09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ایبیس (رفه) درجه هتل B.B

2599000 تومان

3120000 تومان

2599000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
دلمون - دلمون پالاس درجه هتل B.B

2795000 تومان

3590000 تومان

2680000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
نیهال پالاس (مترو پولیتن دیره) درجه هتل B.B

2820000 تومان

3550000 تومان

2810000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
فورچون گرند درجه هتل B.B

2945000 تومان

3790000 تومان

2920000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
هیلتون گاردن این درجه هتل B.B

2970000 تومان

3850000 تومان

2810000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
سامور تیکام درجه هتل B.B

2990000 تومان

3890000 تومان

2970000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
متروپولیتن شیخ زاید درجه هتل B.B

2990000 تومان

3890000 تومان

2990000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
گرند اکسلسیور (شرایتون دیره) درجه هتل B.B

2999000 تومان

3910000 تومان

2810000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
رویال کنتیننتال درجه هتل B.B

3020000 تومان

3950000 تومان

2920000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
یاست گلوریا درجه هتل B.B

3190000 تومان

4310000 تومان

3060000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
نوتل البرشا درجه هتل B.B

3250000 تومان

4420000 تومان

3250000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
امارات گرند درجه هتل B.B

3540000 تومان

4980000 تومان

2860000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
آوانی دیره (موون پیک) درجه هتل B.B

3180000 تومان

4270000 تومان

2840000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
میلینیوم پلازا درجه هتل B.B

3360000 تومان

4520000 تومان

3360000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
گرند میلینیوم درجه هتل B.B

3420000 تومان

4750000 تومان

3420000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
کرون پلازا درجه هتل B.B

3520000 تومان

4960000 تومان

3220000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
پولمن سیتی سنتر درجه هتل B.B

3730000 تومان

4370000 تومان

3170000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
الغریر ریحان درجه هتل B.B

3799000 تومان

5520000 تومان

3970000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
حیات ریجنسی کریک درجه هتل B.B

3840000 تومان

5590000 تومان

3840000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
تاج دبی درجه هتل B.B

3940000 تومان

5790000 تومان

3250000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
فرمونت درجه هتل B.B

4090000 تومان

6080000 تومان

3190000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
امواج روتانا درجه هتل B.B

4930000 تومان

7450000 تومان

3290000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
آتلانتیس پالم درجه هتل B.B

6830000 تومان

11500000 تومان

3590000 تومان

2050000 تومان

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3120000 تومان

کودک با تخت

2599000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

کودک با تخت

2680000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

2920000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2970000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

کودک با تخت

2920000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4310000 تومان

کودک با تخت

3060000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4420000 تومان

کودک با تخت

3250000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4980000 تومان

کودک با تخت

2860000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4270000 تومان

کودک با تخت

2840000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4520000 تومان

کودک با تخت

3360000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

کودک با تخت

3420000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4960000 تومان

کودک با تخت

3220000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
پولمن سیتی سنتر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4370000 تومان

کودک با تخت

3170000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3799000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5520000 تومان

کودک با تخت

3970000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

3840000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

کودک با تخت

3250000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6080000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7450000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11500000 تومان

کودک با تخت

3590000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 13 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای تور گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2795000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Qeshm Airlines


تاریخ حرکت: 28، 29 و 30 اسفند. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 فروردین.

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.

نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

بلیط چارتر و هتل گارانتی می باشد و هرگونه کنسلی، تغییر تاریخ و تغییر اسم کل مبلغ تور سوخت می گردد.

در صورت عدم صدور ویزا یا تاخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی، آژانس مسئولیتی ندارد و مسافر باید جریمه بلیط و هتل را طبق قوانین ایرلاین و هتل پرداخت نماید.

مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به دبی 14 روز می باشد.

@value

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور دبی ویژه تابستان 97

  ,3 شب 4 روز

  ویژه تابستان

  قیمت : ,2300000تومان

  Emirates Airlines
 • تور دبی ویژه نوروز 97

  ,5 شب و 6 روز

  27 اسفند الی 9 فروردین

  قیمت : ,2490000تومان

  Mahan Air
 • تور دبی ویژه نوروز 1397 (قشم ایر)

  ,5 روزه

  27 اسفند 96 الی15 فروردین 97

  قیمت : ,2.710.000تومان

  Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved