لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Resort Lagoa Azel درجه هتل B.B

2990000 تومان

3510000 تومان

2540000 تومان

2450000 تومان

La Gulls Grande درجه هتل B.B

2990000 تومان

3890000 تومان

2595000 تومان

2450000 تومان

La Gulls Grande درجه هتل ALL

3895000 تومان

4990000 تومان

2895000 تومان

2450000 تومان

Nagoa Grande درجه هتل B.B

3390000 تومان

4390000 تومان

2890000 تومان

2450000 تومان

Nagoa Grande درجه هتل ALL

3890000 تومان

5490000 تومان

3090000 تومان

2450000 تومان

(Ibis Style (DLX درجه هتل B.B

3490000 تومان

4250000 تومان

2770000 تومان

2450000 تومان

(Ibis Style (DLX درجه هتل ALL

4090000 تومان

5730000 تومان

3030000 تومان

2450000 تومان

Sandalwood درجه هتل B.B

3690000 تومان

5090000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

Sandalwood درجه هتل ALL

4290000 تومان

6090000 تومان

3290000 تومان

2450000 تومان

Fortune Select Regina درجه هتل B.B

3850000 تومان

5260000 تومان

2950000 تومان

2450000 تومان

Fortune Select Regina درجه هتل ALL

4070000 تومان

5750000 تومان

3030000 تومان

2450000 تومان

Country Inn درجه هتل B.B

4090000 تومان

5670000 تومان

3050000 تومان

2450000 تومان

Country Inn درجه هتل ALL

4790000 تومان

6990000 تومان

3370000 تومان

2450000 تومان

Resort Rio درجه هتل B.B

4160000 تومان

5430000 تومان

3170000 تومان

2450000 تومان

Resort Rio درجه هتل ALL

4690000 تومان

6540000 تومان

3380000 تومان

2450000 تومان

The O Hotel درجه هتل B.B

4170000 تومان

5880000 تومان

3150000 تومان

2450000 تومان

Hard Rock درجه هتل B.B

4190000 تومان

5520000 تومان

3130000 تومان

2450000 تومان

Hard Rock درجه هتل ALL

5250000 تومان

6450000 تومان

3520000 تومان

2450000 تومان

Novotel Goa Shrem Resort درجه هتل B.B

4530000 تومان

6520000 تومان

3270000 تومان

2450000 تومان

Novotel Goa Shrem Resort درجه هتل ALL

5470000 تومان

8430000 تومان

3660000 تومان

2450000 تومان

Grand Mercure Goa درجه هتل B.B

4650000 تومان

6810000 تومان

3350000 تومان

2450000 تومان

Grand Mercure Goa درجه هتل ALL

5690000 تومان

8850000 تومان

3770000 تومان

2450000 تومان

Cidade De Goa درجه هتل B.B

4690000 تومان

6850000 تومان

3450000 تومان

2450000 تومان

Cidade De Goa درجه هتل ALL

5650000 تومان

7250000 تومان

3750000 تومان

2450000 تومان

The Zuri White Sands درجه هتل B.B

4790000 تومان

7590000 تومان

3490000 تومان

2450000 تومان

The Zuri White Sands درجه هتل ALL

5790000 تومان

8890000 تومان

3790000 تومان

2450000 تومان

Resort Lagoa Azel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3510000 تومان

کودک با تخت

2540000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
La Gulls Grande
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
La Gulls Grande
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
(Ibis Style (DLX
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
(Ibis Style (DLX
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5730000 تومان

کودک با تخت

3030000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

کودک با تخت

2990000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fortune Select Regina
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5260000 تومان

کودک با تخت

2950000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fortune Select Regina
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

3030000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Country Inn
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5670000 تومان

کودک با تخت

3050000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

کودک با تخت

3370000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5430000 تومان

کودک با تخت

3170000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

کودک با تخت

3380000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5880000 تومان

کودک با تخت

3150000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5520000 تومان

کودک با تخت

3130000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6450000 تومان

کودک با تخت

3520000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6520000 تومان

کودک با تخت

3270000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8430000 تومان

کودک با تخت

3660000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Mercure Goa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6810000 تومان

کودک با تخت

3350000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Mercure Goa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8850000 تومان

کودک با تخت

3770000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6850000 تومان

کودک با تخت

3450000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7250000 تومان

کودک با تخت

3750000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

کودک با تخت

3790000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور هند، گوا ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 8 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت طبیعی ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2990000تومان

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Qeshm Airlines

خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با قشم ایر - 7 شب اقامت درهتل- راهنمای فارسی زبان -ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی ویزا -یک گشت نیمروزی و یک گشت کشتی کروز بر روی رودخانه ماندوی
مدارک لازم:
اصل گذرنامه امضا شده با 7 ماه اعتبار ار تاریخ سفر، دو قطعه عکس 5*5 جدید رنگی زمینه سفید، کپی تمام صفحات شناسنامه، فرم اطلاعات مسافر
@value

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور لوکس دور هندوستان ویژه نوروز

  ,11شب و 12 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,6.895.000تومان

  Air Arabia
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان

  Mahan Air
 • تور هند ویژه نوروز 97

  ,9 شب

  15 اسفند 97

  قیمت : ,5.340.000تومان

  Oman Air
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان