لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Sun Island Resort and Spa درجه هتل F.B

11345000 تومان

15170000 تومان

7330000 تومان

7330000 تومان

Sun Island Resort and Spa درجه هتل F.B

14200000 تومان

20780000 تومان

7330000 تومان

7330000 تومان

Paradise Island Resort & Spa درجه هتل F.B

12380000 تومان

18330000 تومان

6140000 تومان

6140000 تومان

Royal Island Resort & Spa درجه هتل F.B

13245000 تومان

1855000 تومان

7340000 تومان

7340000 تومان

Kandima Maldives درجه هتل H.B

16270000 تومان

23240000 تومان

8670000 تومان

8675000 تومان

Kandima Maldives درجه هتل H.B

23240000 تومان

36975000 تومان

8675000 تومان

8675000 تومان

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldive درجه هتل ALL

17760000 تومان

25550000 تومان

12780000 تومان

12780000 تومان

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives درجه هتل ALL

20325000 تومان

3058000 تومان

12780000 تومان

12780000 تومان

Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives درجه هتل ALL

21240000 تومان

32615000 تومان

12780000 تومان

12780000 تومان

Cocoon Resort & Villas درجه هتل ALL

17990000 تومان

22950000 تومان

7350000 تومان

7350000 تومان

Kihaa Maldives درجه هتل ALL

18840000 تومان

21690000 تومان

13680000 تومان

13680000 تومان

Kihaa Maldives درجه هتل ALL

20485000 تومان

23675000 تومان

13680000 تومان

13680000 تومان

Amari Havodda Maldives درجه هتل F.B

19200000 تومان

28990000 تومان

8300000 تومان

8300000 تومان

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa درجه هتل H.B

20685000 تومان

30115000 تومان

8540000 تومان

8540000 تومان

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa درجه هتل H.B

31860000 تومان

52175000 تومان

8540000 تومان

8540000 تومان

Centara Grand Island Resort & Spa Maldives درجه هتل U.ALL

23945000 تومان

36910000 تومان

15670000 تومان

15670000 تومان

Centara Grand Island Resort & Spa Maldives درجه هتل U.ALL

26510000 تومان

41990000 تومان

15670000 تومان

15670000 تومان

Centara Grand Island Resort & Spa Maldives درجه هتل U.ALL

28345000 تومان

52485000 تومان

15670000 تومان

15670000 تومان

Conrad Maldives Rangali IslanD درجه هتل H.B

30555000 تومان

55450000 تومان

8730000 تومان

8730000 تومان

Conrad Maldives Rangali IslanD درجه هتل H.B

31430000 تومان

57255000 تومان

8730000 تومان

8730000 تومان

Conrad Maldives Rangali IslanD درجه هتل H.B

33650000 تومان

60630000 تومان

8730000 تومان

8730000 تومان

Sun Island Resort and Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

11345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15170000 تومان

کودک با تخت

7330000 تومان

کودک بدون تخت

7330000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sun Island Resort and Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

14200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20780000 تومان

کودک با تخت

7330000 تومان

کودک بدون تخت

7330000 تومان

موقعیت
توضیحات
Paradise Island Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

12380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18330000 تومان

کودک با تخت

6140000 تومان

کودک بدون تخت

6140000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Island Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

13245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1855000 تومان

کودک با تخت

7340000 تومان

کودک بدون تخت

7340000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kandima Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

16270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23240000 تومان

کودک با تخت

8670000 تومان

کودک بدون تخت

8675000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kandima Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

23240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36975000 تومان

کودک با تخت

8675000 تومان

کودک بدون تخت

8675000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldive
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25550000 تومان

کودک با تخت

12780000 تومان

کودک بدون تخت

12780000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3058000 تومان

کودک با تخت

12780000 تومان

کودک بدون تخت

12780000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

21240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32615000 تومان

کودک با تخت

12780000 تومان

کودک بدون تخت

12780000 تومان

موقعیت
توضیحات
Cocoon Resort & Villas
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

17990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22950000 تومان

کودک با تخت

7350000 تومان

کودک بدون تخت

7350000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kihaa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

18840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21690000 تومان

کودک با تخت

13680000 تومان

کودک بدون تخت

13680000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kihaa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

20485000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23675000 تومان

کودک با تخت

13680000 تومان

کودک بدون تخت

13680000 تومان

موقعیت
توضیحات
Amari Havodda Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

19200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28990000 تومان

کودک با تخت

8300000 تومان

کودک بدون تخت

8300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

20685000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30115000 تومان

کودک با تخت

8540000 تومان

کودک بدون تخت

8540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

31860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

52175000 تومان

کودک با تخت

8540000 تومان

کودک بدون تخت

8540000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Grand Island Resort & Spa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

23945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

36910000 تومان

کودک با تخت

15670000 تومان

کودک بدون تخت

15670000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Grand Island Resort & Spa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

26510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

41990000 تومان

کودک با تخت

15670000 تومان

کودک بدون تخت

15670000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Grand Island Resort & Spa Maldives
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

28345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

52485000 تومان

کودک با تخت

15670000 تومان

کودک بدون تخت

15670000 تومان

موقعیت
توضیحات
Conrad Maldives Rangali IslanD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

30555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

55450000 تومان

کودک با تخت

8730000 تومان

کودک بدون تخت

8730000 تومان

موقعیت
توضیحات
Conrad Maldives Rangali IslanD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

31430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

57255000 تومان

کودک با تخت

8730000 تومان

کودک بدون تخت

8730000 تومان

موقعیت
توضیحات
Conrad Maldives Rangali IslanD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

33650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

60630000 تومان

کودک با تخت

8730000 تومان

کودک بدون تخت

8730000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور لوکس مادرید ویژه مرداد و شهریور 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ

روزهای رفت

چهارشنبه

مدت اقامت

5 شب 6 روز

تاریخ اعتبار

11 خرداد-10 مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

11345000تومان

کشور مقصد

اندونزی

شهر مقصد

ماله (مالدیو)

خط هوایی

Emirates Airlines


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی امارات.ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی بر طبق پکیج .5 شب اقامت در هتل های 4 یا 5 ستاره طبق سرویس هتل .راهنمای انگلیسی زبان .بیمه مسافرتی.پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد .
@value

: Air Line

Emirates Airlines