لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1030000 تومان
1160000 تومان
1030000 تومان
680000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1220000 تومان
1350000 تومان
1220000 تومان
780000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1120000 تومان
1210000 تومان
1120000 تومان
780000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1270000 تومان
1400000 تومان
1270000 تومان
830000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1420000 تومان
1510000 تومان
1420000 تومان
780000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1570000 تومان
1700000 تومان
1570000 تومان
830000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1410000 تومان
1510000 تومان
1410000 تومان
780000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1570000 تومان
1700000 تومان
1570000 تومان
830000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
970000 تومان
1070000 تومان
970000 تومان
630000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
1120000 تومان
1250000 تومان
1120000 تومان
680000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
920000 تومان
1010000 تومان
920000 تومان
580000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
670000 تومان
740000 تومان
670000 تومان
580000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
770000 تومان
830000 تومان
770000 تومان
630000 تومان
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

830000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

830000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1570000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

830000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

670000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

630000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور قشم ویژه نوروز 96، هتل خلیج فارس

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

650000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

قشم

خط هوایی

Caspian airlines Zagros airlines


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 170.000 تومان می باشد.

خدمات: بلیط رفت و برگشت، اقامت، صبحانه بوفه.

خدمات مازاد: ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 55 هزار تومان.

گشت: جنگل حرا، غارهای خوربس، دره ستاره ها، جزایر ناز و روستای برکه خلف نفری 45 هزار تومان.


برای اطلاع از نرخ سوئیت 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Caspian airlines
Zagros airlines
 • تور قشم ویژه نوروز 96، هتل ارم

  ,3 شب و 4 روز

  28 اسفند الی 14 فروردین

  قیمت : ,840000تومان

  Caspian airlines