لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
THE EMERALD درجه هتل B.B
SUN VILLAGE درجه هتل B.B

3175000 تومان

3895000 تومان

2455000 تومان

1905000 تومان

THE EMERALD درجه هتل ALL
SANDALWOOD درجه هتل ALL

3215000 تومان

4075000 تومان

2455000 تومان

1905000 تومان

DLX PREMIER ROOM
LALIT MUMBAI درجه هتل B.B
CHANCES CASINO RESORT درجه هتل B.B

3595000 تومان

4695000 تومان

2665000 تومان

1905000 تومان

EMERALD MUMBAI درجه هتل B.B
PRIDE SUN VILLAGE درجه هتل ALL

3625000 تومان

3445000 تومان

2545000 تومان

1905000 تومان

EMERALD MUMBAI درجه هتل B.B
SANDALWOOD درجه هتل ALL

3675000 تومان

4625000 تومان

2635000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
COUNTRY INN HOTEL درجه هتل B.B

3815000 تومان

5295000 تومان

2665000 تومان

1905000 تومان

LALIT MUMBAI درجه هتل B.B
CHANCES CASINO RESORT درجه هتل B.B

3815000 تومان

5295000 تومان

2665000 تومان

1905000 تومان

LALIT MUMBAI درجه هتل B.B
PARK REGIS GOA درجه هتل B.B

3905000 تومان

5345000 تومان

2815000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
HARD ROCK درجه هتل B.B

3915000 تومان

5365000 تومان

2835000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
CIDADE DE GOA درجه هتل B.B

3975000 تومان

5525000 تومان

2895000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
RESORT RIO درجه هتل B.B

3995000 تومان

5345000 تومان

2895000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
COUNTRY INN درجه هتل ALL

4345000 تومان

5895000 تومان

2955000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
GRAND HYATT GOA درجه هتل B.B

4415000 تومان

6345000 تومان

3075000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
RESORT RIO درجه هتل ALL

4465000 تومان

5815000 تومان

3095000 تومان

1905000 تومان

LALIT MUMBAI درجه هتل B.B
PARK REGIS GOA درجه هتل ALL

4605000 تومان

6045000 تومان

3165000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
CIDADE DE GOA درجه هتل ALL

4665000 تومان

6255000 تومان

3195000 تومان

1905000 تومان

HYATT REGENCY MUMBAI درجه هتل B.B
HARD ROCK درجه هتل B.B

4865000 تومان

6295000 تومان

3295000 تومان

1905000 تومان

THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

کودک با تخت

2455000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
THE EMERALD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4075000 تومان

کودک با تخت

2455000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
LALIT MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CHANCES CASINO RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

کودک با تخت

2665000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
EMERALD MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PRIDE SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

کودک با تخت

2545000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
EMERALD MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4625000 تومان

کودک با تخت

2635000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

COUNTRY INN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

2665000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
LALIT MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CHANCES CASINO RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

2665000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
LALIT MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PARK REGIS GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5345000 تومان

کودک با تخت

2815000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5365000 تومان

کودک با تخت

2835000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5525000 تومان

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5345000 تومان

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

COUNTRY INN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

کودک با تخت

2955000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

GRAND HYATT GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6345000 تومان

کودک با تخت

3075000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4465000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5815000 تومان

کودک با تخت

3095000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
LALIT MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

PARK REGIS GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4605000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6045000 تومان

کودک با تخت

3165000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4665000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6255000 تومان

کودک با تخت

3195000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات
HYATT REGENCY MUMBAI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

کودک با تخت

3295000 تومان

کودک بدون تخت

1905000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بمبئی + گوا مهر 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب

تاریخ اعتبار

7 مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3175000تومان

شهر مقصد

بمبئی گوا

خط هوایی

Iran Air


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ،پرواز داخلی بمبئی گوا و بالعکس، 7 شب اقامت با خدمات ( BB در بمبئی و ALL و BB در گوا )، یک گشت شهری در بمبئی ویک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی، ویزای توریستی ، راهنما ، بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی
@value

: Air Line

Iran Air