09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Resort Lagoa Azel درجه هتل B.B
2990000 3510000 2540000 2450000 شمال
La Gulls Grande درجه هتل B.B
2990000 3890000 2595000 2450000 شمال
La Gulls Grande درجه هتل ALL
3895000 4990000 2895000 2450000 شمال
Nagoa Grande درجه هتل B.B
3390000 4390000 2890000 2450000 شمال
Nagoa Grande درجه هتل ALL
3890000 5490000 3090000 2450000 شمال
(Ibis Style (DLX درجه هتل B.B
3490000 4250000 2770000 2450000 شمال
(Ibis Style (DLX درجه هتل ALL
4090000 5730000 3030000 2450000 شمال
Sandalwood درجه هتل B.B
3690000 5090000 2990000 2450000 مرکز
Sandalwood درجه هتل ALL
4290000 6090000 3290000 2450000 مرکز
Fortune Select Regina درجه هتل B.B
3850000 5260000 2950000 2450000 شمال
Fortune Select Regina درجه هتل ALL
4070000 5750000 3030000 2450000 شمال
Country Inn درجه هتل B.B
4090000 5670000 3050000 2450000 شمال
Country Inn درجه هتل ALL
4790000 6990000 3370000 2450000 شمال
Resort Rio درجه هتل B.B
4160000 5430000 3170000 2450000 شمال
Resort Rio درجه هتل ALL
4690000 6540000 3380000 2450000 شمال
The O Hotel درجه هتل B.B
4170000 5880000 3150000 2450000 شمال
Hard Rock درجه هتل B.B
4190000 5520000 3130000 2450000 شمال
Hard Rock درجه هتل ALL
5250000 6450000 3520000 2450000 شمال
Novotel Goa Shrem Resort درجه هتل B.B
4530000 6520000 3270000 2450000 شمال
Novotel Goa Shrem Resort درجه هتل ALL
5470000 8430000 3660000 2450000 شمال
Grand Mercure Goa درجه هتل B.B
4650000 6810000 3350000 2450000 شمال
Grand Mercure Goa درجه هتل ALL
5690000 8850000 3770000 2450000 شمال
Cidade De Goa درجه هتل B.B
4690000 6850000 3450000 2450000 مرکز
Cidade De Goa درجه هتل ALL
5650000 7250000 3750000 2450000 مرکز
The Zuri White Sands درجه هتل B.B
4790000 7590000 3490000 2450000 جنوب
The Zuri White Sands درجه هتل ALL
5790000 8890000 3790000 2450000 جنوب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3510000
کودک با تخت
2540000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3890000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4390000
کودک با تخت
2890000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3890000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
کودک با تخت
3090000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4250000
کودک با تخت
2770000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5730000
کودک با تخت
3030000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
5090000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
مرکز
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
6090000
کودک با تخت
3290000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
مرکز
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3850000
نرخ اتاق 1 تخته
5260000
کودک با تخت
2950000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4070000
نرخ اتاق 1 تخته
5750000
کودک با تخت
3030000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5670000
کودک با تخت
3050000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4790000
نرخ اتاق 1 تخته
6990000
کودک با تخت
3370000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4160000
نرخ اتاق 1 تخته
5430000
کودک با تخت
3170000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
6540000
کودک با تخت
3380000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4170000
نرخ اتاق 1 تخته
5880000
کودک با تخت
3150000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4190000
نرخ اتاق 1 تخته
5520000
کودک با تخت
3130000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5250000
نرخ اتاق 1 تخته
6450000
کودک با تخت
3520000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000
نرخ اتاق 1 تخته
6520000
کودک با تخت
3270000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5470000
نرخ اتاق 1 تخته
8430000
کودک با تخت
3660000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4650000
نرخ اتاق 1 تخته
6810000
کودک با تخت
3350000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5690000
نرخ اتاق 1 تخته
8850000
کودک با تخت
3770000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
شمال
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
6850000
کودک با تخت
3450000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
مرکز
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5650000
نرخ اتاق 1 تخته
7250000
کودک با تخت
3750000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
مرکز
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4790000
نرخ اتاق 1 تخته
7590000
کودک با تخت
3490000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
جنوب
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
8890000
کودک با تخت
3790000
کودک بدون تخت
2450000
موقعیت مکانی
جنوب
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور هند، گوا ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 8 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت طبیعی ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2990000تومان

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Qeshm Airlines

خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با قشم ایر - 7 شب اقامت درهتل- راهنمای فارسی زبان -ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی ویزا -یک گشت نیمروزی و یک گشت کشتی کروز بر روی رودخانه ماندوی
مدارک لازم:
اصل گذرنامه امضا شده با 7 ماه اعتبار ار تاریخ سفر، دو قطعه عکس 5*5 جدید رنگی زمینه سفید، کپی تمام صفحات شناسنامه، فرم اطلاعات مسافر

تاریخ رفت 28 اسفند و 5 فروردین می باشد.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد

پرواز چارتر و هتل گارانتی می باشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام کل مبلغ تور سوخت می گردد.

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور لوکس دور هندوستان ویژه نوروز

  ,11شب و 12 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,6.895.000تومان

  Air Arabia
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان

  Mahan Air
 • تور گوا هند ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  26 اسفند 95 الی 11 فروردین 96

  قیمت : ,3.295.000تومان

  Mahan Air
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved