لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1899000 تومان
2359000 تومان
1899000 تومان
1649000 تومان
2239000 تومان
2919000 تومان
2239000 تومان
1649000 تومان
2259000 تومان
2949000 تومان

1649000 تومان
2259000 تومان
2949000 تومان
2259000 تومان
1649000 تومان
2289000 تومان
3019000 تومان
2289000 تومان
1649000 تومان
2319000 تومان
3069000 تومان

1649000 تومان
2379000 تومان
3189000 تومان
2379000 تومان
1649000 تومان
2379000 تومان
3189000 تومان
2379000 تومان
1649000 تومان
2449000 تومان
3339000 تومان
2449000 تومان
1649000 تومان
2489000 تومان
3409000 تومان
2489000 تومان
1649000 تومان
2489000 تومان
3409000 تومان
2489000 تومان
1649000 تومان
2509000 تومان
2459000 تومان
2509000 تومان
1649000 تومان
2509000 تومان
2459000 تومان
2509000 تومان
1649000 تومان
2589000 تومان
3599000 تومان
2589000 تومان
1649000 تومان
2619000 تومان
3679000 تومان
2619000 تومان
1649000 تومان
2659000 تومان
3749000 تومان
2659000 تومان
1649000 تومان
2779000 تومان
3989000 تومان
2779000 تومان
1649000 تومان
2829000 تومان
4089000 تومان
2829000 تومان
1649000 تومان
2849000 تومان
4139000 تومان
2849000 تومان
1649000 تومان
2899000 تومان
4229000 تومان
2899000 تومان
1649000 تومان
2899000 تومان
4229000 تومان

1649000 تومان
2899000 تومان
4229000 تومان
2899000 تومان
1649000 تومان
2899000 تومان
4229000 تومان

1649000 تومان
2949000 تومان
4329000 تومان
2949000 تومان
1649000 تومان
3069000 تومان
4569000 تومان
3069000 تومان
1649000 تومان
3169000 تومان
4769000 تومان
3169000 تومان
1649000 تومان
3259000 تومان
4959000 تومان
3259000 تومان
1649000 تومان
3509000 تومان
5449000 تومان
2779000 تومان
1909000 تومان
3559000 تومان
5529000 تومان
3559000 تومان
1909000 تومان
3719000 تومان
5879000 تومان

1909000 تومان
3959000 تومان
6359000 تومان
3479000 تومان
1909000 تومان
3989000 تومان
6419000 تومان
2539000 تومان
1909000 تومان
4299000 تومان
7029000 تومان
4299000 تومان
1909000 تومان
5229000 تومان
8889000 تومان
5229000 تومان
1909000 تومان
5349000 تومان
9129000 تومان
5349000 تومان
1909000 تومان
5449000 تومان
9329000 تومان
3989000 تومان
2049000 تومان
5469000 تومان
9379000 تومان
5469000 تومان
2049000 تومان
5929000 تومان
10299000 تومان
5929000 تومان
2049000 تومان
7339000 تومان
13109000 تومان
7339000 تومان
2049000 تومان
14299000 تومان
27029000 تومان
11269000 تومان
3509000 تومان
درجه هتل
2
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2359000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2239000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2919000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2239000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2259000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2949000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2259000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2949000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2259000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2289000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3019000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2289000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2319000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3069000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2379000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3189000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2379000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2379000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3189000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2379000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2449000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3339000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2449000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2489000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3409000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2489000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2489000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3409000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2489000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2509000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2459000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2509000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2509000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2459000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2509000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2589000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2589000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2619000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3679000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2619000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2659000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3749000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2659000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2779000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3989000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2779000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2829000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4089000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2829000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2849000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4139000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2849000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4229000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4229000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4229000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4229000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

2949000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4329000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2949000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3069000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4569000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3069000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3169000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4769000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3169000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

3259000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4959000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3259000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1649000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3509000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5449000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2779000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3559000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5529000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3559000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3719000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5879000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3959000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6359000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3479000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3989000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6419000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2539000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7029000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5229000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8889000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5229000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5349000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9129000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5349000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1909000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5449000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9329000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3989000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2049000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5469000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9379000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5469000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2049000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5929000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2049000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7339000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13109000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7339000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2049000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
7
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27029000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11269000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3509000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

2 الی 13 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3125000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Iran Air


تاریخ تور:2، 3، و 8 فروردین.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر، ویزای عادی، 5 شب اقامت، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، گشت طبق برنامه سفر.


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان (به همراه ویزا) می باشد.

: Air Line

Iran Air
 • تور دبی نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  2 الی 13 فروردین

  قیمت : ,3125000تومان

  Iran Air