لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10145000 تومان
11595000 تومان
8845000 تومان
7795000 تومان
10245000 تومان
11595000 تومان

7795000 تومان
lambana
3
B.B
10545000 تومان
12295000 تومان
8995000 تومان
7795000 تومان
jasmin
3
B.B
10695000 تومان
13145000 تومان
9045000 تومان
7795000 تومان
la sunila
4
B.B
10845000 تومان
13045000 تومان
9145000 تومان
7795000 تومان
11145000 تومان
13395000 تومان
9245000 تومان
7795000 تومان
la gull
3
F.B
112450000 تومان
12745000 تومان
9295000 تومان
8495000 تومان
11395000 تومان
14295000 تومان

7795000 تومان
11595000 تومان
14145000 تومان
9395000 تومان
7795000 تومان
12445000 تومان
14945000 تومان
9745000 تومان
8495000 تومان
12895000 تومان
15745000 تومان
9945000 تومان
8495000 تومان
jasmin
3
ALL
12995000 تومان
17695000 تومان
9995000 تومان
8495000 تومان
13145000 تومان
17295000 تومان

7795000 تومان
13295000 تومان
16195000 تومان
10095000 تومان
8495000 تومان
13695000 تومان
17145000 تومان

8495000 تومان
o hotel
5
B.B
13745000 تومان
18695000 تومان

7795000 تومان
13995000 تومان
18995000 تومان
10395000 تومان
7795000 تومان
hard rock
5
B.B
14195000 تومان
18845000 تومان
10445000 تومان
7795000 تومان
14195000 تومان
18545000 تومان
10445000 تومان
8495000 تومان
15045000 تومان
19745000 تومان
10795000 تومان
7795000 تومان
15645000 تومان
22495000 تومان
11045000 تومان
7795000 تومان
15895000 تومان
22745000 تومان
11145000 تومان
7795000 تومان
15895000 تومان
22495000 تومان
11145000 تومان
7795000 تومان
16145000 تومان
21895000 تومان
11245000 تومان
8495000 تومان
16145000 تومان
24045000 تومان
11245000 تومان
7795000 تومان
16195000 تومان
20595000 تومان

8495000 تومان
16595000 تومان
23545000 تومان
11395000 تومان
7795000 تومان
o hotel
5
F.B
16695000 تومان
22095000 تومان

8495000 تومان
16945000 تومان
23145000 تومان
11545000 تومان
7795000 تومان
18245000 تومان
22895000 تومان
12095000 تومان
8495000 تومان
kenil
5
F.B
18395000 تومان
26045000 تومان
12145000 تومان
8495000 تومان
18845000 تومان
25545000 تومان
12345000 تومان
8495000 تومان
18995000 تومان
26345000 تومان
12395000 تومان
8495000 تومان
19295000 تومان
25595000 تومان
12495000 تومان
8495000 تومان
w hotel
5
B.B
24545000 تومان
37945000 تومان
14595000 تومان
7795000 تومان
itc grand
5
F.B
28045000 تومان
40195000 تومان
15995000 تومان
8495000 تومان
w hotel
5
F.B
31545000 تومان
47845000 تومان
17395000 تومان
8495000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

112450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

12445000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

12895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

13295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

13695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

14195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15045000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

15895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

16145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16145000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

16695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

18245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

18395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

18845000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

18995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

19295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

37945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7795000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

28045000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

40195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

31545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

47845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تورگوا نوروز 99

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 8 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت طبیعی ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

10145000

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Mahan Air

خدمات تور:


بلیط رفت و برگشت با ماهان - 7 شب اقامت درهتل- راهنمای فارسی زبان -ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی ویزا -

مدارک لازم:


اصل گذرنامه امضا شده با 7 ماه اعتبار ار تاریخ سفر، دو قطعه عکس 5*5 جدید رنگی زمینه سفید، کپی تمام صفحات شناسنامه، فرم اطلاعات مسافر


مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس شاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد

: Air Line

Mahan Air
 • تور لوکس دور هندوستان ویژه نوروز

  ,11شب و 12 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,6.895.000تومان

  Air Arabia
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه آذر

  ,8 روزه

  آذر98

  قیمت : ,599000تومان

  Mahan Air
 • تور هند ویژه نوروز 97

  ,9 شب

  15 اسفند 97

  قیمت : ,5.340.000تومان

  Oman Air
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان