لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ROYAL
4
B.B
4299000 تومان
5499000 تومان
4099000 تومان
3499000 تومان
QUEEN
4
B.B
4499000 تومان
5999000 تومان
4399000 تومان
3599000 تومان
4620000 تومان
6090000 تومان
3960000 تومان
3150000 تومان
CORUS
4
B.B
4799000 تومان
6299000 تومان
4599000 تومان
3699000 تومان
ISTANA
5
B.B
4990000 تومان
6750000 تومان
4270000 تومان
3290000 تومان
RIVERVIEW
4
B.B
4999000 تومان
6599000 تومان
4699000 تومان
3699000 تومان
4990000 تومان
6750000 تومان
4270000 تومان
3290000 تومان
PULLMAN
5
B.B
SHERATON
5
B.B
5090000 تومان
6950000 تومان
4380000 تومان
3350000 تومان
5099000 تومان
6699000 تومان
4799000 تومان
3799000 تومان
MANDARIAN
5
B.B
5190000 تومان
7150000 تومان
4450000 تومان
3390000 تومان
5199000 تومان
6899000 تومان
4899000 تومان
3799000 تومان
MAJESTIC
5
B.B
5290000 تومان
7330000 تومان
4560000 تومان
3420000 تومان
5299000 تومان
7299000 تومان
4999000 تومان
3899000 تومان
5399000 تومان
7399000 تومان
5099000 تومان
3899000 تومان
SHERATON
5
B.B
SHERATON
5
B.B
5499000 تومان
7679000 تومان
5199000 تومان
3999000 تومان
FAIRMONT
5
B.B
5450000 تومان
7620000 تومان
4710000 تومان
3490000 تومان
MARINA
5
B.B
5599000 تومان
7699000 تومان
5199000 تومان
3999000 تومان
5699000 تومان
7799000 تومان
5299000 تومان
3999000 تومان
SHANGARI
5
B.B
6270000 تومان
9190000 تومان
5140000 تومان
3800000 تومان
MARINA
5
B.B
5799000 تومان
8099000 تومان
5399000 تومان
4099000 تومان
6499000 تومان
9599000 تومان
6099000 تومان
4399000 تومان
6950000 تومان
10450000 تومان
6050000 تومان
4090000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3499000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5999000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3599000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3699000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4699000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3699000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5099000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4799000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5199000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6899000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4899000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3799000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5299000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7299000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5399000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7399000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3899000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7679000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7699000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5199000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5699000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7799000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5299000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3999000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8099000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5399000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4099000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6499000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9599000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4399000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالالامپور و سنگاپور ویژه نوروز95

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 10 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4.299.000تومان

کشور مقصد

مالزی سنگاپور

شهر مقصد

کوالالامپور سنگاپور

خط هوایی

Iran Air


بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ، 7 شب اقامت با صبحانه ،ویزای سنگاپور ، ترانسفر فرودگاهی ، یک گشت با نهار در کوالالامپور ، یک گشت نیمروز در سنگاپور ، راهنما، ترانسفر زمینی بین کوالا و سنگاپور،بیمه مسافرتی


نرخ INF 599.000 تومان میباشد. 3- اخذ ویزای سنگاپور به 10 روز کاری زمان نیاز دارد ، لذا خواهشمند است درهنگام ثبت نام تور این زمان لحاظ گردد . 4- در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت سنگاپور آژانس هیچگونه مسئولیتی نداشته و هزینه اقامت کوالالامپور بهمراه ویزای مرفوضی اخذ خواهد شد . 5- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

: Air Line

Iran Air
 • تور مالزی ویژه تیر

  ,6شب و 7 روز

  31 تیر

  قیمت : ,2.095.000تومان

  Air Asia