لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2990000 تومان
3510000 تومان

2540000 تومان
2450000 تومان
2990000 تومان
3890000 تومان

2595000 تومان
2450000 تومان
3895000 تومان
4990000 تومان

2895000 تومان
2450000 تومان
3390000 تومان
4390000 تومان

2890000 تومان
2450000 تومان
3890000 تومان
5490000 تومان

3090000 تومان
2450000 تومان
3490000 تومان
4250000 تومان

2770000 تومان
2450000 تومان
4090000 تومان
5730000 تومان

3030000 تومان
2450000 تومان
3690000 تومان
5090000 تومان

2990000 تومان
2450000 تومان
4290000 تومان
6090000 تومان

3290000 تومان
2450000 تومان
3850000 تومان
5260000 تومان

2950000 تومان
2450000 تومان
4070000 تومان
5750000 تومان

3030000 تومان
2450000 تومان
4090000 تومان
5670000 تومان

3050000 تومان
2450000 تومان
4790000 تومان
6990000 تومان

3370000 تومان
2450000 تومان
4160000 تومان
5430000 تومان

3170000 تومان
2450000 تومان
4690000 تومان
6540000 تومان

3380000 تومان
2450000 تومان
4170000 تومان
5880000 تومان

3150000 تومان
2450000 تومان
Hard Rock
5
B.B
4190000 تومان
5520000 تومان

3130000 تومان
2450000 تومان
Hard Rock
5
ALL
5250000 تومان
6450000 تومان

3520000 تومان
2450000 تومان
4530000 تومان
6520000 تومان

3270000 تومان
2450000 تومان
5470000 تومان
8430000 تومان

3660000 تومان
2450000 تومان
4650000 تومان
6810000 تومان

3350000 تومان
2450000 تومان
5690000 تومان
8850000 تومان

3770000 تومان
2450000 تومان
4690000 تومان
6850000 تومان

3450000 تومان
2450000 تومان
5650000 تومان
7250000 تومان

3750000 تومان
2450000 تومان
4790000 تومان
7590000 تومان

3490000 تومان
2450000 تومان
5790000 تومان
8890000 تومان

3790000 تومان
2450000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4070000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5670000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5880000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6810000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور هند، گوا ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

شنبه

روزهای برگشت

شنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند تا 8 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت طبیعی ترانسفر فرودگاهی گرفتن ویزا راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2990000تومان

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Qeshm Airlines

خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با قشم ایر - 7 شب اقامت درهتل- راهنمای فارسی زبان -ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی ویزا -یک گشت نیمروزی و یک گشت کشتی کروز بر روی رودخانه ماندوی
مدارک لازم:
اصل گذرنامه امضا شده با 7 ماه اعتبار ار تاریخ سفر، دو قطعه عکس 5*5 جدید رنگی زمینه سفید، کپی تمام صفحات شناسنامه، فرم اطلاعات مسافر

تاریخ رفت 28 اسفند و 5 فروردین می باشد.

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور لوکس دور هندوستان ویژه نوروز

  ,11شب و 12 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,6.895.000تومان

  Air Arabia
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان

  Mahan Air
 • تور هند ویژه نوروز 97

  ,9 شب

  15 اسفند 97

  قیمت : ,5.340.000تومان

  Oman Air
 • تور ترکیبی دهلی + آگرا + جیپور ویژه نوروز 96

  ,8 روزه

  29 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,4.290.000تومان