لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2599000 تومان
3120000 تومان
2599000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2795000 تومان
3590000 تومان
2680000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2820000 تومان
3550000 تومان
2810000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2945000 تومان
3790000 تومان
2920000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2970000 تومان
3850000 تومان
2810000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2990000 تومان
3890000 تومان
2970000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2990000 تومان
3890000 تومان
2990000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
2999000 تومان
3910000 تومان
2810000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3020000 تومان
3950000 تومان
2920000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3190000 تومان
4310000 تومان
3060000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3250000 تومان
4420000 تومان
3250000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3540000 تومان
4980000 تومان
2860000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3180000 تومان
4270000 تومان
2840000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3360000 تومان
4520000 تومان
3360000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3420000 تومان
4750000 تومان
3420000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3520000 تومان
4960000 تومان
3220000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3730000 تومان
4370000 تومان
3170000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3799000 تومان
5520000 تومان
3970000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3840000 تومان
5590000 تومان
3840000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
3940000 تومان
5790000 تومان
3250000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
4090000 تومان
6080000 تومان
3190000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
4930000 تومان
7450000 تومان
3290000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
6830000 تومان
11500000 تومان
3590000 تومان
2050000 تومان
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4930000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 13 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای تور گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2795000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Qeshm Airlines


تاریخ حرکت: 28، 29 و 30 اسفند. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 فروردین.

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.

نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

بلیط چارتر و هتل گارانتی می باشد و هرگونه کنسلی، تغییر تاریخ و تغییر اسم کل مبلغ تور سوخت می گردد.

در صورت عدم صدور ویزا یا تاخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی، آژانس مسئولیتی ندارد و مسافر باید جریمه بلیط و هتل را طبق قوانین ایرلاین و هتل پرداخت نماید.

مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به دبی 14 روز می باشد.


مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. آژانس هیچ تعهدی در قبال صدور ویزا ندارد و در صورت عدم صدور ویزا یا تأخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی، مسافر باید جریمه بلیط و هتل را طبق قوانین ایرلاین و هتل پرداخت نماید.

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور دبی ویژه تابستان 97

  ,3 شب 4 روز

  ویژه تابستان

  قیمت : ,2300000تومان

  Emirates Airlines
 • تور دبی نوروز 99 ( پرواز ماهان)

  ,5 شب و 6 روز

  نوروز 99

  قیمت :

  Mahan Air
 • تور دبی ویژه نوروز 1397 (قشم ایر)

  ,5 روزه

  27 اسفند 96 الی15 فروردین 97

  قیمت : ,2.710.000تومان

  Qeshm Airlines