لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
YENI KOSK
4
B.B
4690000 تومان
5450000 تومان


19 - 23 آذر
ICON
4
B.B
4990000 تومان
5750000 تومان


19 - 23 آذر
MESNEVAL
4
B.B
5790000 تومان
6550000 تومان


19 - 23 آذر
5890000 تومان
6350000 تومان


19 - 23 آذر
6090000 تومان
6850000 تومان


19 - 23 آذر
RUMI
4
B.B
7090000 تومان19 - 23 آذر
6490000 تومان
7450000 تومان


19 - 23 آذر
7390000 تومان
8250000 تومان


19 - 23 آذر
DEDEMAN
5
B.B
7490000 تومان
8850000 تومان


19 - 23 آذر
7890000 تومان19 - 23 آذر
7890000 تومان
9050000 تومان


19 - 23 آذر
DERGAH
4
B.B
7490000 تومان19 - 23 آذر
8590000 تومان19 - 23 آذر
YENI KOSK
3
B.B
5190000 تومان
8950000 تومان


23 - 27 آذر
ICON
3
B.B
5490000 تومان
6250000 تومان


23 - 27 آذر
MESNEVAL
3
B.B
6290000 تومان
7050000 تومان


23 - 27 آذر
6390000 تومان
7150000 تومان


23 - 27 آذر
6590000 تومان
7350000 تومان


23 - 27 آذر
RUMI
4
B.B
7790000 تومان23 - 27 آذر
6990000 تومان
7990000 تومان


23 - 27 آذر
8290000 تومان
9150000 تومان


23 - 27 آذر
DEDEMAN
5
B.B
8390000 تومان
9250000 تومان


23 - 27 آذر
8890000 تومان23 - 27 آذر
8790000 تومان
9850000 تومان


23 - 27 آذر
DERGAH
4
B.B
8490000 تومان23 - 27 آذر
9090000 تومان23 - 27 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
19 - 23 آذر
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
23 - 27 آذر

نام تور برنامه ریزی شده

تور قونیه ویژه 19 - 23 آذر | 23 - 27 آذر

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

تاریخ اعتبار

19و23 آذر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4690000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

قونیه

خط هوایی

Qeshm Airlines


در صورت گشت شهری،مسجد شمس تبریزی طاوس بابا به همراه نهار و بلیط مراسم بزرگداشت مولانا به همراه رقص سماع مبلغ 750000 هزار تومان به مبلغ فوق اضافه میگردد


بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر، اقامت در هتل با صبحانه، بيمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، برنامه های موسیقی

: Air Line

Qeshm Airlines