09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Santur kushadasi درجه هتل H.B
1550000 1680000 1410000 1190000 STANDARD
Belmare درجه هتل ALL
1900000 2160000 1640000 1190000 STANDARD
Vista Hill درجه هتل ALL
2150000 2530000 1760000 1190000 STANDARD LAND
Vista Hill درجه هتل ALL
2240000 2670000 1810000 1190000 STD SEA
Aria Claros Beach Spa درجه هتل ALL
2260000 2700000 1820000 1190000 CLUB ROOM LAND VIWE
Aria Claros Beach Spa درجه هتل ALL
2490000 3320000 1930000 1190000 MAIN BUILDING DLX LAND
Aria Claros Beach Spa درجه هتل ALL
2600000 3520000 1990000 1190000 MAIN BUILDING DLX SEA
Korumar درجه هتل ALL
2280000 2830000 1830000 1190000 STANDARD LAND
Ephesus Princess درجه هتل ALL
2330000 2810000 1850000 1190000 STD
Fantasia درجه هتل ALL
2330000 2810000 1850000 1190000 STD
Palm Wings درجه هتل ALL
2400000 2910000 1890000 1190000 STD
Palm Wings Ephesus درجه هتل U.ALL
2620000 3250000 2000000 1190000 STANDARD
DoubleTree Hilton Kusadasi درجه هتل ALL
2400000 2910000 1890000 1190000 STANDARD
Ramada Resort درجه هتل ALL
2470000 3010000 1920000 1190000 Superior Land View
Ramada Resort درجه هتل ALL
2530000 3110000 1960000 1190000 Superior Side Sea
Tusan درجه هتل ALL
2530000 1960000 1190000 MAIN DLX LAND
Tusan درجه هتل ALL
2650000 3280000 2010000 1190000 MAIN DLX SEA
Richmond Ephesus درجه هتل ALL
2560000 3150000 1970000 1190000 CLUB ROOM/LAND VIEW
Richmond Ephesus درجه هتل ALL
2670000 3320000 2020000 1190000 STD SEA
Le Bleu Kusadasi درجه هتل U.ALL
2560000 3150000 1970000 1190000 STANDARD LAND VIEW
Le Bleu Kusadasi درجه هتل U.ALL
2670000 3320000 2020000 1190000 STANDARD SEA VIEW
Pine Bay درجه هتل ALL
2850000 3740000 2110000 1190000 CLUB STD
Pine Bay درجه هتل ALL
2900000 3810000 2140000 1190000 MAIN STD
Aqua Fantasy درجه هتل ALL
3350000 4340000 2360000 1190000 STD
Sunis Efes Royal Resort درجه هتل U.ALL
3460000 4510000 2420000 1190000 EFES STRD SIDE LAND VIEW
Sunis Efes Royal Resort درجه هتل U.ALL
3510000 4570000 2440000 1190000 EFES STRD SIDE SEA VIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
1680000
کودک با تخت
1410000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1900000
نرخ اتاق 1 تخته
2160000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2530000
کودک با تخت
1760000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2670000
کودک با تخت
1810000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STD SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2260000
نرخ اتاق 1 تخته
2700000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM LAND VIWE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
1930000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN BUILDING DLX LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2600000
نرخ اتاق 1 تخته
3520000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN BUILDING DLX SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2280000
نرخ اتاق 1 تخته
2830000
کودک با تخت
1830000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2330000
نرخ اتاق 1 تخته
2810000
کودک با تخت
1850000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2400000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2620000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
2000000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2400000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2470000
نرخ اتاق 1 تخته
3010000
کودک با تخت
1920000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Land View
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
3110000
کودک با تخت
1960000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
Superior Side Sea
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2530000
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
1960000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN DLX LAND
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3280000
کودک با تخت
2010000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN DLX SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2560000
نرخ اتاق 1 تخته
3150000
کودک با تخت
1970000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB ROOM/LAND VIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STD SEA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2560000
نرخ اتاق 1 تخته
3150000
کودک با تخت
1970000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD LAND VIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
2020000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD SEA VIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2850000
نرخ اتاق 1 تخته
3740000
کودک با تخت
2110000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2900000
نرخ اتاق 1 تخته
3810000
کودک با تخت
2140000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3350000
نرخ اتاق 1 تخته
4340000
کودک با تخت
2360000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
STD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3460000
نرخ اتاق 1 تخته
4510000
کودک با تخت
2420000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
EFES STRD SIDE LAND VIEW
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3510000
نرخ اتاق 1 تخته
4570000
کودک با تخت
2440000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
EFES STRD SIDE SEA VIEW

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوش آداسی 27 خرداد 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

27 خرداد الی 2 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی شام راهنمای تور گشت خرید گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1550000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

کوش آداسی

خط هوایی

Turkish Airlines


رفت 27 خرداد ساعت 05:00 و برگشت 2 تیر ساعت 23:00 با پرواز ترکیش

-------------------------------

فرودگاه ازمیر- فاصله فرودگاه تا کوش آداسی به صورت زمینی حدودا یک ساعت می باشد

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش، اقامت در هتل طبق سرویس هتل، بیمه مسافرتی سامان، لیدر فارسی زبان- ترانسفر فرودگاهی

یک گشت رایگان کوش آداسی + یک گشت مرکز خرید ازمیر

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت اعتبار به عهده آژانس همکار و ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.

ارسال 50 درصد مبلغ تور در زمان رزرو الزامی است.

نرخ کودک زیر 2 سال مبلغ 200.000 تومان می باشد.

برای تور 7 شب نرخ ها اضافه می شود.

: Air Line

Turkish Airlines
  • تور آنتالیا 6 مرداد 96

    ,6 شب و 7 روز

    6 مرداد

    قیمت : ,1990000تومان

    Corendon Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved