومان
2670000 تومان

1810000 تومان
1190000 تومان
STD SEA
2260000 تومان
2700000 تومان

1820000 تومان
1190000 تومان
CLUB ROOM LAND VIWE
2490000 تومان
3320000 تومان

1930000 تومان
1190000 تومان
MAIN BUILDING DLX LAND
2600000 تومان
3520000 تومان

1990000 تومان
1190000 تومان
MAIN BUILDING DLX SEA
Korumar
5
ALL
2280000 تومان
2830000 تومان

1830000 تومان
1190000 تومان
STANDARD LAND
2330000 تومان
2810000 تومان

1850000 تومان
1190000 تومان
STD
Fantasia
5
ALL
2330000 تومان
2810000 تومان

1850000 تومان
1190000 تومان
STD
2400000 تومان
2910000 تومان

1890000 تومان
1190000 تومان
STD
2620000 تومان
3250000 تومان

2000000 تومان
1190000 تومان
STANDARD
2400000 تومان
2910000 تومان

1890000 تومان
1190000 تومان
STANDARD
2470000 تومان
3010000 تومان

1920000 تومان
1190000 تومان
Superior Land View
2530000 تومان
3110000 تومان

1960000 تومان
1190000 تومان
Superior Side Sea
Tusan
5
ALL
2530000 تومان


1960000 تومان
1190000 تومان
MAIN DLX LAND
Tusan
5
ALL
2650000 تومان
3280000 تومان

2010000 تومان
1190000 تومان
MAIN DLX SEA
2560000 تومان
3150000 تومان

1970000 تومان
1190000 تومان
CLUB ROOM/LAND VIEW
2670000 تومان
3320000 تومان

2020000 تومان
1190000 تومان
STD SEA
2560000 تومان
3150000 تومان

1970000 تومان
1190000 تومان
STANDARD LAND VIEW
2670000 تومان
3320000 تومان

2020000 تومان
1190000 تومان
STANDARD SEA VIEW
Pine Bay
5
ALL
2850000 تومان
3740000 تومان

2110000 تومان
1190000 تومان
CLUB STD
Pine Bay
5
ALL
2900000 تومان
3810000 تومان

2140000 تومان
1190000 تومان
MAIN STD
3350000 تومان
4340000 تومان

2360000 تومان
1190000 تومان
STD
3460000 تومان
4510000 تومان

2420000 تومان
1190000 تومان
EFES STRD SIDE LAND VIEW
3510000 تومان
4570000 تومان

2440000 تومان
1190000 تومان
EFES STRD SIDE SEA VIEW
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1680000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

1900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD LAND
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD SEA
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM LAND VIWE
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN BUILDING DLX LAND
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN BUILDING DLX SEA
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2830000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD LAND
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3010000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Land View
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Side Sea
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN DLX LAND
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN DLX SEA
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM/LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD SEA
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD SEA VIEW
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3740000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB STD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN STD
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4340000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EFES STRD SIDE LAND VIEW
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

3510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EFES STRD SIDE SEA VIEW

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی 27 خرداد 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 خرداد الی 2 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی شام راهنمای تور گشت خرید گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1550000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Turkish Airlines


رفت 27 خرداد ساعت 05:00 و برگشت 2 تیر ساعت 23:00 با پرواز ترکیش

-------------------------------

فرودگاه ازمیر- فاصله فرودگاه تا کوش آداسی به صورت زمینی حدودا یک ساعت می باشد

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، اقامت در هتل طبق سرویس هتل، بیمه مسافرتی سامان، لیدر فارسی زبان- ترانسفر فرودگاهی

یک گشت رایگان کوش آداسی + یک گشت مرکز خرید ازمیر


مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت اعتبار به عهده آژانس همکار و ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد.

: Air Line

Turkish Airlines
  • تور آنتالیا 6 مرداد 96

    ,6 شب و 7 روز

    6 مرداد

    قیمت : ,1990000تومان

    Corendon Airlines